Skip to content

Caushi M
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-13 10:29:28
JSON

NIPT: L88419801O
Administrator: Mehmet Caushaj
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e projektimeve, zbatimit te veprave te ndertimit dhe rikonstruksioneve, ne fushen minerare, vleresime te pasurive te paluajtshme, sipermarrje te ndryshme private dhe shteterore; investitor privat ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile private dhe shteterore, social-kulturore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime, aeroporteve, porte, hekurudha, tramvai, metro, objekteve sportive etj. Mirembajtje me performance te rrugeve. Ndertime ujesjellesa, kanale te ujerave te zeza dhe te bardha, gazesjellesa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim hidraulike e bonifikime. Agjenci per shitblerjen e ndertesave; Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, si: rera, zhavorre, gure, cakull, gelqere, granile, produkteve te ndryshme prej betoni, si dhe materialeve te ndryshem per ndertim. Tregtim te materialeve prej duralumini dhe plastike etj. Shfrytezim, prodhim dhe tregtim ne karriera lumore, gurore, gureve etj. Hotel, bar-kafe, restorant, agjensi turistike; Administrimin e hoteleve,bareve,restoranteve e lokaleve te ndryshme, si dhe cdo aktivitet tjeter te lidhur me te; import-eksport, shitje me pakice dhe me shumice te mallrave te ndryshem ushqimore dhe industriale. Shitje dhe blerje online te sherbimeve dhe te produkteve. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, cerdhe, kopsht; aktivitet mesimdhenie ne fushen e arsimit te ciklit te ulet, 9-vjecar, arsimit te mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte; kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj etj; sipas kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private, juridike dhe shteterore; Sherbime spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per transport mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import-eksport me mjete te shoqerise. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshem ushqimore industriale, bujqesore, elektroshtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale te mishit dhe nenprodukteve te tij, sallameri e cdo nenprodukt te tij, shpendeve te gjalla e te therura; Grumbullim, pastrim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi. Pastrimin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme publike dhe private dhe sistemim-gjelberim. Kryerje e seleksionim iI mbetjeve te ndryshme. Prodhim, mirembajtje, riparim kazan mbeturinash, lavazh mjetesh per vete dhe te trete. Sherbime lavanderie dhe dezinfektimi. Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, perpunim apo asgjesim i mbetjeve te llojeve te ndryshme. Tregtim, eksport-import me shumice dhe pakice te automjeteve, makinerive industriale dhe makinerive bujqesore, pjese te kembimit per keto makineri, autoservis i tyre, autoservis mjetesh te markave e tonazheve te ndryshme. Tregtim me pakice i llojeve te ndryshme, te karburantit dhe nenprodukteve te tij, hidrokarbure. Eksport - import dhe tregtim me shumice dhe pakice te makinerive industrial dhe pjeseve te kembimit, per keto makineri, linje transporti, linje prodhimi industrial e drusor, artikujve shkollor dhe kancelarise dhe mobileri zyre: letres per shtypshkrim, fotokopje etj, pajisje, kondicionimi dhe ventilimi, pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe cdo pajisje elektronike apo elektrike qe gjen ne perdorim zyre si dhe pjese kembimi per to si dhe te ofroje te gjitha sherbimet qe kryhen me pajisjet e siperpermendura; sherbime riparimi te ketyre pajisjeve; Transport dhe tregtim me shumice dhe pakice, import-eksport te artikujve te ndryshem industrial si: lende te para, material ndertimi, makineri dhe pajisje, pjese kembimi per makineri e automjete etj;
Emërtime të tjera Tregtare: Caushi M
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/10/2018
Rrethi: Mallakastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mallakastër, Ballsh, Ballsh-Mallakastër, Bulevardi Rrapo Hekali, Shkalla 1, Kati I, Zona Kadastrale 1090, Nr Pasurie 7/9810/Ndërtesë

Adresa:
Tiranë, Rruga "Artan Lenja", Godina 31, zona kadastrale 8220, Nr.Pasurie 3/9, vol 12, fq.196, IMPERATOR HOTEL

Tiranë, Kashar, Yzberisht, Rruga Teodor Keko, përballë IT-OIL, Zona Kadastrale 3866, Nr.Pasurie 305/37

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.06.2021
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.12.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 309 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 397 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 936 971,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 530 088,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:73 570 202,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:86 418 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:56 074 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 294 520,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja