Skip to content

HAWAI - ALB - SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-13 08:39:05
JSON

NIPT: K01415501W
Administrator: Elsayed Metwally Abdelrahman; Berti Pashko (Administrator i Falimentit)
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport mallrash te ndryshme te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice. Investime ne fusha te ndryshme, si ne ate te ndertimeve publike, te godinave te banimit, te infrastruktures, ne blerje e shitje trojesh, si ne aktivitete turistike, çelie restorantesh dhe hotelesh, kamping dhe fshatra turistike, axhensi turistike. Investime ne fushen e transportit, si ne transportin detar, automobilistik, ajror. Ndertimime civile, sociale ekonomike, si ne ndertim te godinave te banimit, ne infrastrukture, rikonstruksione godinash, ndertime rrugesh, ujesjellesa e kanalizime, sipermarrje per vendosje reklamash. Prodhim e tregtim te materialeve inerte
Emërtime të tjera Tregtare: HAWAI - ALB - SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/01/1997
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Egjipt
Kapitali Themeltar(Lekë): 108 600,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Në proces falimentimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 20.07.2007, me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u vendos : Hapja e proçedures se falimentimit per shoqerine tregtare "Hawai Alb" sh.p.k. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri në Proces Falimentimi"

II. Me date 13.07.2012, me ane te Urdhrit Nr. 1764 Prot. leshuar nga shoqeria permbaruese private "TRIS" sh.p.k, per vendosjen e sekuestros ne kuotat e debitorit, shoqeria " Hawai - Alb" sh.p.k, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto aksione.

III. Me date 05.06.2013, me ane te Urdhrit Nr.3426 Prot., Nr.183 Dosje., lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor Tris" sh.p.k., u urdherua "Heqja e mases se sekuestros nga kuotat ne Shoqerise “Hawai” Nipt: K01415501W te bllokuara me shkresen Nr.1764 Prot date 13.07.2012 te shoqerise “TRIS” Sh.p.k.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Sektori Iliria

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.07.2022
Akt themelimi dhe Statusi i Shoqerise
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, date 20.07.2007
Urdher per Vendosjen e Sekuestros date 13.07.2012
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 05.06.2013
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja