Skip to content

ELVA 2001 SH A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-16 08:59:10
JSON

NIPT: K12809402J
Administrator: Mihal Hudhra
Objekti i Veprimtarisë: Import ekpsort-transport,tregtim me shumice i naftes brut,gazit natyror,gazit te lengshem,i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine,mazut,bitum,koks nafte,squfur,vajra lubrifikant etj.Studime dhe asistence teknike,kekrimore dhe shkencore ne fushen e nxjerjes dhe perpunimit te naftes dhe gazit .Importe-eksport te lendeve te para ,makineri produkte te fushes se industrise mekanike,elektrike,ndertimit etj.Investitor privat ne fushen e ndertimeve publike,shteterore civile etj. Veprimtari ne fushen e zbatimit te punimeve te ndertimit, ndertime te çdo lloji dhe ne te gjitha fushat, ndertime civile, industriale, sociale si dhe ndertimet e impianteve te trajtimit te plehrave dhe veprimtari ne fushen e energjise, ndertim, prodhim dhe tregetim i energjise nga burime te rinovueshme. Pjesemarrje ne tendera publike per realizimin e punimeve te ndertimit si kontraktor kryesor dhe Joint Venture. Prodhim e tregetim me shumice e pakice dhe import eksport te materialeve te ndryshme te ndertimit. Pastrim ambienti.Ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne menyre qe te realizohet qellimi i mesiperm shoqeria mund: te marre pjese ne çdo entitet tjeter ligjor i cili ushtron veprimtari te njejte ose te perafert me shoqeri ne Shqiperi dhe jashte saj; te bashkeoperoje, bleje dhe shkrihet me kompani te tjera, me çdo individe apo entitet tjeter ligjor; te krijoje dege ose zyra brenda Shqiperise ose jashte saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar.Shoqeria kryen çdo lloj aktiviteti qe lidhet me objektin e saj te veprimtarise dhe per ta favorizuar ate.
Emërtime të tjera Tregtare: ELVA 2001 SH A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13/02/2001
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 5 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Leonard Lushaj; Eltion Mihali; Luan Basha
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Fier, Autobot me targa FR 2237 C
2. Tirane, Ndroq, Autobot ABR 062
3. Tirane, Ndroq, Koke terheqese me targe AA 263 OH
4. Tirane, Kamion (autobot) MAN me targe AA 615 FT
5. Tirane, Mjeti Land Rover me targe AA624NP
6. Tirane, Ndroq, Autobot ABR 018
7.Tirane, Ndroq, Koke terheqese me targe AA 746 OE
8. Tirane, Ndroq, Autobot ABR 389
9. Tirane, Ndroq, Mjeti 'Kamion Man Vetshkarkues" me targe AA045VN
10. Tirane, Ndroq, Autobot ABR 019
11.Tirane, Ndroq, Koke Terheqese AA524EG
12. Tirane, Ndroq, Koke terheqese me targe AA 745 OE
13. Tirane, Ndroq, Koke Terheqese AA 523 EG
14. Tirane Ndroq NDROQ Kamion autobot Man me targa AA 604 JX
15.Tirane, Kamion Mercedes Benz me targe AA 685 AM
16. Tirane, Ndroq, Kamion Cisterne Renault me targa AA 830 LT
17. Tirane, Ndroq, Autobot me targe ABR 887
18.Tirane, Ndroq, Autobot ABR063
19. Tirane, Mjeti gjysem rimorkjo (autobot) "aurepa" me targa AAR 288
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I.Me date 17.07.2019, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr.1271 Rep., Nr.567 Kol, me pale: Barredhenes: shoqeria tregtare “ELVA 2001” SHA dhe Mihal Hudhra me Znj.Vojsava Hudhra . Barremarres “ INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA. Me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te Barredhenesve, si garanci per huane e akorduar nga “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA.

II. Me date 08.10.2019, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr.1673 Rep. Nr.754 Kol., lidhur midis Intesa San Paolo Bank Albania SHA (Barremarres) dhe Mihal Hudhra dhe Vojsava Hudhra(Barredhenes ) me objekt vendosje barre mbi kolateralin: 50% te kuotave te kapitalit themeltar te zoteruar nga ortaku Mihal Hudhra prane shoqerise ELVA 2001 SHA si dhe cdo te drejte, titull dhe interes lidhur me to; 50% te kuotave te kapitalit themeltar te zoteruar nga ortaku Vojsava Hudhra prane shoqerise ELVA 2001 SHA si dhe cdo te drejte, titull dhe interes lidhur me to; 100% te kuotave te kapitalit themeltar te zoteruar nga ortaku Mihal Hudhra prane shoqerise HEC Kotka SHPK si dhe cdo te drejte, titull dhe interes lidhur me to; 50% te kuotave te kapitalit themeltar te zoteruar nga ortaku Mihal Hudhra prane shoqerise Toer Energy SHPK si dhe cdo te drejte, titull dhe interes lidhur me to; 50% te kuotave te kapitalit themeltar te zoteruar nga ortaku Vojsava Hudhra prane shoqerise Toer Energy SHPK si dhe cdo te drejte, titull dhe interes lidhur me to.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Ndroq, Lagjja e Re, Ndertese 2 kateshe brenda Parkut te Rezervuarve Bitum, Mazut, Kati 1

Adresa:
1.Tirane, Rruga Reshit Çollaku,Pallati Aurora Konstruksion,mbrapa Gjykates se Larte
2.Berat, Zhepe, DOBRENJE Hec Mivas, fshati Bobrenje, Bashkia Skrapar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.12.2021
Statuti fillestar i shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 24.12.2008
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 26.06.2015
Marreveshja Siguruese date 17.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -33 355 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 721 961,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 151 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 129 114 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 788 011,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 59 740 216,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 136 270 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 44 437 301,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 38 525 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 31 010 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 9 822 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 55 444 467,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 10 543 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:372 491 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:662 175 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:603 210 086,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:952 792 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:517 464 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:688 408 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 579 522 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 210 964 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 162 409 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 181 668 668,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 767 844 727,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 083 642 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 775 737 292,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani