Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 514, datë 01.07.2020, i pasurisë shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 për një periudhë 20 (njëzet) vjet (pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2, në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural).

MARINA BAY SARANDA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 11:51:15
JSON

NIPT: M04310802F
Administrator: Genard Kastrati, Viron Hamzai
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria Koncesionare "MARINA BAY SARANDA" sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te kontrates se qirase lidhur me Ministrine e Financave dhe Ekonomise sipas VKM Nr. 514 date 01.07.2020 "PER DHENIEN E MIRATIMIT PER LIDHJEN E KONTRATES SE QIRASE ME TERIFEN 1 EURO/KONTRATA, MIDIS MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE, SI QIRADHENES, DHE BASHKIMIT TE SHOQERIVE "CONCORD INVESTMENT"SH.P.K. DHE "KASTRATI GROUP", SH.A., SI QIRAMARRES, PER PASURINE SHTETERORE GJIRI I LIMIONI, SARANDE, ME SIPERFAQE TE PERGJITHSHME 265,229.5 M2, NE PERGJEGJESI ADMINISTRIMI TE MINISTRISE SE MBROJTJES DHE TE MINISTRISE SE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL", si dhe kryerjen e çdo aktiviteti 2 tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se Qirase. Shoqeria e zhvillon akivitetin ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe me statutin e saj, ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: MARINA BAY SARANDA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/07/2020
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “CONCORD INVESTMENT”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 16/05/2005, me NIPT K81602049K, me seli qendrore ne Tirane Rruga Perlat Rexhepi, Ndertesa Nr.1, Hyrja 14, Ap.7, Njesia Bashkiake Nr.5, Kodi Postar 1019 dhe me administrator Adrian Dulaku dhe Artan Dulaku. Ortakët e shoqërisë janë Adrian Dulaku 33%, Artan Dulaku 34% dhe Genci Dulaku 33%. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 26.03.2024)

II. "KASTRATI GROUP", shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Aksionerët e shoqërisë janë Bilbil Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5%, Selam Kastrati 5%, Shefqet Kastrati 65% dhe Shefit Kastrati 20%. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 26.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.05.2021 terhequr nga QKB date 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “MARINA BAY SARANDA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë "KASTRATI GROUP, dhe kjo e fundit zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë “MARINA BAY SARANDA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.07.2020. [Ekstrakt i Papërditësuar]

Artan Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 17% te kapitalit, pasi zotëron 34% të kapitalit të shoqërisë “CONCORD INVESTMENT”, dhe kjo e fundit zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë “MARINA BAY SARANDA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.07.2020.

Adrian Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 16.5% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “CONCORD INVESTMENT”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “MARINA BAY SARANDA". Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.07.2020.

Genci Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 16.5% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “CONCORD INVESTMENT”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “MARINA BAY SARANDA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.07.2020.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kontratë “1 euro”

Më datë 01.07.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 514, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomise, si qiradhënës, dhe shoqërive “CONCORD INVESTMENT” SHPK dhe “KASTRATI GROUP” SHA, si qiramarrës, për pasurinë shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 dhe, konkretisht, pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2 , në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me propozimin nr. 2649/8 prot., datë 18.6.2020, të Ministrisë së Mbrojtjes dhe nr. 10883/6 prot., datë 11.6.2020, të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ka marre kërkesën e bashkimit të shoqërive “Kastrati Group” sh.a. dhe “Concord Investmet” sh.p.k., me objekt: “Për marrjen me qira me tarifën simbolike 1 euro/kontrata me “ofertë të pakërkuar”, të pronës shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë, me një sipërfaqe të përgjithshme prej 265.299,5 m2.

Qëllimi i kësaj kontrate është dhënia në gëzim të përkohshëm i objektit të përcaktuar, me qëllim ushtrimin e veprimtarisë në fushën e turizmit. Investimi do të konsistojë në ndërtimin dhe operimin e infrastrukturës “Pro turizmi”, duke investuar rreth 6,2 miliardë lekë pa TVSH dhe duke punësuar minimalisht 35 punonjës.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Sarande, Porti Detar Limion, nr.pasurie 5/232, lagjja nr.4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.02.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr. 514, date 01.07.2020 per lidhjen e kontrates se qirase 1 euro
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 29.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.12.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -23 389 541,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -878 610,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 192 321,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli