Skip to content

TURGUT OZAL EDUCATION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-28 08:59:24
JSON

NIPT: K12125004O
Administrator: Gëzime Onat; Asim Demiroz; Tuncer Tiryaki
Objekti i Veprimtarisë: Të hapë institucione parashkollore, çerdhe dhe kopshte.Të hapë shkolla fillore, nëntëvjeçare dhe të mesme.Të hapë universitete që përfshijnë kurset parauniversitare, studimet universitare, programe për master dhe doktoraturë.Të ndërkombëtarizojë universitetin duke vendosur praninë ndërkombëtare dhe zgjerimin e veprimtarive universitare nëpërmjet partneriteteve strategjike, blerjeve ose hapjeve të degëve në vendet e targetuara.Të ndërtojë një institucion inovativ të arsimit të lartë dhe me ndikim në mësimdhënie dhe kërkime, duke u shërbyer vlerave themelore njerëzore përmes prodhimit, shpërndarjes dhe zhvillimit te njohurive në nivel ndërkombëtar, si dhe për të kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetës së shoqërisë bazuar në nevojat kombëtare dhe globale.Të krijojë një strukturë efektive dhe të pavarur në Universitetin "EPOKA" për të rritur bashkëpunimin në nivel ndërkombëtar të industrisë me universitetin.Të rrisë aktivitetet për mbledhjen e fondeve dhe të tërheqë investime ndërkombëtare për të mbështetur rritjen e zhvillimine Universitetit "EPOKA".Të vendosë partneritete strategjike dhe transferim të njohurive në fushën e e-learning, teknologjive arsimore dhe lëvizshmërisë së studentëve me një kontribut më të madh në fushat e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor;Tëhapë institute shkencore, laboratore shkencore, qendra shkencore, kërkim zhvillimi dhe t’i administrojë ato. Të hapë fakultet mjekësie dhe ta mbështesë atë me hapje spitalesh, poliklinikash dhe institucione të ngjashëm shëndetësore.Të hapë kurse dhe shkolla profesionale.Të hapë dhe të përgatisë kurse të ndryshme për gjuhë të huaja, për degë të ndryshme, për përgatitje për në universitet, si dhe përgatitje për provime ndërkombëtare.Të hapë dhe administrojë konvikte për nxënës të shkollave 9-vjeçare, të mesme dhe studentë të universiteteve.Të hapëqendra të ndryshme kulturore dhe studimi dhe të orfrojë mënyra të ndryshme arsimi.Të botojë, importojë dhe ekspozojë çdo lloj libri, reviste, broshure ose materiale të ndryshme për lëndët ose në ndihmë të tyre.Të ofrojë direkt ose nëpërmjet shoqërive të tjera pajisjen me uniforma, ushqim dhe transport të nxënësve ditor ose konviktor.Shoqëria bën studime pjesore urbanistike, objekte civile industrialo - turistike mbi 10 kate, objekte civile rezidenciale mbi 10 kate, objekte sportive, projektim interiere, projektim pejsazhi sipërfaqe të gjelbëra, lulishte, parqe, ndërtime civile industrial - turistiko - bujqësore mbi 10 kate, projektim strukturor mbi 5 kate, projektime të veprave hidraulike (diga, tunele hidraulike, kanalizime urbane, vepra naftësjellës, vepra hidroteknike), projektime rrugë, projektim ura dhe vepra arti (ura dhe vepra arti mbi 10 m), ura metalike, tunele rrugore etj.Operon në fushën laboratorike nëpërmjet laboratorit tëinxhinierisë së ndërtimit pranë Universitetit "EPOKA" dhe kryeninterpretimin e rezultateve përfshirë prova, analiza, kontrolle, studime, kërkime dhe testim të materialeve të ndërtimit, betoneve tëfreskët, të ngurtësuar në laborator apo objekte si dhe recepturat e prodhimit, bën analiza fiziko-mekanike të agregateve të ndryshëm, kryenanaliza gjeologjike dhe hidrologjike.Të ofrojë programe cilësore studimorebachelor, master, doktoraturë, postdoktorature, life long learning etj, nëpërmjet universitetit Epoka sipas praktikave dhe përvojave më të mira evropiane dhe ndërkombëtare,në fushat përkatëse duke u mbështetur nëinovacionet më të fundit teknologjike me qëllim modernizimin e sistemit të lartë arsimor dhe përshtatjen e tij për nevojat e tregut ndërkombëtar të punës në ndryshim, sipas Kuadrit Evropian të Kualifikimit dhe direktivat e BE-së, nëpërmjet rritjes së lëvizjes së studentëve, pedagogëve, kwrkuesve shkencore dhe shkencëtarëve për shkëmbimin e përvojave më të mira midis institucioneve te arsimit të lartë në Shqipëri dhe jashtë saj; Të fuqizojë bashkëpunimin ndërkombëtar të universitetit Epoka duke rritur nivelin e pjesëmarrjes në programet shkencore, kërkimore dhe programet e përbashkëta të BE-së dhe globale me synimin për ndërkombëtarizimin e programeve të studimit dhe vetëinstitucionit të arsimit të lartëe duke patur impact në rritjen e kontributit të “Albanian excellence” në tregun e punësndërkombëtar dhe të BEsë dheshndërrimin e “Brain Gain” në “Brain Circulation”.
Emërtime të tjera Tregtare: TURGUT OZAL EDUCATION
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/05/2001
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Turqi; Hollande
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 133 700 000,00
Numri i pjesëve: 1 133 700
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: BF Cooperatief U.A, me nr. Tatimor RSIN: 857274715, Regjistruar ne Dhomen e Tregtise Amsterdam me nr. KVK: 68035942, me seli ne Dukdalfweg 26, 1041 BE Amsterdam-HOLLAND, perfaqesuar nga administratori Fahri Ozcelik. Sipas Kontrates se Shitjes se Kuotave, date 06.03.2017

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.06.2022, terhequr nga QKB date 01.11.2021, Pronaret perfitues te subjektit TURGUT OZAL EDUCATION zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Yakup Arslan , shtetas turk, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme BF COOPERATIEF U.A. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.02.2017.

PETER BASTIAAN GOSEN BRONKHORST , shtetas holandez, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 25% te kapitalit, (Përcakton vendimet e marra nga një person juridik) pasi zoteron 25% te kapitalit te shoqerise meme STICHTING BF (FONDACION). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.05.2021.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Femer; Meshkuj
Anëtarë Bordi: Nertil Sllogu; Nertil Sllogu; Yakup Arslan
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5601 R

2. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5602 R

3. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5603 R

4. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5604 R

5. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5605 R

6. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5606 R

7. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5607 R

8. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5608 R

9. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5609 R

10. Tirane, Autobus, Mercedes - Benz, Sprinter 515 CDI/2008, Targa TR 5610 R

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 22.01.2008, me ane te vendimit Nr.26 ne te cilin u vendos; Vendosja e garancise bankare per Banken Amerikane Kompleksin Arsimor Turgut Ozal ne Tirane,ne hipoteke per kredine e marre nga fondacioni ‘’Gulistan’’.

II. Me date 22.01.2008, me ane te vendimit Nr.26 në të cilën u vendos; Të vendosë si garanci bankare për Bankën Amerikane Kompleksin arsimor “Turgut Ozal” në Tiranë, në hipotekë për kredinë personale të marrë nga Hayrettin Ozkul. Gjithashtu Asambleja autorizon z.Hayrettin Ozkul per firmosjen e te gjitha dokumentave lidhur me ceshtjet e mesiperme."

III. Me date 10.03.2008, me ane te vendimit Nr.28 u vendos Aprovimi i nje kredie pre 1.000.000 (Euro),nga Banka Amerikane.Te vendose hipoteke per kete kredi Kompleksin Arsimor Turgut Ozal ne Tirane si garanci per Banken Amerikane.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres Km. 1, Rruga Pavaresia, Godina e ndodhur ne Zonen Kadastrale 2679, Pasuria Nr. 47/77

Adresa:
1. Tirane, Rruga Vasfi Samimi, Ish SMT .

2. Tirane, S GABRANI SHK 8 VJEC TURG OZAL

3. Tirane, SABAUDIN GABRANI SHK F T.OZAL

4. Tirane, Konvikti "Pranvera" me adrese, "Rr.Gjon Muzaka, Nr.21, godina e ndodhur ne zonen kadastrale Nr.8380, Nr. Pasurie 1/616

5. Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres Km.1, Rruga Pavaresia, Shkolla e mesme "Turgut Ozal", Zona Kadastrale 2679, Nr. Pasurie 47/76

6. Tirane, Kashar, Mezez, "Shkolla Memorila International School of Tirana MIST" Autostrada Tirane - Durres Km.l, Rruga Pavaresia, godina ndodhur ne zonen kadastrale Nr. 2679, Nr. Pasurie 47/77

7. Tirane, Preze, Fushe Preze, "Universiteti Epoka", Rruga e Rinasit.

8. Tirane, SABAUDIN GABRANI KOPSH Z.HANIM

9. Durres, Rruga Ali Pashe Tepelena "Kolegji Turgut Ozal Durres", Godina e ndodhur ne Zonen Kadastrale 8515, Pasuria Nr. 1/662

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 27.06.2022
Ekstrakti Historik I Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 27.06.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 14.01.2003
Kontrate Shitje Kuotash date 16.06.2003
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 31.10.2005
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 08.12.2006
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 10.12.2007
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Marrje Kredie BKT
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 271 994 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 126 418 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -102 108 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 232 791 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 150 259 625,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 710 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 205 618 636,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 266 585 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 696 094 907,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 765 194 735,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 389 134 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 697 264 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 669 681 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 465 660 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 417 126 079,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 340 000 877,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja