Skip to content

RO. GAT SECURITY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-03 14:22:18
JSON

NIPT: K11613005V
Administrator: Marsel Mane
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi privat i sigurisë fizike SH.P.S.F me objekt “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit të sigurisë së xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” gjurmim dhe transport brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të armëve dhe municioneve të parashikuara në ligj, të mallrave ushtarake me një përdorim dhe mallrave të teknologjisë me përdorim të dyfishtë, dhe riparim të armëve. Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional, në fushën e sigurisë sipas Licencës me kod X.2.B. Tregtim të armëve të gjahut dhe materialeve të tjera 2 që lidhen me gjuetinë si edhe pajisjen me dëshmi Për Aftësimin Teorik dhe Praktik të personave për armën. Poligon civil qitjeje për qëllime rekreative, sportive ose të praktikës me shënjestër, Import/eksport dhe tregtim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”, Transportimin e armëve, pjesëve dhe municioneve të tyre të kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” Qendër e Trajnimit për Aftësimin teorik dhe praktik të personave për armën dhe pajisjen me Dëshmi “Për aftësimin teorik dhe praktik për mbajtje dhe përdorimin e armës” Qendër e Trajnimit Privat të Punonjësve të SHPSF-së dhe pajisjen me Dëshmi “Aftësie profesionale për punonjës të shërbimit të SHPSF-së”, sipas nënkategorinë 1.3.C. Organizim i panaireve të artikujve ushtarake me një përdorim dhe atyre me përdorim të dyfishtë, organizim i ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashtë vendit. BarKafe. Import dhe eksport,instalim,mirëmbjatje,tregëti me pakicë dhe shumicë të paisjeve kompjuterike,të teknologjisë së informacionit,të telekomunikacionit,etj.Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve elektronike.Ndërtim i linjave me fibra optike. Qiramarrjen, qiradhënien, shit-blerje dhe leasing të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë. Të merret me aktivitete të ndërtimit dhe restaurimit, punime të tjera të specializuara të ndërtimit dhe/ose çdo lloj veprimtarie tjetër të nevojshme në lidhje me pasuritë e palujtshme apo të të drejtave të tjera të lidhura me to. Të hapë zyrë përfaqësie, degë, të krijojë filiale, si brenda ashtu dhe jashtë Republikës së Shqipërisë. Tregëtim me shumicë e pakicë , tregëtim të veshjeve të të gjitha llojeve dhe të konfeksioneve (veshjeve) të ndryshme , tregëtimin e mallrave industrial me pakicë e shumicë, import-eksport dhe tregëtim të uniformave policore dhe ushtarake. Poligon civil qitjeje i hapur për qëllime rekreative, sportive,qitjes me pjatel ose të praktikës me shënjestër. Emërimin e Z. Dod Dodaj në pozicionin e Drejtuesit Teknik të SH.P.S.F për nënkategorinë 1.3.A. Emërimin e Z.Enver Lako në pozicionin e Drejtuesit Teknik për Qendrën e Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF. Emerimin e Z.Qazim Kolgjini në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ ne veprimtarine e Import/eksport dhe tregtim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”. Emërimin e Z.Andrea Naci në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për Qendrën e Trajnimit për aftësimin teorik dhe praktik të personave për armën. Emërimin e Z.Betin Sadikaj në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për veprimtarinë e lejuar me armë të Poligonit Civil të Qitjes i hapur.Emerimin e Z.Qazim Beqiri, ne pozicionin e drejtuesit teknik -Administrativ per veprimtarine e lejuar me arme te Poligonit Civil Te Qitjes.
Emërtime të tjera Tregtare: RO. GAT SECURITY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/07/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 90 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
X.2.B - Formim profesional
Qendra të trajnimit privat të punonjësve të SHPSF -
PËR AFTËSIMIN TEORIK DHE PRAKTIK TË PERSONAVE PËR ARMËT -
Për importin / eksportin dhe tregtmin e armëve të katerigorisë "B1", "B2", "C" dhe "D" -
Për transportin e armëve, pjesëve kryesore dhe municionet e tyre -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Pallati 100 Vitrinat, Ngjitur me Shkallen Nr. 18

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 03.02.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 14.07.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 234 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 416 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 848 981,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -10 585 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 509 077,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 924 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 553 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 714 436,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 365 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:151 685 926,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:139 750 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:160 863 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:263 043 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:227 951 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:136 132 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 116 907 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 103 435 256,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 101 482 582,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala