Skip to content

"Agro Albania Group"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-19 10:21:39
JSON

NIPT: L84626401A
Administrator: Fatjon Mahmudaj
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e bujqësisë, blegtorisë, pemtarisë dhe prodhimeve të detit. Tregtimi, përpunimi, eksporti, importi i prodhimeve bujqësore, blegtorale të papërpunuara dhe të papërpunuara dhe imputeve dhe makinerive bujqësore të të gjitha llojeve. Veprimtari në sektorin e agroindustrisë. Përpunimi paraprak dhe përfundimtar i produkteve të ndryshme bujqësore, blegtorale dhe frutore, tregti me shumicë dhe pakicë të pajisjeve teknologjike, makinerive, laboratoreve të cilësisë dhe pajisjeve të tjera, që drejtpërdrjetë ose tërthorazi lidhen me sektorin e agroindustrisë. Veprimtari në fushën e transportit kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave. Veprimtari në fushën e mjedisit dhe agroturizmit. Veprimtari në fushën e ndërtimit, montimit të impianteve të përpunimit të prodhimeve bujqësore, blegtorale, prodhimeve të detit, etj. Veprimtari në fushën e marketingut të prodhimeve agroindustriale, bujqësore, blegtorale, mjedisore, ndërtimit, makinerive, pajisjeve, etj, të lidhura drejtpërdrejtë ose tërthorazi me agroindustrinë, mjedisin, transportin, etj. Veprimtari financiare në fushën e mbështetjes së bashkëpunimit të fermerëve, kooperativave bujqësore dhe organizmave të tjera vendit dhe ndërkombëtare të lidhura drejtpërdrejtë ose tërthorazi me sektorët e agroindustrisë, agroturizmit, mjedisit, peshkimit, etj. Veprimtari si agjent tatimor dhe administrues të tregjeve të prodhimeve bujqësore, blegtorale, prodhimeve të detit, etj në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Veprimtari në sektorin e arsimimit profesional për sektorët e lidhur me objektin e veprimtarisë së shoqërisë. Veprimtari në fushën e çertifikimit, akreditimit, standarteve në sektorin e agroindustrisë, bujqësisë, blegtorisë, pemtarisë, peshkimit, etj. Shoqëria mund të kryejëe çdo transaksion nëe lidhje me pasuritë e luajtshme apo të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qeradhënieje apo hipoketimi, të cilat mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për arritjen e objektit teë Shoqërisë. Të blejë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë interesa në shoqëri të tjera me objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj, dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm në mënyrë arritjen e objektit të Shoqërisë. Shoqëria duhet të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e saj, në lidhje dhe që e favorizon atë. Shoqëria duhet të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse. Ajo përfshin standartet më të mira etike.
Emërtime të tjera Tregtare: "Agro Albania Group"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.10.2018
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Senka”eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me NIPT J94808405Q, me seli ne L.XH Nepravishta, Lushnje me perfaqsues ligjor Donika Senka.( Sipas Kontrates se shitjes, date 10.12.2019)

Fat&Bes” eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me NIPT L54201401V, me seli ne Karbunare e Poshtme, Lushnje, me perfaqsues ligjor, Bensnik Calameni.(Sipas Kontrates se shitjes, date 10.12.2019)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, rruga Naim Kuçi, tregu Fruta Perime me Nr. pasurie 18/1 dhe 36/2, zone kadastrale me Nr.8572

Akte. Tjetërsim Kapitali: Statuti
Akti I themelimit
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 19.11.2021
Kontrate Shitblerje, date 08.01.2020
Kontrate shitblerje, date 10.12.2019
Vendim i Ortakve te shoqerise, date 05.12.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 653 341,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 112 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -79 940,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:52 449 586,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:36 031 328,00
Punuar Nga : A.lala