Skip to content

BUJARI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-27 09:35:53
JSON

NIPT: J62904138T
Administrator: Bujar Hoxhaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, shitje me shumicë e pakicë mallra e artikuj të ndryshëm lëndë të para, makineri që shërbejnë për prodhimin e tyre, shërbimeve të ndryshme, transport të mallrave e pasagjereve, agjenci imobiliare, turistike hoteleri turizëm, shitje biletash. Shfrytëzim hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakicë karburante, prodhim materiale ndërtimi, projektim, ndërtim, prodhimit të bojërave, llaqeve e tretëseve të ndryshëm. Media elektronike lokale. Pyjore, shfrytëzim përpunim lëndë drusore etj. Import - eksport dhe tregti me shumice dhe pakice te vajrave lubrifikante.
Emërtime të tjera Tregtare: BUJARI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/02/1995
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 600 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Olta Xhaferri, Gazmir Hoxhaj, Bujar Hoxhaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Berat, Ura Vajgurore, Autoveture tip Mercedes Benz me targe AA 462 FJ
Tirane, Furgon Mercedes Benz me targe TR 2861 P.
Berat, Ura Vajgurore, Autoveture tip Mercedes Benz me targe AA 408 YH
Berat, Ura Vajgurore, CIKLOMOTOR tip DAYANG me targe C AE 712
Berat, Ura Vajgurore, Kamion tip Mercedes Benz me targe AB 266 DC
Berat, Ura Vajgurore, ATP tip FIAT DOBLO me targe AA 237 XC
Berat, Ura Vajgurore, Mjeti ATP tip Opel me targe TR 3618 T
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I. Me date 24.01.2019, me ane te Urdhërit Nr.125 Regj., Nr. 21 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.1649 Prot., datë 30.01.2019, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Valbona Qehajaj, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e palës debitore shoqëria “BUJARI” sh.a., pajisur me Nuis (Nipt)- J62904138T, dhe me administrator Z. Bujar Hoxhaj, me qëllim mostjetërsimin e tyre. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

II. Me date 15.02.2019, me ane te Urdhrit Nr. 125 Regj, Nr.45 Prot, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Valbona QEHAJAJ, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative vendosur ne emer te debitorit shoqeria “BUJARI” sh.a., me Nuis (Nipt)- J62904138T, dhe me administrator Z. Bujar Hoxhaj
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Ura Vajgurore Lagjja " 4 Shtatori ", rruga " Mesi i Urave ", godine nje katëshe, zona kadastrale nr.3682, me numer pasurie 2/723

Adresa:
Berat, Ura Vajgurore, Lagjja " 4 Shtatori ", rruga " Mesi i Urave ", godine nje kateshe, zona kadastrale nr.3682, me numer pasurie 2/721
Tirane, Rruga " Gjergj Legisi ", pasuria me nr. 12/299, zona kadastrale 8310, ish - NUB - ja , Laprake

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.10.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash date 22.09.2014
Kontrate shitblerje kuotash date 06.04.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 159 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 596 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 774 274,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 552 504,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 691 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 562 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 157 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 977 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:102 957 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:107 507 410,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:70 472 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:74 657 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:96 207 569,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 99 063 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 79 589 078,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 109 559 904,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala