Skip to content

"TRADE-INVEST"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-22 12:09:58
JSON

NIPT: L82621403K
Administrator: Anduel Hazizi
Objekti i Veprimtarisë: Import-export, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit, gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapje pika lavazhi. Investime dhe sherbime ne fiishen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje, qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te paluajtshme ne Shqiperi. Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve. Import-Export, shitja me shumice dhe pakice e mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme, me ose parimorkio, makineri, pajisje industriale. Shitja me pakice e lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj). Administrimi i pikave te karburantit per shitje me pakice ne territorin shqiptar. Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve. Hapja administrimi i pikave 2 te karburantit dhe te mini dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne fushen e turizmit, hotelerise, bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te ndryshem industrial, ushqimore dhe perdorimi shtepiak si : detergjente, tregtim i te gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa, mirembajtja e ketyre materialeve etj. Tregtim me shumice dhe pakice artikuj kancelarie te te gjitha llojeve, paisje kompjuterike te te gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin mirembajtje apo riparimi per to. Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertimin e objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi. konsulence, supervision dhe kolaudim punimesh. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit, prodhim dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregtimi i betoneve te ndryshme, parafabrikate dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe tregtim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve etj. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore, punime te ndryshme ne bujqesi, transport i produkteve bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti, pjese kembimi per makineri dhe paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet cafe, bar - restorant, hoteleri turizem etj. Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike, bujqesore etj. Shitje dhe blerje me shumice dhe pakice te medikamenteve te te gjitha llojeve, import-eksport te medikamenteve te te gjitha llojeve, materiale mjekimi dhe materiale laboratorike te te gjithave llojeve, dizinfektime te ndryshme, materiale te buta, import -eksport materiale te buta te te gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve djegese gaz, nafte, solar, bitum, import - eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar, bitum. Sherbime te ndryshme me bot, tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike, import eksport material te ndryshme kozmetike, materiale te ndryshme sportive, import eksport materiale sportive, veshje te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice fruta perime si dhe importin dhe eksportin e tyre. Tregtim me pakice dhe shumice vajra te ndryshem si dhe import eksportin e tyre. Dizinfektim, dizinsektim dhe deratizim. Plehra te te gjitha llojeve, plehra kimike te te gjitha llojeve etj. Import - eksport, shitje me pakice dhe shumice elektro-shtepiake te ndryshme te te 3 gjitha llojeve, import - eksport, shitje me shumice dhe pakice elektroshtepiake profesionale te ndryshme te gjitha llojeve. Fotokopje,printime, botime. Sherbime konsulence, trajnime profesionale ne fushen juridike, ekonomike, te financave dhe kontabilitetit, trajnim stafesh dhe hartim projektesh. Konsulenca ne organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese te kompanive private. Aktivitete te kombinuara per mbeshtetje te strukturave, te keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per menaxhimin, te mardhenieve publike e komunikimit. Keshillime mbi aktivitetet e formimit dhe instruktimit te personelit perkates. Ndermjetesim ne organizimin e trajnimeve dhe programeve te ndryshme ne lidhje me drejtimin e kompanive. Sherbime mirembajtje dhe servisi te ndryshem per materialet e pajisjeve elektrike dhe industriale. Tregtim i lendeve djegese, dru zjarri dhe solar. Ne perputhje me legjislacionin Shqipetar, Shoqeria mund te kryeje te gjitha ato aktivitete te cilat lidhen ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte apo qe rezultojne te nevojshme per realizimin e qellimeve te mesiperme. Gjithashtu Shoqeria mund te marre pjese ne sipermarrje te tjera, te bleje shoqeri, te krijoje dege brenda dhe jashte vendi, si dhe te ushtroje cdo aktivitet tjeter tregetar per sa kohe qe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqipetar. Sherbim pastrim pusesh.
Emërtime të tjera Tregtare: "TRADE-INVEST"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/02/2018
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja "Konferenca e Pezes", Rruga "Jakov Xoxa", Pallati 112, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.09.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 17.07.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 168 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 143 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 549 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 012 322,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 012 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:20 600 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:12 361 483,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 184 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:14 633 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 633 900,00
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani