Skip to content

M.A.G PARTNERS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-26 10:34:47
JSON

NIPT: M11501019A
Administrator: Mirjan Aliko
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim i punimeve te ndertimit si: Rikonstruksion godinash civile, industriale dhe ekonomike, veshje fasadash, hidroizolime termoizolime. Montim dhe instalim, impianteve elektrik, impianteve hidraulik dhe termik, impianteve te avullit. Montimi dhe instalimi i linjave dhe pajisjeve ne fabrikat e industrise se rende edhe ne ate ushqimore. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Ndertim rruge, autostrada, mbikalime, impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese , barrierra dhe mbrojtje rrugore , hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Ndertim ujesjellesa, kanalizime, gazsjellesa, vajsellesa, veprakullimi e vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Zbatime projektime dhe punime elektrike per rryma te dobeta dhe te tensionit te larte.Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese . Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Impiante teknologjik, termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Punime topogjeodezike
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/02/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 6, Fabrika e Qelqit 268, Nr Pasurie 426/108-G3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 8/10/2021
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.05.2023
Kontrate Dhurimi Kuotash date 12.01.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 137 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 546 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:12 933 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:429 378,00
Punuar Nga : I.Cara/A.Baja / P. Nikolli