Skip to content

ELVA 2001 SH A

JSON

NIPT: K12809402J
Administrator: Mihal Hudhra
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport-transport, tregtim me shumicë i naftës bruto, gazit natyror, gazit të lëngshëm, i nënprodukteve të përpunuara të naftës si benzine, mazut, bitum, koks nafte, squfur, vajra lubrifikant etj. Studime dhe asistencë teknike, kërkimore dhe shkencore në fushën e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës dhe gazit. Importe-eksport të lëndëve të para, makineri produkte të fushës së industrisë mekanike, elektrike, ndërtimit etj. Investitor privat në fushën e ndërtimeve publike, shtetërore civile etj. Veprimtari në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, ndërtime të çdo lloji dhe në të gjitha fushat, ndërtime civile, industriale, sociale si dhe ndërtimet e impianteve të trajtimit të plehrave dhe veprimtari në fushën e 2 energjisë, ndërtim, prodhim dhe tregtim i energjisë nga burime të rinovueshme. Pjesëmarrje në tenderë publike për realizimin e punimeve të ndërtimit si Kontraktor kryesor dhe Joint Venture. Prodhim e tregtim me shumicë e pakicë dhe import eksport të materialeve të ndryshme të ndërtimit. Pastrim ambienti. Në përputhje me legjislacionin shqiptar në mënyrë që të realizohet qëllimi i mësipërm shoqëria mund: të marrë pjesë në çdo entitet tjetër ligjor i cili ushtron veprimtari të njëjtë ose të përafërt me shoqëri në Shqipëri dhe jashtë saj; të bashkë operojë, blejë dhe shkrihet me kompani të tjera, me çdo individë apo entitet tjetër ligjor; të krijojë degë ose zyra brenda Shqipërisë ose jashtë saj në përputhje me legjislacionin shqiptar. Shoqëria kryen çdo lloj aktiviteti që lidhet me objektin e saj të veprimtarisë dhe për ta favorizuar atë.
Emërtime të tjera Tregtare: ELVA 2001 SH A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13.02.2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 5 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Leonard Lushaj, Eltion Mihali, Luan Basha
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: FIER Autobot me targa FR 2237 C Tirane Ndroq NDROQ Autobot ABR 062 Tirane Ndroq NDROQ Koke terheqese me targe AA 263 OH TIRANE Kamion (autobot) MAN me targe AA 615 FT. Tirane Ndroq NDROQ Autobot ABR 018 Tirane Ndroq NDROQ Koke terheqese me targe AA 746 OE Tirane Ndroq NDROQ Autobot ABR 389 Tirane Ndroq NDROQ Autobot ABR 019 Tirane Ndroq NDROQ Koke Terheqese AA524EG Tirane Ndroq NDROQ Koke terheqese me targe AA 745 OE Tirane Ndroq NDROQ Koke Terheqese AA 523 EG,Tirane Ndroq NDROQ Kamion autobot Man me targa AA 604 JX TIRANE Kamion Mercedes Benz me targe AA 685 AM. Tirane Ndroq NDROQ Kamion Cisterne Renault me targa AA 830 LT Tirane Ndroq NDROQ Autobot me targe ABR 887 Tirane Ndroq NDROQ Autobot ABR063 4 TIRANE Mjeti gjysem rimorkjo (autobot) "aurepa" me targa AAR 288
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1 - Për ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
NDROQ Lagjja e Re, Ndertese 2 kateshe brenda Parkut të Rezervuarve Bitum, Mazut, Kati 1

Adresa:
TIRANE Rruga Reshit Çollaku,Pallati Aurora Konstruksion,mbrapa Gjykates se Larte.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 38 525 255,00