Skip to content

BASHKIMI/L
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-23 09:06:23
JSON

NIPT: J64103475Q
Administrator: Ylli Zdrava
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dh/ose privat si : ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe reabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike; si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryejë: Tregtimin dhe import-eksportin e mallrave të ndryshëm si ,Industriale e artikujve te ndryshem ne pergjithsi e vecanrisht element te ndryshem e paisje elektrike, materiale elektrike te te gjitha llojeve civile dhe industriale, mekanike, elektronike,Montimi e prodhimi i elementeve te paisjeve te ndryshme elektronike ,elektroteknike,elektronike elektromekanike perfshire kondicioner,elektroshtepiake etj te ketij lloj.Bojrave te te gjitha llojeve te saj, pjese kembimi per te gjitha llojet e automjeteve, poliretaneve dhe te veglave te punes qe perdoren per lyerjen e tyre ,materialeve te tjera te ndertimit ,duhan cigareve te te gjitha llojeve , industrialë, ushqimorë, mjekësorë, të ndërtimit, të ,mediave , të mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, të makinerive, të metaleve ferroze dhe joferroze, të lëndës drusore, të lëndëve të para dhe të përpunuara për procesin e prodhimit, tregtimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, shitblerjen e tokës, tregtimin e mallrave të gatshëm e gjysëm të gatshme etj. Në fushën e turizmit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të infrastrukturës dhe /ose të pjesëve përbërëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë.. Në fushën e prodhimit shoqëria do të kryejë: për realizimin e prodhimit me fonde publike dhe/ ose jopublike të materialeve të ndërtimit, pllake, bordur, tubo betoni prodhimin e inerteve, të asfalto-betonit, betonit, prodhimin e vajrave të ndryshme ushqimore dhe jo ushqimore, prodhimin e sapunëve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton armeje, dyer, dritare, plastike, alumini dhe të drurit dhe kombinime të ndryshme të tyre, prodhimin e bojrave dhe llaqeve të ndryshëm, të ambalazheve, çdo operacion industrial prodhues; prodhimin e motorrave dhe transformatorëve elektrikë, transformatorët e tensionit të lartë, furrave elektrike, reaktorëve të çdo tipi dhe të gjitha paisjeve elektrike, studime dhe projektime për paisje dhe makineri elektrike.Në fushën e shërbimeve shoqëria do të 3 kryejë,prodhim dhe montim fasada xhami , bar, kafe, restorante, hoteleri, turizem. Riparimin dhe remontet e mesme dhe kapitale të makinave elektrike rrotulluese të çdo tipi fuqie e tensioni, të motorrave dhe transformatorëve elektrikë, transformatorëve të tensionit të lartë, furrave elektrike, reaktorëve të çdo tipi si dhe të gjitha paisjeve elektrike; konsulencë, revizion, ekspertizë, vlerësime të kapitaleve dhe gjendjes, planbizneseve, projekte zhvillimi dhe studime të efektiviteteve ekonomike, përcaktimi i prioriteteve në fusha të ndryshme të ekonomisë etj.Administrim fondesh dhe/ose investimesh.Në fushën e botimeve shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për botimin e gazetave, revistave, posterave, reklamave dhe botimeve të tjeraNë fushën e Telekomunikacionit shoqëria do të kryejë: për realizimin e impianteve të telekomunikacionit dhe shërbimet e ndërlidhjes në internet, administrimi, vendosja dhe përdorimi i impianteve fikse dhe të lëvizshme për transmetime radiotelevizive. Ne fushen e hidrokarbureve shoqeria do te kryeje: Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim te impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregetimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit, importeksport dhe tregeti me shumice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transporti kombetar e nderkombetar i tyre, import-eksport dhe tregeti me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure, te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe cisternave bote per to dhe per depozitat stacionare te bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per to, ndertimin dhe venien ne perdorim te depove hidrokarbure, rezervuarve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit teknologjik. Furnizimi me karburant dhe lubrifikante per mjetet lundruese (detare) si dhe jet-oil per mjetet fluturese ajrore.
Emërtime të tjera Tregtare: BASHKIMI/L
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.02.1994
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Fier, Lushnje, Kamion Man me targe AA 438 DT.
2) Fier, Lushnje, Kamion Man me targe AA 122 CF.
3) Fier, Lushnje, Kamion Man me targe AA 961 CM.
4) Fier, Lushnje, Kamion Mercedes Benz me targe AA 614 DS.
5) Fier, Lushnje, APV Caterpilar me targe AA 369 CF.
6) Fier, Lushnje, Gjysem rimorkio Bertolja me targe LU 4575 B.
7) Fier, Lushnje, SAVER Kamionçine Benz me targe LU 8682 B.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 10.01.2017, u pushua përkohësisht aktiviteti i shoqërisë. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 01.03.2017, u riaktivizua veprimtaria e shoqërisë. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Lushnje LUSHNJE Autostrada Lushnje-Fier km 4, Pasuria me nr 104/18 ne zonen kadastrale 3268

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.01.2021
Kontrate shitblerje kuotash 04.04.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 098 743,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 852 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -895 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 677 708,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -8 008 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 331 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -4 116 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 018 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:23 052 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:625 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 336 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:14 334 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 55 058 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 33 490 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 34 939 047,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2019

Punuar Nga : A.Lala