Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 514, datë 01.07.2020, i pasurisë shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 për një periudhë 20 (njëzet) vjet (pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2, në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural).

MARINA BAY SARANDA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-16 07:01:37
JSON

NIPT: M04310802F
Administrator: Genard Kastrati, Viron Hamzai
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria Koncesionare "MARINA BAY SARANDA" sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te kontrates se qirase lidhur me Ministrine e Financave dhe Ekonomise sipas VKM Nr. 514 date 01.07.2020 "PER DHENIEN E MIRATIMIT PER LIDHJEN E KONTRATES SE QIRASE ME TERIFEN 1 EURO/KONTRATA, MIDIS MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE, SI QIRADHENES, DHE BASHKIMIT TE SHOQERIVE "CONCORD INVESTMENT"SH.P.K. DHE "KASTRATI GROUP", SH.A., SI QIRAMARRES, PER PASURINE SHTETERORE GJIRI I LIMIONI, SARANDE, ME SIPERFAQE TE PERGJITHSHME 265,229.5 M2, NE PERGJEGJESI ADMINISTRIMI TE MINISTRISE SE MBROJTJES DHE TE MINISTRISE SE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL", si dhe kryerjen e çdo aktiviteti 2 tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se Qirase. Shoqeria e zhvillon akivitetin ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe me statutin e saj, ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: MARINA BAY SARANDA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.07.2020
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Më datë 01.07.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 514, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomise, si qiradhënës, dhe shoqërive “CONCORD INVESTMENT” SHPK dhe “KASTRATI GROUP” SHA, si qiramarrës, për pasurinë shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 dhe, konkretisht, pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2 , në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me propozimin nr. 2649/8 prot., datë 18.6.2020, të Ministrisë së Mbrojtjes dhe nr. 10883/6 prot., datë 11.6.2020, të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ka marre kërkesën e bashkimit të shoqërive “Kastrati Group” sh.a. dhe “Concord Investmet” sh.p.k., me objekt: “Për marrjen me qira me tarifën simbolike 1 euro/kontrata me “ofertë të pakërkuar”, të pronës shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë, me një sipërfaqe të përgjithshme prej 265.299,5 m2.

Qëllimi i kësaj kontrate është dhënia në gëzim të përkohshëm i objektit të përcaktuar, me qëllim ushtrimin e veprimtarisë në fushën e turizmit. Investimi do të konsistojë në ndërtimin dhe operimin e infrastrukturës “Pro turizmi”, duke investuar rreth 6,2 miliardë lekë pa TVSH dhe duke punësuar minimalisht 35 punonjës.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Sarande, Porti Detar Limion, nr.pasurie 5/232, lagjja nr.4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.07.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr. 514, date 01.07.2020 per lidhjen e kontrates se qirase 1 euro
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala