Skip to content

Premium Construction & Maintenance Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 08:42:38
JSON

NIPT: M11816005V
Administrator: Hektor Agalliu
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim Infrastrukture , ndertime civile , industriale, turistike. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile.Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri , mjete, pajisje, sisteme. Tregtim te artikujve te ndryshem me pakice e shumice, industriale e ushqimore, bujqesore, blegtorale, lengjeve te frutave, pijeve alkolike, ujit - si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer, etj.Tregtim makineri e pjese kembimi per llojet e ndryshme te makinerive. Prodhim materiale ndertimi. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Agjensi udhetimesh, shitje bileta avioni e traget. Transport mallrash e pasagjeresh brenda dhe jashte vendit, hoteleri. Ndertim dhe menaxhim i objekteve turistike. Menaxhim i fushave te golfit. Agjensi turistike. Agjensi imobiliare. Kryerje analizash laboratorike te materialeve te ndertimit te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, linja komandimi per HEC- e, centrale, nenstacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja ne mjete te renda transporti, paisje ulese -ngritese si ashensore, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrike portual dhe civil;, sisteme, impiante, linja automatizimi ne industri;, sisteme, impiante, linja, kapanone te lidhura me prodhimin;, sisteme, impiante, linja te ftohjes dhe te ngrohjes ( kondicionimit ) Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim mdhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane. Blerje pjese kembimi. Grumbullim dhe transport i mbetjeve nga ujrat e ndotura. Mirembajtje, operim, menaxhim rruge, tynele, ura, mbikalime. Transport i mbetjeve te llumrave me permbajtje hidrokarbure . Ndertim i tuneleve, urave, mbikalimeve.Grumbullim dhe transportim i mbetjeve urbane. Grumbullim , ruajtje dhe transportim i mbetjeve urbane, mbetjeve jo te rrezikshme etjer. Shoqeria do te realizoje, direkt apo indirekt, çdo lloj aktiviteti lidhur me, si rezultat i, apo qe ka lidhje me objektin e saj. Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, ne shoqeri, firma, agjensi dhe ndermarrje te tjera, te cilat mund te kene edhe qellime te tjera aktivitetit. Gjithashtu, per te realizuar objektin dhe qellimet e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme, si edhe cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes, qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Premium Construction & Maintenance
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/06/2021
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Farke ,Selite, Rruga Bilal Sina, zona kadastrale 3292, nr. Pasurie 153/97 + 3-5, Volumi 43, faqe 8, Selite Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.11.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -12 438 055,00
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani