Skip to content

IMI - FARMA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-29 14:32:45
JSON

NIPT: J61805006W
Administrator: Adriana Kalaja (likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Blerjen dhe shitjen me shumicë dhe pakicë, nëpërmjet import-eksportit ose brenda vendit të produkteve farmaceutike dhe veterinere, të aparateve dhe pajisjeve mjekësore, dentare dhe optike dhe të produkteve ushqimore e të përdorimit të gjere si dhe transportimin e tyre. Prodhim dhe tregtim: tabletë, drashe, bustina, solucione injektabel, preparate galenike si dhe prodhime kozmetike.
Emërtime të tjera Tregtare: IMI - FARMA;IMI Farma 1;IMI Farma 2, Farmaci Pharma NOA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.03.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
X - Leje e integruar mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 06.09.2018, ortaku i vetem ka vendosur miratimin e marrjes nga shoqeria te financimeve prane ProCredit Bank deri ne shumen maksimale 4.000.000 (kater milion) leke, ne perputhje me kushtet e specifikuara ne kontratat qe do te nenshkruhen mes dy paleve.

II. Me date 22.06.2020, me ane te Urdhrit Nr. 608/e Regj, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Neritan Çuko, per vendosjen e mases se sekuestros mbi pasurine e luajtshme prej 100 % te aksioneve ne pronesi te shoqeria IMI - FARMA SHPK, me NUIS (NIPT) J61805006E, me administrator Irakli Mio, te cilat jane aksionet e tashme dhe te ardhshme te vleres prej 100 % te aksioneve ne pronesi Shoqeria IMI - FARMA SHPK me NUIS (NIPT) J61805006E, me administrator Irakli Mio, me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore duke perfshire edhe aksionet ne te cilat debitori mund te behet aksioner. Pasuria e sipercituar te vendoset ne sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.

III. Me date 14.03.2020, me vendim te ortakut te vetem, u filluan procedurave për likuidimin e shoqërisë dhe caktimin e Znj. Adriana Kalaja si likuidatore të shoqërisë. Statusi i shoqerise ndryshoi nga “Aktiv” ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.

IV. Me date 22.06.2020, me ane te Urdhrit Nr. 608/e Regj, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Neritan Çuko, u vendos masa sekuestros mbi pasurine e luajtshme prej 100 % te aksioneve ne pronesi te shoqeria IMI - FARMA SHPK, me NUIS (NIPT) J61805006W, me administrator Irakli Mio, te cilat jane aksionet e tashme dhe te ardhshme te vleres prej 100 % te aksioneve ne pronesi Shoqeria IMI - FARMA SHPK me NUIS (NIPT) J61805006W, me administrator Irakli Mio, me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore duke perfshire edhe aksionet ne te cilat debitori mund te behet aksioner. Pasuria e sipercituar te vendoset ne sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.

V. Me date 02.06.2020, me vendim te ortakut te vetem, u miratua akti i likujdimit dhe bilancit te mbylljes te kryer nga likuidatore Adriana Kalaja. Statusi i shoqerise kaloi nga “Shoqeri ne Likuidim e Siper” ne “C’regjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, ISUF ELEZI PALLATET COLOMBO 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.01.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per marrjen e huase 06.09.2018
Urdher per venien e sekuestros 22.06.2020
Vendimi i asamblese per prishjen e shoqerise 14.03.2020
Vendim date 02.06.2020 per miratimin e aktit te likuidimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -27 923 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 864 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 488 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 761 749,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 572 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 570 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 421 623,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:778 395 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:945 965 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:927 128 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 064 794 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 950 452 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 146 152 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 077 986 292,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala