Skip to content

JOMART
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-16 08:00:28
JSON

NIPT: M31413010J
Administrator: Endri Gjokrushi
Objekti i Veprimtarisë: 1. Shitjen me shumice dhe pakice te veshjeve, kepuceve, paisjeve sportive dhe cdo artikull tjeter qe lidhet me veshmbathjet dhe sportin. 2. Operimin e bar kafe dhe restoranteve. 3. Kryerjen e sondazheve, studimeve të tregut dhe monitorimin e medias audio-vizive, të shkruara apo elektronike si dhe përpilimin e strategjive të shitjes dhe marketingut. 4. Kryerja e çdo lloj aktiviteti që lidhet me veprimtarinë e agjentit, brokerit, komisionerit, ndërmjetësit pa u kufizuar nga veprimtaria që kryhet nga porositësi apo çdo palë tjetër e tretë. 5. Shfrytëzimin ekonomik në çdo lloj forme të teknologjive, disenjove, markave, licencave, produkteve, pamjeve grafike si dhe çdo produkti tjetër. 6. Kryerjen e veprimtarive të kërkimit dhe zhvillimit si pjesë e projekteve që sjellin risi ligjore, ekonomike, financiare apo teknologjike, të kryera me qëllim përfitimin e financimeve apo komisioneve nga palët e treta. 7. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, Shoqëria ka të drejtë: 7.1 të mundësojë trajnime profesionale për punëmarrësit e saj apo palë të treta; 7.2 të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar dhe industrial, dhënie-marrje me qira, të vendosë pengje dhe barrë hipotekore që mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë; 7.3 të kryejë çdo aktivitet në lidhje me publikimin, marketingun apo reklamimin; 7.4 të zotërojë kuota/aksione apo çdo lloj interesi tjetër në shoqëri të tjera, pavarësisht fushës në të cilën kryejnë veprimtari këto shoqëri. 8. Shoqëria kryen çdo lloj aktiviteti që bën pjesë në objektin e saj, që lidhet me të dhe që e favorizon atë. 9. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore përkatëse. Ajo zbaton standartet më të larta të etikës.
Emërtime të tjera Tregtare: JOMART
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/01/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “MC Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04/07/2014, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41909013F, me adresë aktuale në Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 8, Hyrja 1, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Eduard Hyseni. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.09.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 12.04.2023, terhequr date 16.09.2023, Pronaret perfitues te subjektit “Jomart”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë.

Endri Gjokrushi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, pronar perfitues per 45% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 13.02.2023.

Besard Buzi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1986, pronar perfitues per 45% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.03.2023.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, 3.1. Selia e shoqërisë është në adresën: Blv Zhan D’Ark, Pallati “Gora” Kulla 3, Njësia Bashkiake 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.09.2023
Kontratë për Shitblerje Kuotash datë 01.03.2023
Kontratë për Shitblerje Kuotash datë 17.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 16.09.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli