Skip to content

INTER MEDIA GROUP (ish "MEDIA GROUP IN")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-01 14:41:13
JSON

NIPT: L61429018R
Administrator: Theodhoro Çami
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e Radio-televizionit duke përfshirë prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacionit të çdo lloji nëpërmjet zërit, imazhit, sinjaleve të kodifikuara, të shkruarit për publikun nëpërmjet valëve elektromagnetike, kabllove, perseritesve dhe nëpërmjet çdo mjeti tjetër. Organizimi i eventeve, shfaqjeve televizive dhe radiofonike, shfaqjeve argëtuese, koncerteve dhe eventeve të çdo lloji etj. . . dhe të çdo aktiviteti tjetër të lejuar nga legjisLaçioni në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: INTER MEDIA GROUP (ish MEDIA GROUP IN)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/02/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 31 138 500,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “Euro Balkans News”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 01/11/2018, me NUIS L82305012L, me seli qendrore ne Tirane Farke LUNDER Lunder 1, Rruga Rezervat e Shtetit, me administrator Karolina Rista. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria “INTER MEDIA GROUP”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.02.2023)

II. “IN Events”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 14/05/2013, me NUIS L31716002S, me seli qendrore ne Tirane Kashar KATUNDI I RI Rruga Dhaskal Tod'hri, Fshati Katund i Ri, me administrator Fatbardha Shtrepi. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria “INTER MEDIA GROUP”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.02.2023)

III. “INTER ACTIVE MEDIA”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 26/10/2020, me NUIS M02303008M, me seli qendrore ne Tirane Farke LUNDER Rruga Rezervat e Shtetit, Lunder 1, Godina Ish - Blur, Zona Kadastrale Nr. 2529, Pasuria Nr. 590/1/14, me administrator Panajot Braja. Ortaket e shoqerise jane Panajot Braja dhe shoqeria “INTER MEDIA GROUP”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.02.2023)

IV. “LA STRADA”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 03/03/2009, me NUIS K91511005Q, me seli qendrore ne Tirane Farke LUNDER Rruga “Rezervat e Shtetit”, Lundër 1, Zona Kadastrale Nr. 2529, Nr. i Pasurisë 590/1/4, Volumi 6, Faqe 106., me administrator Vasil Mero. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria “INTER MEDIA GROUP”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.02.2023)

V. “TOK MEDIA”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 14/12/2008, me NUIS K82430007K, me seli qendrore ne Tirane Farke LUNDER Rruga Rezervat e Shtetit, Lunder 1, me nr.pasurie 590/1/14, zona kadastrale nr.2529, volumi 6, faqe 106, me administrator Genc Shkodra. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria “INTER MEDIA GROUP”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.02.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Farke, Lunder, Rruga e Rezevat e Shtetit, Lunder 1, Zona Kadastrale 2529, Pasuria Nr. 590/1/14

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise date 17.02.2016
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 14.09.2016
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 29.09.2016
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 05.02.2018
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 17.10.2018
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 18.10.2018
Vendim per Miratimin e Zmadhimit te Kapitalit te Shoqerise date 31.12.2018
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 15.04.2019
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 17.04.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 02.09.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 17.09.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 22.10.2019
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar date 24.12.2020
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 22.10.2021
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 21.03.2022
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 11.04.2022
Vendimi i asamblese dhe marreveshja e revokimit te kontrates se shitjes date 06.06.2022
Vendim i asamblese se ortakeve date 02.08.2022 per revokimin e kontrates se shitjes se kuotave date 21.03.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 01.02.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat e Pozicionit Financiar viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyrat e Pozicionit Financiar viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyrat e Pozicionit Financiar viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyrat e Pozicionit Financiar viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyrat e Pozicionit Financiar viti 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 21 230 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -11 249 456,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -11 831 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 36 023 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -371 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -308 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:410 117 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:300 921 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:205 870 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:165 086 368,00
Punuar Nga : A.Baja / A.Lala / P.Nikolli