Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 226, datë 26.04.2018, i pasurisë “Pjesë të ambienteve të Portit të Limjonit”, Sarandë, me nr. pasurie 5/232, zona kadastrale 8641, me sipërfaqe të përgjithshme prej 5 370 (pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë) m2 , nga të cilat 90 (nëntëdhjetë) m2 janë sipërfaqe objekt dhe 5 280 (pesë mijë e dyqind e tetëdhjetë) m2 janë sipërfaqe funksionale, në përgjegjësi administrimi të Portit Detar, sh.a., Sarandë, për një periudhë 20-vjeçare (njëzetvjeçare).

Përfitues nga VKM nr. 514, datë 01.07.2020, i pasurisë shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 për një periudhë 20 (njëzet) vjet (pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2, në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural).

Perfitues i statusit Investitor Strategjik për projektin e investimit “San Pietro”

Perfitues i statusit Investitor Strategjik për projektin e investimit “Gone Perivol”

CONCORD INVESTMENT (Ish ARTAN DULAKU)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-02 09:59:12
JSON

NIPT: K81602049K
Administrator: Adrian Dulaku, Artan Dulaku
Objekti i Veprimtarisë: Investimi, zbatimi, zhvillimi, menaxhimi i zonave civile, industriale, turistike, si edhe shërbimeve të tjera të veprimtarive tregtare të ngjashme ose të lidhura me to. Kryerja e veprimtarive tregtare në fushën e ndërtimit, për prodhim dhe shitblerje të materialeve të ndërtimit. Kryerja e aktivitetit për investimin në fushën e ndërtimit, në komplekse civile, turistike, industriale, sociale, komplekseve të tregtimit dhe të shërbimit bar-restorant-hoteleri etj. Pjesëmarrje në projekte ndërtimore, si sipërmarrës, investitor, konsulent, si dhe marrjen përsiper të menaxhimit të tyre, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Prodhimi dhe tregëtimi me shumicë dhe pakicë i materialeve të ndërtimit, import eksport i tyre brenda dhe jashtë vendit për llogari të vetë shoqërisë si dhe te tretëve, ku përfshihen inerte, gurë, gurë dekorative, gëlqere, pllaka parafabrikate, llaç, çimento, rërë dhe çdo material tjetër për ndërtim. Zhvillimi dhe ndërmjetësimi i projekteve për rikonstruksionin e ndërmarrjeve industriale. Kontraktimi me persona fizikë dhe juridikë vendas ose të huaj për gjetjen e tregjeve të shitjes për prodhimet dhe punë të shoqërisë. Blerje-Shitje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme (prona të ndryshme, si trojë, toka bujqësore, apartamente banimi, ambjente shërbimi dhe tregtimi etj., pasuri këto në pronësi të shoqërisë ose në pronësi të shoqërive të tjera, personave fizikë apo juridike, të cilët e autorizojnë për përfaqësim shoqërinë, për blerje-shitje.
Emërtime të tjera Tregtare: CONCORD INVESTMENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/05/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 155 406 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Safe Security Albania, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.12.1995 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J72207013A, me adresë në Tiranë, Rruga Bajram Curri, Zona Kadastrale Nr. 8160, Pasuria me Numër 2/276-D10, Vol. 39, Faqe 107, Godina ETC, me administrator Ervin Vaso. CONCORD INVESTMENT shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022).

II. ALBETON 5, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.09.1993 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar J61817008G, me adresë në Tiranë, Rruga Perlat Rexhepi, Godina me 2- 13 Kate, Kati i 2, me administrator Sotiraq Toshi. CONCORD INVESTMENT shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022).

III. MARINA BAY SARANDA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08.07.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M04310802F, me adrese ne Vlore, Sarande, Porti Detar Limion, nr.pasurie 5/232, lagjja nr.4, me administratore Genard Kastrati dhe Viron Hamzai. CONCORD INVESTMENT shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.06.2022)

IV. ALISSA ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24/12/2004 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K42424801W, me adresë në Tiranë, Rruga "Perlat Rexhepi", Ndertesa Nr.1, Hyrja Nr.14, Ap.7, Njesia Bashkiake Nr.5, Kodi Postar 1019, Tirane, me administrator Ervin Vaso. CONCORD INVESTMENT shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022).

V. ARAMERAS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08/06/1995 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar J61901139K, me adresë në Tiranë, Rruga Kavajes,Qendra Gurten,nr 116, me administrator Eduart Mema. CONCORD INVESTMENT shpk zotëron 50.84% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022).

VI. BLETA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08/05/2006 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K61819510N, me adresë në Durres, Lagja nr. 1, Rruga Taulantia, nr. pallati 1048, me administrator Juliana Guri. CONCORD INVESTMENT shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022).

VII. ERGENT-CO, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18/10/2010 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L02220021F, me adresë në Tirane Farke FARKE E VOGEL Kompleks Vilash,Rruga e Collakeve,Farke e Vogel, me administrator Gjergji Toshi. CONCORD INVESTMENT shpk zotëron 75% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022).

VIII. GIORGI ALFO., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19/01/1996 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar J66915255J, me adresë në Vlore, ORIKUM VLORE, me administrator Junald Bajraktari. CONCORD INVESTMENT shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022).

IX. InfoCom, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13/08/2009 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K92014002R, me adresë në Tirane, Rruga Murat Toptani, Godina Gjergji Center, Nr.4, me administrator Grigor Joti. Shoqeria eshte e c’regjistruar. CONCORD INVESTMENT shpk zotëronte 33% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022).

X. Tring TV, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 14/12/2004 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K61931005K, me adresë në Tirane, Rruga "Fabrika e Qelqit", zona kadastrale 8230, Pasuria Nr.2/63, Godina Qendrore, Njesia Bashkiake nr.6, me administrator Ridvana Dulaku, Sotiraq Toshi dhe Artan Dulaku. CONCORD INVESTMENT shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.06.2017, me anë të Urdhrit Nr. 30 Regj, Nr. 419 Prot, , protokolluar ne QKB me Nr. 8707 Prot datë 14.06.2017, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor Gazmend B Guri, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “Concord Investment” shpk me Nipt K81602049K, me administrator Genci Dulaku.

II. Më datë 16.06.2017, me anë të Urdhrit Nr. 30Regj, Nr. 432 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 8987 Prot date 20.06.2017, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Gazmend B Guri, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e pales debitore “Concord Investment”shpk me Nipt K81602049K me administrator Genci Dulaku, vendosur nga kjo zyrë me shkresën Nr.30 Regj., Nr.419 Prot., datë 12.06.2017.

III. Projekt Bashkimi me perthithje

Me date 29.07.2021, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerise ILIRIA DEVELOPMENT sh.p.k nga shoqeria perthithese CONCORD INVESTMENT. Shoqeria perthithese do te vazhdoje aktivitetin kurse shoqeria e perthithur Ilira Development shpk do te c’regjistrohet pa kaluar ne likuidim. ILIRA DEVELOPMENT do t’i transferoje shoqerise CONCORD INVESTMENT SHPK teresine e elementeve te aktivit e te pasivit. Si rezultat i operacionit te bashkimit, kapitali i shoqerise perthithese CONCORD INVESTMENT SH.P.K do te perbehet nga shuma e kapitaleve te dy shoqerive ne daten e marreveshjes. Vlera e kapitalit pas bashkimit do te jete 696.946.000 (gjashteqind e nentedhjete e gjashte milion e nenteqind e dyzet e gjashte mije) leke.

IV. Me date 30.09.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 6518, midis shoqerise “CONCORD INVESTMENT” SHPK me Nipt K81602049K, me perfaqesues Z. Artan Dulaku dhe “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE” SHA (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredinë dhe të gjithë detyrimet e parashikuara ne Kontraten e Kredisë, date 30.09.2021, ne shumen prej 3.000.000 (tre milion) euro.

Kontrata “1 euro”

a) Më datë 26.04.2018, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 226, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës dhe shoqërisë “Concord Investment” shpk, si qiramarrës, për pasurinë “Pjesë të ambienteve të Portit të Limjonit”, Sarandë, me nr. pasurie 5/232, zona kadastrale 8641, me sipërfaqe të përgjithshme prej 5 370 (pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë) m2 , nga të cilat 90 (nëntëdhjetë) m2 janë sipërfaqe objekt dhe 5 280 (pesë mijë e dyqind e tetëdhjetë) m2 janë sipërfaqe funksionale, në përgjegjësi administrimi të Portit Detar, sh.a., Sarandë, për një periudhë 20-vjeçare (njëzetvjeçare).

b) Më datë 01.07.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 514, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomise, si qiradhënës, dhe shoqërive “CONCORD INVESTMENT” SHPK dhe “KASTRATI GROUP” SHA, si qiramarrës, për pasurinë shtetërore me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 dhe, konkretisht, pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2 , në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për një periudhë 20 (njëzet) vjet (Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 9967, datë 24.7.2008, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore, të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, dhe të vendimit nr. 54, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave).

Projekt Investues "Saranda Marina Resort & Senior Housing"

Sipas Vendimit Nr. 26/2, DATË 20/11/ 2017, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Saranda Marina Resort & Senior Housing”, me subjekt investues Concord Investment NUIS/NIPT: K81602049K në procedurën e asistuar. Projekti i investimit “Saranda Marina Resort & Senior Housing” vlerësohet i pamaturuar.

Investitor strategjik

I. Sipas Vendimit NR. 25/2, DATË 20/11 /2017 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Veçantë” për projektin e investimit “San Pietro”.
Projekti parashikon realizimin e një kompleksi elitar turistik, në zonën më veriore të Gjirit të Lalzit, pranë Kepit të Rodonit, me një sipërfaqe ndërtimi 140.000 m2, e cila shtrihet në një truall me sipërfaqe totale 334.827 m2. Projekti është i ndarë në dy hapësira të mëdha: hoteleri me 5 yje, me 500 dhoma dhe fshat turistik e ambjente shërbimi.

a) Vlera e investimit të projektit “San Pietro” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 88 (tetëdhjetë e tetë) Milion Euro.

b) Statusi strategjik “Investim strategjik me procedurë të veçantë” i jepet projektit të investimit “San Pietro”, për një periudhë 2 (dy) vjeçare,

c) Përgjatë fazës së realizimit dhe të operimit, numri i personave të punësuar do të jetë 250 (dyqind e pesëdhjetë) persona.

II. Sipas Vendimit NR. 25 / 5, DATË 15 / 12 / 2020 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u shty afati i Statusit “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Veçantë” për projektin e investimit strategjik “San Pietro”, i cili po realizohet nga subjekt “Concord Investment shpk”, NUIS/NIPT: K81602049K për një periudhë 2 (dy) vjeçare.
Subjekti investues gëzon statusin e veçantë “Investitor në strukturë akomoduese me 5 yje, status special”, miratuar me VKM Nr. 300, datë 10.5.2019 "Për dhënien e statusit të veçantë “Investitor në Strukturë Akomoduese me 5 yje, Status Special”, aplikuesit “Concord Investment” shpk".

III. Sipas Vendimit NR24/2, DATË 20 / 11 / 2017 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” për projektin e investimit “Gone Perivol”, me subjekt propozues Concord Investment shpk, NUIS/NIPT: K81602049K.
Projekti parashikon realizimin e një kompleksi turistik, në Palasë. Ky projekt turistik parashikohet të zhvillohet në zonën e quajtur “Gone”, në plazhin e Perivolit, pranë fshatit Dhërmi. Projekti shtrihet në të gjithë faqen e kodrës duke zënë një sipërfaqe rreth 14.1 ha. i ndarë në dy hapësira të mëdha: hoteleri dhe fshat turistik e ambjente shërbimi.

a) Vlera e investimit të projektit “Gone Perivol” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë afërsisht 32 (tridhjetë e dy) Milion Euro

b) Statusi strategjik “Investim strategjik me procedurë të Asistuar” i jepet projektit të investimit “Gone Perivol”, për një periudhë 3 (tre) vjeçare.

c) Përgjatë fazës së realizimit dhe të operimit, numri i personave të punësuar do të jetë 200 (dyqind) persona

IV. Sipas Vendimit NR. 24/7 DATË 29 / 03 / 2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u shty afati i Statusit “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” për projektin e investimit strategjik “Gone Perivol”, i cili po realizohet nga subjekt “Concord Investment" sh.p.k. me NUIS: K81602049K për një periudhë 3 (tre) vjeçare. Projekti nuk ka filluar ende fazën e realizimit për arsye të mos-zbardhjes së lejes së zhvillimit.
Në zbatim të nenit 29 të Ligj Nr.55/2015, i ndryshuar, miratohet në parim masa mbështetëse e lejimit të përdorimit të brigjeve të detit, si dhe zonës përkatëse të plazhit përballë kompleksit, por në asnjë rast, për një afat më të gjatë se 30 (tridhjetë) vjet.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Perlat Rexhepi, Ndërtesa Nr.1, Hyrja 14, Ap.7, Njësia Bashkiake Nr.5, Kodi Postar 1019

Adresa:
Tiranë, Kashar, Objekti Mall of Tirana, për objektin e ndërtimit të miratuar për tu ndërtuar sipas vendimit nr 7, dt 22.02.2017, nga KKT, të objektit Struktura Shërbimi me Funksion Magazinimi dhe Tregtimi 1-2 kate
Vlorë, Sarandë, Porti i Limjonit Sarandë, me numër pasurie 5/232, Zona Kadastrale 8641, me sip. 5370 m2
Durrës, Ishëm, Kompleksi Turistik San Pietro

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.06.2022
Akti I themelimit
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit 04.04.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 16.12.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 17.12.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 01.11.2013
Urdher per venien e sekuestros konservative 12.06.2017
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
VKM Nr. 226, datë 26.04.2018 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr. 514, date 01.07.2020 per lidhjen e kontrates se qirase 1 euro
Marreveshje siguruese date 30.09.2021
Marreveshja e bashkimit me perthithje date 29.07.2021
Vendim per zmadhimin e kapitalit date 18.10.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit date 10.06.2021
Vendimi per rritjen e kapitalit date 08.03.2022
VENDIM Nr. 26/2, DATË 20/11/ 2017 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “SARANDA MARINA RESORT & SENIOR HOUSING”
VENDIM NR. 25/2, DATË 20/11 /2017 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “SAN PIETRO”
VENDIM NR. 25 / 5, DATË 15 / 12 / 2020 PËR SHTYRJEN E AFATIT TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “SAN PIETRO”
VENDIM NR24/2, DATË 20 / 11 / 2017 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “GONE PERIVOL”
VENDIM NR. 24/7 DATË 29 / 03 / 2021 PËR SHTYRJEN E AFATIT TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “GONE PERIVOL”
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese per Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 197 051 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 179 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 971 712,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 129 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 918 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 174 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 008 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 162 892,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 676 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 6 561 964,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 139 827 531,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:945 617 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:124 402 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:56 871 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:252 009 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:251 640 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:468 653 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 96 688 228,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 29 067 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 24 029 778,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 15 313 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 583 479 553,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala