Skip to content

BKT PAY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-13 08:30:08
JSON

NIPT: M22126022U
Administrator: Bilgen Aldan
Objekti i Veprimtarisë: Qellimi i Shoqerise eshte te kryeje sherbime pagesash dhe veprimtari te parase elektronike per nje kohezgjatje te pakufizuar. Shoqeria, ne perputhje me licencen e leshuar nga Banka e Shqiperise dhe kriteret e percaktura nga ligji per Sherbimet e Pagesave mund te kryeje aktivitet e meposhtme: Sherbimet e pagesave; Transfertat e parave; Emetimin e parase elektronike; Sherbimet qe mundesojne depozitimin e parave fizike ne nje llogari pagese, si dhe te gjitha veprimet e nevojshme per funksionimin e nje llogarie pagese. Sherbirnet qe mundesojne terheqjen e parave fizike nga nje llogari pagese, si dhe te gjitha veprimet e nevojshme per funksionimin e nje llogarie pagese; Ekzekutimin e transaksioneve te pagesave, duke perfshire transferimet e fondeve ne nje llogari pagesash prane ofruesit te sherbimit te pagesave te perdoruesit ose prane nje ofruesi tjeter te sherbimit te pagesave:ekzekutimi i debitimeve direkte, duke perfshire debitimet direkte qe behen vetern nje here; ekzekutimi i transaksioneve te pagesave permes nje karte pagese ose nje pajisje te ngjashme, ekzekutimi i transfertave te kreditit, duke perfshire pagesat periodike. Ekzekutimin e transaksioneve te pagesave, ku fondet jane te mbuluara nga nje linje kredie per nje perdorues te sherbimit te pagesave: ekzekutimi i debitimeve direkte, duke perfshire debitimet direkte qe behen vetem nje here; ekzekutimi i transaksioneve te pagesave permes nje karte pagese ose nga nje pajisje e ngjashme; ekzekutimi i transfertave te kreditit, duke perfshire pagesat periodike. Emetimin e instrumenteve te pagesave dhe/ose pranimin e transaksioneve te pagesave. Dergesat e parave. Sherbimin e inicimit te pageses. Sherbimin e informimit te llogarise. Ne perputhje me licencat e leshuara nga Banka e Shqiperise dhe brenda kufijve te percaktuar nga dispozitat e ligjit ne fuqi, Shoqeria mund te: kryeje cdo aktivitet tjeter dhe te ofroje sherbime te tjera financiare, me kusht qe nje aktivitet i tille te licencohet dhe lejohet nga autoriteti perkates; te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i nevojshem per te arritur qellimin e veprimtarise se Shoqerise. Shoqeria do te respektoje te gjitha ligjet dhe rregulloret perkatese Ajo perveteson standardet me te mira etike.
Emërtime të tjera Tregtare: BKT PAY
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27/07/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 116 320 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "BANKA KOMBETARE TREGTARE", shoqeri aksionare e se drejtes shqiptare, themeluar me 01/01/1993, me NIPT J62001011Q, me seli qendrore Tiranë, Rruga e Vilave, Qendra e Biznesit Fusha, Lunder 1, Tirane dhe me administrator Kaan Pekin; Ugur Tadik; Skënder Emini; Ndue Maluta; Fatih Karli; Mehmet Seyhan Pencabligil; Miranda Çitozi. Aksioner i vetëm i shoqërisë është shoqëria turke “ÇALIK HOLDING ANONIM SIRKETI”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.11.2022 terhequr nga QKB date 13.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “BKT PAY”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Ahmet Çalik, shtetas turk, i datëlindjes 1958. Pronar përfitues për 92% të kapitalit, pasi zotëron 92% të kapitalit të shoqërisë turke “CALIK HOLDING ANONIM SIRKETI”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “BANKA KOMBETARE TREGTARE”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të “BKT PAY”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 26.09.2022.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Ahmet Tozge; Mert Çalik; Serdar Sumer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Në ambientet e degës Banka Kombëtare Tregtare, Njësia Administrative Nr.10, rruga "Rreshit Çollaku", godina dy katëshe, zona kadastrale 8380, numri i pasurisë 6/340, Tiranë, Shqipëri.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 27.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.07.2023
Vendim i Asamblesë së Aksionarit të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 19.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 932 986,00
Punuar Nga : K.Laro / P. Nikolli