Skip to content

"DUKA" (ish "DUKAJ") ( shoqeria e perthithur "D1-ALB")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-02 12:47:56
JSON

NIPT: J77411203S
Administrator: Adhurim Duka
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim te materialeve te ndertimit, ndertime e shtrime rrugesh, punime dhe germime me makina te renda , pune rrugesh dhe digash, shtrimesh , ndertimit, servis makinash, pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter punimi objektesh Sherbime komunale te te gjitha llojeve. tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, etj.Diferencim, riciklim i mbeturinave urbane. Vleresim i ndikimit dhe impakti ne mjedis, auditim dhe ekspertize mjedisore, studim, projektim dhe zbatim te projekteve mjedisore.
Emërtime të tjera Tregtare: DUKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/09/1997
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 532 512 803,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Leje per perdorim te burimit ujor, baseni Vjose -
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 30.01.2010, u perfundua procesi i bashkimit me perthithje te shoqerise “DUKA” shpk si shoqeri perthithese dhe shoqerise “D1-ALB” shpk si shoqeri e perthithur. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise “D1-ALB” shpk kalojne ne favor te shoqerise perthithese “DUKA” shpk. Shoqeria qe perthithet “D1-ALB” SHPK vleresohet e prishur pa likujdim duke kaluar ne statusin “C’regjistruar”.

II. Me date 14.10.2014, me ane te urdhrit Nr. 1521 Prot, Nr.357 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “DUKA"” sh.p.k, me NIPT J77411203S.

III. Me date 14.10.2014, me ane te Urdhrit Nr.357 Dosje, Nr.1521 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private "Vako & Partners Bailiff Service", u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria "DUKA" SHPK, me NIPT J77411203S.

IV. Me date 29.10.2014, me ane te Vendimit Nr.1624 Prot, Nr.357 Dosje, lëshuar nga shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise “DUKA” me Nipt: J77411203S, te bllokuara me ane te shkreses Nr. 1522 Prot, me date 14.10.2014 te Shoqerise Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.

V. Me date 29.10.2014, me ane te vendimit nr.1624 prot, Nr.357 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise “DUKA” me Nipt: J77411203S, te bllokuara me ane te shkreses Nr.1522 Prot, me date 14.10.2014 te Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.

VI. Me date 19.06.2020, me ane te Urdhrit Nr.637 Prot., Nr.1963/1 Dosje, leshuar nga Zyra Permbarimore "TDR Group" shpk, protokolluar nga QKB Nr.5421 Prot., date 22.06.2020, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria "DUKA" shpk, me Nuis (NIPT) J77411203S.

VII. Me date 23.06.2020, me ane te Urdhrit Nr.653 Prot, Nr.1963/1 Dosje "Vendim për pushimin e Ekzekutimit", lëshuar nga "Shërbimi Përmbarimor TDR GROUP", u vendos qe Qendra Kombëtare e Biznesit të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e zotëruara nga shoqëria "DUKA" shpk me NUIS (NIPT) J77411203S, bllokuar me shkresën Nr. 637 Prot, datë 16.06.2020, të shoqërisë Përmbarimore Private "TDR GROUP".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lagjja Pavaresia, Rruga Nermin Vlora Falaski, pas karburantit Kian Oil, Godine 2-8-9 kate, kati 1

Adresa:
Vlore, Lagjja Uji i Ftohte, Rruga Murat Terbaçi, Objekt ndertimi pallat prane Ktheses te 7 Pallatet

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.06.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 25.08.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 16 463 882,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 27 442 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 37 301 572,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 31 555 221,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 47 959 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 45 651 428,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 50 654 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 17 472 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 132 061 646,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 21 220 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:167 298 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:185 922 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:262 565 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:201 295 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:209 769 835,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:205 063 555,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:218 776 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 180 158 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 324 912 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 245 118 044,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja