Skip to content

BUSHI - SERVIS (Ish BUSHI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-29 13:27:56
JSON

NIPT: J61821054G
Administrator: Bujar Bushaj
Objekti i Veprimtarisë: Eksportimi, importimi dhe tregetimi me shumice dhe pakice pjese kembimi te automjeteve , automjeteve, makineri dhe paisje per bujqesine, industriale, bujqesore, blegotrale dhe teknologjike te cdo lloji, i mallarave te ndryshme paisje e orendi elektroshtepiake te cdo lloji, paisje elektronike, materjale elektrike, hidraulike, hidrosanitare, materjale ndertimi te cdo lloji, kancileri, prodhime druri, mobileri e tapiceri, prodhime metalike te cdo lloji, dyer, dritare etj. Importimi dhe eksportimi, dhe tregetimi me shumice dhe pakice pjese kembimi te automjeteve , automjeteve, makineri dhe paisje per bujqesine, industriale, bujqesore, blegotrale dhe teknologjike te cdo lloji, i mallarave te ndryshme paisje e orendi elektroshtepiake te cdo lloji, paisje elektronike, materjale elektrike, hidraulike, hidrosanitare, materjale ndertimi te cdo lloji, kancileri, prodhime druri, mobileri e tapiceri, prodhime metalike te cdo lloji, dyer, dritare etj.Riparim dhe mirembajtje te automjeteve. Prodhim i materjaleve dhe lendeve te para per ndertim si inerte, gure, gure dekorative, gerqelore element betoni e betonarme te zakoneshme, tulla, gerqere, llac, allci, blloqe, pllaka, soleta, elemente parafabrikate per ndertim etj. Transport automobilistik e te kombinuar te mallarave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit me mjete e veta ose te te treteve per vehte dhe te trete. Prodhim i produketeve industriale, buqesore, dhe blegtorale te fresketa dhe perpunimi i tyre. Te lidhe kontrata furnizimi dhe te gjitha kontratat qe lejojne zhvillimin e aktiviteteve qe hyjne ne objektin e shoqerise ne lidhje me to. Importimi, eksportimi, dhe tregetimi me shumice dhe pakice te vajrave lubrifikante. Per realizimin e objektit te veprimtarise se saj, shoqeria mund gjithashtu te bleje dhe te shese pasuri te luajteshme dhe te paluajteshme, te zhvilloje cdo lloj aktiviteti industrial, tregtar, qe konsiderohen te dobisheme dhe te pershtatshme me objektin e veprimtraise se saj . Shoqeria, me vendim te Aksionerit te vetem , sipas dispozitave te statutit dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, mundet gjithashtu te marre direkt ose indirekt interese ose pjesmarrje, perfshi edhe ato aksionare, ne shoqeri dhe ndermarrje ne Shqiperi ose vende te tjera, te cilat kane objekt te veprimtarise te ngjashem, te njejte ose qe kane lidhje me objektin e saj. - Me raste dhe ekskluzivisht per arritjen e qellimeve paresore te shoqerise, ajo mund te punoje me pjesemarres ose bashkepunetore ne shoqeri te tjera, qe kane qellime te njejta, te ngjashme ose plotesuese me objektivat e saj. Riparim, rigjenerim, testim te plote te pjeseve te ndryshme perberese te automjeteve. Ndryshim te karakteristikave te sistemit te nxjerrjes se gazrave brenda norms te lejuar nga Euro 3 ne Euro 4/5/6 , si dhe riparimin dhe rinovimi i paisjeve te nxjerrjes se gazrave per automjete sipas normave dhe standarteve europiane. Inspektimin (me perjashtim te automjeteve te tregtuara/riparuara per nje periudhe 2-vjeçare na data e tregtimit/riparimit).
Emërtime të tjera Tregtare: BUSHI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 23/05/1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ilir Hysenlli, Florian Bushaj, Bedri Shera
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: Tirane, Kamez, Njësia Bashkiake Nr.19, Objekti ''AG&AR-2008'', Seksioni Nr.1, Kati Përdhe, Bulevardi Blu, Kamëz
Durres, Unaza e Re, Godine 2 kateshe tek ish Keneta Durres perballe Kishes
Tirane, Rruga Dritan Hoxha, nr.10, Zona Kadastrale nr.8210, Nr Pasurie 1/638-ND, Njesia Bashkiake nr.11
Fier, Rruga G.Muco, Zona Kadastrale 4 8572, Nr.Pasurie 14/204
Fier, Lagjia Sheq i Madh, prane ures se Mbrostarit.
Tirane, Blloku Gintash, Laprake, Tirane
Tirane, Vore, Magazine prane Hotel Klas, Fshati Muçaj
Shkoder, Lagjja Ndoc Mazi, Rruga Edith Durham, nr pasurie 1, zona kadastrale 8593
Tirane, Pallatet Hawai, Kulla nr.2, Laprake.
Korce, Rruga "Eordej", Korçë-Dishnice Km.1, Pasuria nr. 204/71, ZK 1101
Tirane, Rruga Asim Vokshi, Ndertesa. 45, Tirane
Elbasan, Lagjja ''Skënderbej'', Ndërtesë 3 Katëshe, Kati Përdhe, në Zonën Kadastrale 8523, Nr. Pasurisë 18/294
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Asim Vokshi, Ndertesa. 45, Hyrja .2, Kodi Postar 1016.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.10.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 408 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 32 360 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 36 111 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 44 091 729,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 452 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 21 559 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 327 590,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 949 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:274 510 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:322 082 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:361 567 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:406 785 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:376 959 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 259 244 023,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 242 694 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 204 377 832,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala