Skip to content

DEDVUKAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-10 11:32:58
JSON

NIPT: J66902026L
Administrator: Muharrem Trashi; Nikolin Dedvukaj
Objekti i Veprimtarisë: Trupa inspektuese palë e tretë, për inspektimin e pajisjeve të transportueshme nën presion, (bombula të gazit të lengezuar të naftës GLN), perfshirë ventilat dhe aksesorë të tjerë të tyre. Tregti me pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë, gazit për automjete, pijeve freskuese.
Emërtime të tjera Tregtare: DEDVUKAJ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.06.1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 300 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkodër, Rrethina Hot I Ri Kamion, SH 9471 C Mercedes Benz, ngjyrë e bardhë
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: 1. Më datë 12.11.2013, me anë të Kontratës së Pengut datë 08.11.2013, Nr. 2745 Rep., Nr.1209 Kol, me objekt krijimin e nje pengu, shoqëritë “Mondi” sha, “Alpin” sh.p.k dhe “Dedvukaj” sh.p.k (Bashkëkredimarrësve) dhe (Kredidhënës), japin peng kuotat e kapitalit në mënyrë të pakthyeshme, në favor të kredidhënësit, Raiffeisen Bank sh.a, si një garanci për shlyerjen e detyrimeve.
2. Më datë 13.01.2017, me anë të urdhërit Nr.2/3 Prot, datë 05.01.2017, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "BESA", drejtuar QKB, është vendosur masa e sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit DEDVUKAJ, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave. Arsyeja është moslikujdimi i gjobës së shoqërisë ndaj Inspektoriatit shtetëor Teknik dhe Industrial.
3. Më datë 20.01.2017, me anë të urdhërit Nr.2/7-0062-16 Prot., datë 09.01.2017, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “BESA” është vendosur heqja e sekuestros mbi kuotat e subjektit DEDVUKAJ si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave, meqënëse pala debitore do të kryejë likujdime pjesore të detyrimit deri në shlyerjen e plotë të tij.
4.Ne date 25.07.2019, sipas Marrveshjes se Financimit nr.rep.2772 e kol.1506, Banka e Bashkuar e Shqiperise ka lidhur marrveshjen me shoqerine dhe sipas kushteve eshte vendosur Barra Siguruese mbi aksionet e shoqerise.
5.Ne date 18.03.2021 nr.760 Rep. Nr.297 Kol. Ndermjet shoqerise dhe Union Bank eshte vendosur qe aksionet te barresohen ne favor te Bankes deri ne likuidimin e vleres se kredive ekzistuese dhe ne te ardhmen te marra nga kredimarresit “Alpin” “Mondi sh.a” Dedvukaj shpk
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Rrethina Hot i Ri, nr pasurie 258/12, zona kadastrale 1965

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri (2013)
Kontrate dhurimi kuotash (2013)
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, date 01.12.2018
Vedimi i asamblese se ortakeve, date 15.04.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e performances (2017)
Pasqyra e performances (2015)
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 686 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 875 223,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 665 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 657 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 180 272,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 802 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 426 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 907 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 819 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:42 558 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 414 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:62 204 307,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:60 852 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 085 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:139 771 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 124 004 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 72 489 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 83 414 668,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.LALA