Skip to content

"ABCOM"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-10 10:02:05
JSON

NIPT: K11308001B
Administrator: Agar Perez Valer
Objekti i Veprimtarisë: Te ideoje zbatoje dhe te menaxhoje rrjete te telekomunikacionit dhe transmetimit te te dhenave dhe interkoneksionet ne pergjithesi.Te plotesoje nevojat industriale, tregtare, sociale dhe te rezidenteve per sherbime telekomunikacioni gjithperfshirese dhe efektive. Te kenaqe te gjitha kerkesat praktike dhe te arsyeshme per keto sherbime. Te siguroje sherbime konsulence, keshillimi, trajnimi dhe kontrata sherbimi. Te interkonjektohet me ofrues te tjere sherbimesh dhe shoqeri te telekomunikacionit per te furnizuar sherbime end-to-end. Te ofroje sherbime audio dhe/ose audiovizive. Per arritjen e qellimeve me siper, shoqeria gjithashtu mund: Te kryeje cdo transaksion lidhur me pasurite e luajtshme dhe me pasuri te paluajtshme si edhe cdo aktivitete tregtare finaciar dhenien me qera ose lenie peng i cili mund te konsiderohet si i dobishem dhe i nevojshem. Te bleje direk ose indirekt interesa ne shoqeri te tjera te cilat kane nje qellim te njejte me ate te shoqerise ne Shqiperi ose jashte saj. Te kryeje cdo gje qe shoqerise i duket e nevojshme e leverdishme ose e rastesishme per te arritur qellimin e saj. Gjithashtu shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji i zbatueshem.
Emërtime të tjera Tregtare: "ABCOM"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.04.1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 253 405 180,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: VODAFONE ALBANIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 10.05.2001 sipas ligjeve te Rebublikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT K11715005L, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane- Durres, Rruga Pavaresia, Nr.61, Kashar, me administrator Achillefs Kanaris. Ortaket e shoqerise jane: Vodafone Europe B.v (50%) dhe Vodafone Panafon International Holding B.V (50%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 23.06.2021)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. First-Nation, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07/11/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42320016A, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Selaudin Bekteshi, Godina nr.2/1, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim, perthithur nga “ABCOM” shpk. "ABCOM" zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

II. KRUJA TV, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23/04/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L34023201T, me adrese Tirane, Rruga Ibrahim Rugova, Kompleksi Green Park, Kulla 2, Kati 2, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim, perthithur nga “ABCOM” shpk. "ABCOM" zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

III. Gramium, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31/01/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81402025F, me adrese Tirane, Njësia Bashkiake Nr.8, Rruga Selaudin Bekteshi, Kati i Parë, Godina Nr.3/4, Tiranë, Shqipëri, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

IV. Goulyem, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12/12/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72418021I, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake nr.8, rruga Selaudin Bekteshi, kati i pare, godina nr.3/4, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

V. Claudiana, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 27/10/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72303006C, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Selaudin Bekteshi, Kati i Pare, Godina Nr.3/4, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

VI. Dyrrah-CTV, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23/06/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51825015H, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Selaudin Bekteshi, Godina Nr.3 (Ish Peliçeria), me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim, perthithur nga “ABCOM” shpk. "ABCOM" zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

VII. Entertajni, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 19/09/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L82121018S, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Selaudin Bekteshi, Kati i Pare, Godina Nr.3/4, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

VIII. FIBER KAVAJA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12/04/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72814804M, me adrese Tirane, Kavaje Lagjja Nr. 6, Rruga Kavalion, Objekt 3-katësh, Kati i parë, Godina Nr. 6525, Zona Kadastrale 8552, me administrator Julian Allmeta. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

IX. AVisioN, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07/07/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L41907012K, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Selaudin Bekteshi, Godina Nr. 2 ( Ish - Peliçeria), me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim, perthithur nga “ABCOM” shpk. "ABCOM" zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

X. Cawayoti, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12/12/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72414028V, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake nr.8, rruga Selaudin Bekteshi, kati i pare, godina nr.3/4, me administrator Julian Allmeta. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

XI. Trio TV, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13/04/2000 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K36903202D, me adrese Vlore, Lagjja Partizani, Rruga Ali Demi, Nr.23, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim, perthithur nga “ABCOM” shpk. "ABCOM" zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

XII. TRAGJAKUMI, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01/02/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81414045K, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake nr.8, rruga Selaudin Bekteshi, kati i pare, godina nr.3/4, me administrator Nail Jakupi. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

XIII. TELEBOTA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 06/08/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K82012003O, me adrese Tirane, Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Kompleksi Green Park, Kulla 2, Nr.16., me administrator Eugen Shahini. Shoqeria eshte e c’regjistruar. "ABCOM" zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

XIV. Louzyan, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11/12/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72413016Q, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake nr.8, rruga Selaudin Bekteshi, kati i pare, godina nr.3/4, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

XV. SCUTTARY, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14/02/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71417021B, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Selaudin Bekteshi, Kati i Pare, Godina Nr.3/4, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

XVI. LushiCATV, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12/11/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L52313008U, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Selaudin Bekteshi, Godina Nr. 3 (Ish - Peliçeria), me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim, perthithur nga “ABCOM” shpk. "ABCOM" zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

XVII. Mbrostellar, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18/09/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72120004T, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Selaudin Bekteshi, Kati i Pare, Godina Nr.3/4, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

XVIII. PLANETAR.ENT, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01/02/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81412012B, me adrese Tirane, Rruga “Selaudin Bekteshi”, Godina nr. 3/5, kati i parë, Njësia Bashkiake Nr. 8, me administrator Gentjan Taga. Shoqeria eshte e pezulluar. "ABCOM" zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)

XIX. Star TV, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15/04/2004 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K41907002C, me adrese Tirane, Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit,Kompleksi Green Park,Kulla nr.2,kati i dytë, me administrator Olsi Bushati. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim, perthithur nga “ABCOM” shpk. "ABCOM" zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.06.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Automjeti tip "Volkswagen", Model "Caddy", Ngjyra e Bardhe, Nr. shasise WV1ZZZ2KZFX081314, Nr. i targes AA 540 LY
2) Tirane, Automjet tipi Volkswagen Caddy me targe: AA 937 OH
3) Tirane, Volkswagen Caddy, e verdhe, Nr. shasie WV1ZZZ2K7X032169, Targa AA 945 SA
4) Tirane, Automjeti tip "Volkswagen", Model "Caddy", Ngjyra e Bardhe, Nr. shasise WV1ZZZ2KZFX078117, Nr. i targes AA 539 LY
5) Tirane, Automjet tipi 3 Volkswagen Caddy me targe: AA 921 OH
6) Tirane, Automjeti tip "Volkswagen", Model "Caddy", Ngjyra e Bardhe, Nr. shasise WV1ZZZ2KZFX133911, Nr. i targes AA 538 LY
7) Tirane, Automjet Marka Volkswagen ;Model Kaddy, Ngjyra e Verdhe, Numri i shasise WV1ZZZ2KZ7X045497, Numri i Targes AA 074 TI
8) Tirane, Peugeot, Model: Partner, Ngjyra e automjetit: E kuqe, Nr. i shasisë VF3GJWJYB9X503291, Nr. i targës TR 6902 S.
9) Tirane, Volkswagen Caddy, AA 819 LY
10) Tirane, Volkswagen. Model Caddy.Njgjyra e Verdhe .Nr i shasise: WV1ZZZ2KZ7X042668 .Nr. i targes AA 917 SD.
11) Tirane, Volkswagen Caddy ngjyre e bardhe, Targa AA 174 KS
12) Tirane, Automjet Marka Volkswagen ,Model Kaddy, Ngjyra e Verdhe, Numri i shasise WV1ZZZ2KZAX020722, Numri i Targes AA250 TJ
13) Durres, Kruje, Lagja nr 1 Tirane, Automjeti tip "Volkswagen", Model "Caddy", Ngjyra e Bardhe, Nr. shasise WV1ZZZ2KZFX134146, Nr. i targes AA 541 LY
14) Tirane, Mjeti Peugot Partner me targë TR 6903 S
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I. Me date 15.10.2013, me ane te urdhrit Nr.2016-553 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Prestige Bailiff Services” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative për aksionet e shoqërisë “ABCOM” sh.p.k me me Nipt K 11308001 B me përfaqësues ligjor Genci Daci dhe Altin Leksani..Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 18.12.2013, me ane te urdhrit Nr. 2306 - 553 Prot, lëshuar nga shoqëria "Prestige Bailiff Services" sh.p.k, u hoq masa e sekuestros konservative, mbi aksionet e debitorit "ABCOM" sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K11308001B, meqënëse debitori e ka shlyer totalisht detyrimin që ka ndaj kreditorit.

III. Marreveshje bashkimi me perthithje I
Me date 01.06.2014, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje të shoqërive “Trio Tv” shpk dhe “StarTv” shpk nga shoqëria përthithëse “Abcom”Sh.p.k. Shoqerite e perthithura “Trio Tv” shpk dhe “StarTv” shpk do te transferojne te gjitha aktivet dhe pasivet te shoqeria perthithese “Abcom” dhe ekzistenca e tyre si shoqeri do te vleresohet e prishur pa likuidim. Punonjesit e shoqerive te perthithura do te kalojne te shoqeria “Abcom”.

IV. Marreveshje bashkimi me perthithje II
Me date 22.01.2018, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje per bashkimin me perthithje te shoqerive “Abcom” shpk, ne cilesine e shoqerise se perthithur, nepermjet kalimit te te gjitha aktiveve dhe pasiveve te shoqerise se perthithur ne favor te shoqerise perthithese, sic ato rezultojne deri ne daten e realizimit te perthithjes. Shoqeria e perthithur do te pushoje se ekzistuari pa shkuar ne likuidim. Punemarresit e shoqerise se perthithur do te konsiderohen si punemarres te Abcom.

V. Marreveshje bashkimi me perthithje III
Me date 15.10.2020, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje ndermjet dy shoqerive “Vodafone Albania” sha (shoqeria perthithese) dhe “Abcom” shpk (shoqeria e perthithur). Teresia e aktiveve dhe pasiveve te Abcom do te transferohen tek Vodafone bazuar ne bilancin e audituar te Abcom dhe Vodafone ne daten 31.12.2020. Ne perfundim te procesit te bashkimit shoqeria “Abcom” do te pushoje se ekzistuari duke u c’regjistruar ne regjistri tregtar pa likuidim. Ne daten e mbylljes, te gjitha kontratat e punes ku Abcom eshte pjesemarresi do t’i transferohen shoqerise “Vodafone”. Statusi i shoqerise “Abcom” do te kaloje nga “Aktiv” ne “C’regjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada ''Tiranë - Durrës'', Rr.''Pavarësia'', Nr.61, Kashar, Tiranë, Shqipëri.

Adresa:
1) Durres, Lagjia nr. 3, Rruga Imzot Fan S. Noli, Pallati 1096
2) Fier, Lushnje, Lagjja Çlirimi, numer pasurie 4/174-N5, volumi 24, zone kadastrale nr 8571
3) Shkoder, Lagjja Manush Alimani, Bulevardi Zogu I
4) Elbasan, Lagjia 28 Nentori,Rruga Abdyl Paralloi,Nr 1
5) Fier, Lushnje, Lagjja Çlirimi, rruga Agim Prodani, godine 3 kateshe me Nr. pasurie 2/85-N4, zone kadastrale me Nr.8571
6) Fier, Krutje, KRUTJE E POSHTME Krutje e Poshtme, Zona Kadastrale 2286, Nr. i Pasurise 98/47, Vol.2, Faqe 213.
7) Vlore, Lagjja Osman Haxhiu, Rruga Tasim Jonuzi, Godina 2- kateshe nr.1123, kati 1
8) Tirane, Rruga Reshit Çollaku, Pallati Aurora Konstruksion - prapa Gjykates se Larte.
9) Korce, Ish Trikotazhi, Kati i pare, Njesia 1
10) Elbasan, Gramsh, Lagjja Holta, Pallati nr 47, Numer pasurie 7/115+1-1, Volumi 1, Zona kadastrale 1842
11) Shkoder, Bulevardi Zogu I, Ndertesa 49, ne territorin e lagjjes nr 4
12) Tirane, Luz i vogel, Zone Kadastrale nr.2539, nr.pasurie 152/23
13) Vlore, Rruga Ismail Qemali, Pallati 373, Kati I
14) Vlore, Lagjia " Osman Haxhiu", godina 2 kateshe perball hyrjes veriore te Tregut te Qytetit, Kati i pare, Magazina.
15) Tirane, Kashar, Autostrada TR-DR, Rruga Egnatia, Tirana Industrial Park, Kapanoni nr. 14
16) Tirane, Rruga Reshit Çollaku, ndertesa 6-kateshe (mbrapa nderteses se Albtelecom sha), kati I-re.
17) Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres Km. 10, Zona Kadastrale 2106, Pasuria Nr. 95/11. Magazine Berat, Lagjja "30 Vjetori", kryqezimi i rruges Antipatrea me rrugen Kristo Isak
18) Elbasan, Gramsh, Lagjia Sporti, Nr. Pasurie 9/250, Zona Kadastrale nr.1842, Volumi 18, faqe 204
19) Fier, Lagjja Apollonia,Sheshi "Nene Tereza",Pallati 9-katesh Nr.1,Kati i 9-te
20) Elbasan, Hotel Skampa, Lagjja "Luigj Gurakuqi", Bulevardi "Qemal Stafa", Kati II
21) Tirane, Kashar, Mezez, Pasuria me nr. 8/28, Zona Kadastrale nr. 2679
22) Fier, Lagjia Sheq i Madh.
23) Tirane, Golem, Zona Kadastrale nr.1791, nr.pasurie 73/18+1-N1
24) Berat, 28 Nentori, Rr.Antipatrea, zone kadastrale nr.8502, nr.pasurie 27/201-N2
25) Elbasan, Hotel Skampa, Lagjja "Luigj Gurakuqi", Bulevardi "Qemal Stafa", Kati VI
26) Elbasan, Peqin, Bulevardi "Mustafa Gjinishi", zona kadastrale nr.2908, nr.pasurie 114
27) Tirane, Kavaje, Lagjja Nr.3, Rruga e Alltuneve, Zone 4 Kadastrale nr.8552, nr.pasurie 3/30.
28) Elbasan, Peqin, Bulevardi Mustafa Gjinishi, Zona kadastrale nr.2908, Nr. pasurie 114
29) Durres, Lagja Nr 3, Rruga Grigor Durrasaku
30) Korce, Pogradec, Rruga "Naim Frashëri", Lagjia 3 .
31) Tirane, Rruga Ibrahim Rugova, Zona Kadastrale 8270, Pasuria Nr.3/280-N4
32) Tirane, Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga Reshit Çollaku, Nd.4, H.2, Ap.9, Kodi Postar 1001.
33) Fier, Lushnje, Lagjja Loni Dhamo, rruga Misto Mame, godine 3 kateshe me Nr. pasurie 4/137, zone kadastrale me Nr.8571.
34) Tirane, Kavaje, Zona Kadastrale Nr.8551, Nr.Pasurie 16/268-ND
35) Vlore, Lagja Osman Haxhiu, Rruga Demokracia, Nr.1185 36) Vlore, Orikum Zona Kadastrale nr.2832, nr.pasurie 410/17-W7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Marreveshje e transferimit te kuotave date 11.03.2020
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 20.09.2019
Kontrate shitje kuotash date 17.06.2004
Kontrate shitje date 27.03.2002
Marreveshja e bashkimit me perthithje date 15.10.2020
Kontrate shitje kuotash date 17.08.2008
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 25.03.2019
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 09.09.2008
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 30.06.2019
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 18.05.2012
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 07.03.2018
Marreveshje e bashkimit me perthithje date 22.01.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 302 903 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 353 807 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 318 265 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 354 154 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 469 492 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 284 635 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 232 650 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 108 457 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 139 341 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 979 333 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 843 397 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 816 479 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 789 475 191,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 493 007 157,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 231 107 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 987 076 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala