Skip to content

SENKA Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 10:23:25
JSON

NIPT: J94808405Q
Administrator: Ervis Toska; Ergys Senka; Spartak Demiraj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti kryesor i veprimtarise se shoqerise eshte si me poshte: -Shitblerje materiale ndertimi, Ndertim banesa, Rruge, Trajtimi i dyshemeve te betonit, shitje, blerje dhe importe dhe eksporte i te gjitha materialeve te lidhura direkt ose indirekt me objektin kryesor gjithashtu dhe aktivitete te tjera si me poshte:Shoqeria ka per objekt kryesor aktivitetin ne fushen e ndertimit, ne te gjitha llojet dhe format e veta ne sektorin publik dhe ate privat.-Ajo ka te drejte te ushtroj aktivitetet ne fushen e shit blerjes se pasurive te paluajteshme duke u pajisur me licensat e nevojshme per kete qellim nga organet kompetente. -Ajo do te ushtroj veprimtari edhe ne fushat e meposhtme: 1.Importimin dhe eksportimin, prodhimin, perpunimin, transformimin dhe tregtimin e mallrave dhe paisjeve te ndryshme te konsumit, paisjeve elektronike, materialeve te ndertimit dhe mallrave ushqimore. 2.Shoqeria mund te bleje, te hyje ne marredhenie leasing dhe te marre apo te jape me qira terrene, impiante dhe uzina, mund te kryeje, pervec aktiviteteve tregtare edhe aktivitete si industriale ashtu edhe bujqesore.3.Shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajteshme dhe te paluajteshme, financiare dhe kreditore si edhe te bleje apo shese apo te marre apo jape me qera pasuri, si edhe te kete interesa apo pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane nje objekt te ngjashem apo funksional ne arritjen e qellimeve te Shoqerise, si dhe te ofroje garanci, te marre hua dhe te ofroje garanci, pasurore apo personale, ne favor te te treteve. Ne pergjithesi, shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj.4.Shoqeria munde te kryej tregti materiale farmaceutike e tjera.5.Te kryej sherbime VIP (Ruajtjes fizike me truproje dhe sherbime me mjete te blinduara, transferime te vlerave monetare me automjete te blinduara)6.Pritje, akomodim me te gjithe llogjistiken e nevojshme per delegacione te huaja per te gjitha aktivitetet qe ata do te kryejne ne Republiken e Shqiperise.7.Dhenija me qera e automjeteve individeve, shoqerive tregtare dhe institucioneve shteterore.8.Blerje, shitje makina te ndryshme perfshi ato te blindura.9.Blerja, shitja e medikamente dhe materialeve ndihmese per shendetesine, kancelari e te tjera materiale per fusha te ndryshme.10.Sherbimi i pastrimit te ambiente publike dhe private11.Shitje peme dekorative, luleve dhe peme prodhuese frutore e te tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: SENKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/05/1994
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 341 330 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. HEC-i LABINOT FUSHE, shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02/12/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K93603203C, me adrese ne Elbasan, Rruga Sul Misiri, nr. 5., me administrator Fatos Ormenaj. Ortaket e shoqerise jane shoqeria EMIR STAR me 90% te kapitalit dhe shoqeria SENKA me 10% te kapitalit. Statusi i Shoqerise aktualisht Pezulluar. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.04.2023

II. V.S.B - ASFALT, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 02/07/2009 me NUIS K93108802R me seli qendrore ne Kavaje, Lekaj, Luz i Vogel, Fshati Kryeluzaj,Fabrika e asfaltit, prapa godines se BIBA-X dhe me administrator Ylli Senka & Luan Biba. Ortaket e shoqerise jane Luan Biba me 47% te kapitalit; shoqeria SENKA me 33% te kapitalit; shoqeria BIBA-X me 15% te kapitalit dhe Ylli Senka me 5% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.04.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lushnje, Xhevdet Nepravishta

Adresa:
1.Durres, Shijak, Njesia Administrative Maminas, fshati Vlashaj, rruga Shilore, tokë Arë nr pasurie 359/29 ZK 3796
2.Tirane, Rr. BLV BAJRAM CURRI, Nd. 124, H. 3, Ap 1, Njesia Bashkiake Nr 5, Zyre, kodi postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 16.09.1999
Kontrate dhurimi kuotash 04.05.2011
Vendimi i asamblese per miratimin e rritjes se kapitalit date 04.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Pasqyrat Financiare 2022
Pasqyrat Financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 95 408 543,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 104 474 868,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 124 042 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 77 541 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 46 571 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 75 117 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 50 165 651,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 079 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 30 855 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 779 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 357 874,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:861 205 960,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:856 482 640,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:886 345 739,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:492 201 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:332 652 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:487 874 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:375 822 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:200 598 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 178 050 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 146 883 281,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 101 746 833,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani