Skip to content

BAJRAMI N.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 13:27:22
JSON

NIPT: K02727202O
Administrator: Andon Prifti
Objekti i Veprimtarisë: Servis automjetesh, ndërtime, projektime, zbatim projektesh, prodhim material ndërtimi, tregti me pakicë i vajrave lubrifikantë, shitje-blerje automjetesh, të pajisjeve e makinerive. Eksport-import e tregtim me shumicë e pakicë i të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqimore, ndërtimore e bujqësore, të pjesëve të këmbimit. Në fushën e transportit për vete e të tretë, të mallrave industriale, ndërtimore, ushqimore e bujqësore. Transport të udhëtarëve e hapjen e agjensive turistike dhe udhëtimesh. Në fushën e ndërtimit dhe zbatimit, projektim, prodhim i materialeve inerte. Tregtim të pjesëve të këmbimit për automjete, tregtim me pakicë e karburanteve dhe vajrave lubrifikantë. Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë për vete dhe të tretë të materialeve të ndërtimit, pajisje elektroshtëpiake, të çdo lloj malli të materialeve të ndryshme industriale, ushqimore të të gjitha llojeve, pajisjeve, veglave, instrumentave, makinerive, të mjeteve transportuese, ngritëse transportuese të të gjitha llojeve, kapaciteteve, tonazheve, tipeve, markave, si dhe të pjesëve të këmbimit, gomave. SH.R.S.F për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike dhe private dhe mbrojtjen e jetës së personave (kategoria A). Sistemim dhe menaxhim i parkimeve të hapura dhe të mbyllura në qytet. Shërbime ekspertize në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtim. Projektim, zbatim në ndërtim, rikonstruksione dhe mirëmbajtje për objektet e prodhimit, transmetimit, sistemit të matjes dhe shpërndarjes së energjisë në rrjetat e TL, TM, dhe TU. Nënstacione elektrike, linja elektrike, hidrocentrale, çentrale fotovoltaike dhe eloike. Shërbime shëndetsore përpunonjësit e shoqërisë. Shërbime të sigurisë së punonjësve të shoqërisë. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis (Auditim mjedisor ndikim në mjedis). Menaxhimi i mbetjeve jo të rrezikshme (mbetje që vijnë nga pylltaria/sivikultura; beton; tjegulla; tjegulla dhe qeramika; përzierje të betonit; tullave, tjegullave, dhe qeramikës; dru; qelqe; plastike; përzierje bituminoze; bakër; bronz; tunxh; alumin; plumb; zink; hekur dhe çelik; kallaj; metale të përziera; kabllo të tjera; dhera dhe gurë, balta; çakëll; materiale izolimi; materiale ndërtimi me gips; mbetje të përziera nga ndërtimi dhe të prishjes), grumbullim, transportim, ruajtje dhe rikuperim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.Furnizim-vendosje te dritareve te d/aluminit. Ndertim ujesjellesi, ndertim rrjet kanalizimi, vepra kullimi, vaditje, rikonstruksion ujesjellesi, rikonstruksion rrjet kanalizimi, rehabilitim kanal ujites, rikonstruksion hidrovori, ndertime hidroteknike, punime hidrocentrale.
Emërtime të tjera Tregtare: BAJRAMI N.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/02/2000
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 455 537 181,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 689 MJ.
2) Elbasan, Kazan Veteshkarkues ABR 963
3) Elbasan, Kazan vetëshkarkues ABR 964
4) Elbasan, Fadroma CAT EL 3372 C
5) Elbasan, Autopompë AA 374 AU.
6) Elbasan, Autovinç AA 783 GG
7) Elbasan, Koke terheqese AA 201 HC
8) Elbasan, Autobot 180 MB
9) Elbasan,Autobetionere AA 081 MD
10) Elbasan, Kamion veteshkarkues AA 208 NE
11) Elbasan, Furgon AA 765 NI
12) Elbasan, Furgon AA 176 MB
13) Elbasan, Koke terheqese AA 902 BK
14) Elbasan,Kamioncine AA 354 NK
15) Elbasan, Eskavator me goma AA 910 YT
16) Elbasan, Kamion veteshkarkues AA 332 KN.
17) Elbasan, Kamioncine EL 9638 B
18) Elbasan, Kamion vetshkarkues AA 597 EN
19) Elbasan, Autobetionere AA 078 MD
20) Elbasan, Autovinc me kosh AA 426 DJ
21) Elbasan, Autobetionere AA 079 MD
22) Elbasan, Kazan vetshkarkues ACR 347
23) Elbasan, Autobetionere AA 725 EK
24) Elbasan, Kamioncine AA 115 KZ.
25) Elbasan, Kamioncine AA 178 MB.
26) Elbasan, Kamion vetshkarkues AA 042 EN
27) Elbasan, Kamion vetshkarkues AA 884 HL
28) Elbasan, Kamion veteshkarkues AA 549 MY.
29) Elbasan,Kamion veteshkarkues AA 210 NE.
30) Elbasan, Kamion vetshkarkues AA 791 EC
31) Elbasan, Koke terheqes AA 726 HG
32) Elbasan, Kamion vinxh AA 946 HL
33) Elbasan, Autobot AA 148 LF
34) Elbasan, Kamion veteshkarkues AA 122 NE
35) Elbasan, Karoatrec AA 183 MB.
36) Elbasan, Autobetionere AA 726 EK
37) Elbasan, Kamion veteshkarkues AA 164 HP.
38) Elbasan, Kamioncine AA 105 KZ
39) Elbasan, Labinot fushe Labinot fushe Fadrome me goma AA 551 VG.
40) Elbasan, Fadrome me goma AAMT 01
41) Elbasan, Kamion veteshkarkues AA 182 MB
42) Elbasan, Autobus AA 502 TT.
43) Elbasan, Autobetionere AA 082 MD
44) Elbasan, Koke terheqese AA 589 BK
45) Elbasan, Autopompa AA 734 AA
46) Elbasan, Kamioncine AA 946 PU.
47) Elbasan, Kamion veteshkarkues AA 109 NE.
48) Elbasan, Koke terheqese AA 951 GE
49) Elbasan, Kamion veteshkarkues AA 209 NE
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Leje për përdorim burimi ujor nëntokësor Baseni Shkumbin -
Leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor Baseni Shkumbin -
Çështje Ligjore: I. Më datë 07.05.2012, me anë të urdhërit Nr. 6373 Prot Nr. Dosje 590-610-609, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A" shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat që zotëron debitori "Bajrami-N" shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

II. Më datë 28.12.2012, me anë të urdhërit Nr.16201, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “EPSA”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “Bajrami - N”, me NUIS (NIPT) K02727202O.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Labinot, fushë Xibrakë Rruga Elbasan-Xibrakë km.13, zk.3864, pasurite nr. 734/1+732+738/9

Adresa:
1. Tirane, Ndertim kopsht dhe cerdhe e integruar ne Shkoze ne ZK 8170, Nr.Pasurie 5/410 Kopshti I Femijeve Shkoze, Bashkia Tirane

2. Rrogozhine, Objektin "Rindertim i shkolles 9-vjecare Qamil Gjuzi Rrogozhine" me adrese: Pasuria nr.1/134, zk.3234, 1/135 zk.3234

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash te kapitalit themelues 18.10.2013
Kontrate dhurimi kuotash te kapitalit themelues 20.09.2013
Vendimi per rritjen e kapitalit 01.12.2014
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 06.08.2020
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 10.10.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 17 701 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 14 910 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 25 910 433,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 519 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 17 338 555,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 29 138 741,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 69 670 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 90 629 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 41 492 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 695 362,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 29 944 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 34 231 505,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 109 502 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 31 069 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:810 314 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:762 795 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:692 604 187,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:628 636 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:515 742 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:667 444 118,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:674 803 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:715 744 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 611 119 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 488 535 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 313 094 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 389 571 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 472 212 791,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli