Skip to content

STATENG ( ish "AL CONSTRUCTION")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 12:14:04
JSON

NIPT: L98819501J
Administrator: Erion Lami
Objekti i Veprimtarisë: Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga të çdo lloj madhësie. Tunele hidroteknike. Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje. Vepra naftësjellësgazsjellës-vajsjellës. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë së mjedisit. PUNIME SPECIALE NDËRTIMI.Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidro- termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre. Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues). Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barrierra dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat beton arme. Struktura metalike. Struktura druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Pastrimi i ujërave detarë, liqenorë dhe lumorë. Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Rivelime topografike, Punime topogjeodezike etj . Sistemet kundra zhurmës për infrastruk-turë. Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime për ujë. Impiante të trajtimit të ujërave të zeza. Import-eksport, tregtite mallrave te ndryshme etj. mbikeqyrje per mirembajtje.Mbikeqyrje dhe konsuence dhe te punimeve te ndertimit sipas kategorive te licensave profesionale. Ne fushen e Projektimit te ndertimit. Prova laboratorike. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike. Auditim ne finance dhe auditim ne ndertim. Hartim i raportit te vleresimit te ndikimit ne mjedis, auditim mjedisor, hartim i ekspertizave per problem mjedisore. Auditim Energjitik. Ekspert privat zjarrfikes. Master plane studime plane rajonale urbanistike , plan rregullus te pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete. Per Sherbime Espertize dhe/ose Profesionale lidhur me Burimet Energjitike. Vleresim I pasurive te paluajtshme. Projektime dhe Studime Urbanistike. Projektime e ndertime civile, industrialturistike, bujqesore. Studime ambjentale, projektime interieresh, projektim peisazhi e sistemimi. Studime e projektime si dhe mbikeqyrje hidrogjeologjike, projektime rruge, ura, porte turistike, te inxhinierise elektrike, inxhinierise hidro- mekanike, projektime konstruktive, restaurime per objekte dhe monumente kulture si dhe konsulenca per sa me siper. Studime urbanistike te te gjitha niveleve; planifikim urban, projektim arkitektonik, projektim strukturash beton arme, metalike, projektim autostrada heliporte dhe aeroporte. Projektim linjash dhe sistemesh te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, ujesjelles kanalizime, vepra ujitje, kullimi impiante vaditese, diga dampa; projektim vepra naftesjelles, gazsjelles etj. Projektim hartografik, topografik, konsulenca tekniko ekonomike sipas kategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi dhe projektimi qe nuk permendet me siperme.
Emërtime të tjera Tregtare: STATENG
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/02/2019
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Sadik Petrela", Zona kadastrale 8170 me nr pasurie 7/35, 7/87, Pallati. IMr.25 , Ambienti tregtar Nr.8, Njesia Bashkiake nr.3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.12.2019
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 15.04.2019
Kontrate shitje kuotash 05.12.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 12.01.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 973 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:8 896 557,00
Punuar Nga : A.Lala/A.Baja