Skip to content

Advanced Business Solutions - ABS  (ish “ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS – ABS”)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-17 11:03:03
JSON

NIPT: K21710002J
Administrator: Eriksela Shuli; Shkëlqim Kërluku
Objekti i Veprimtarisë: Tregetimi, import-eksport i paisjeve elektronike, informatike, mekanike te telekomunikacionit, te linjave dhe makinerive, te pjeseve te ndryshme te kembimit. Ofrimi i sherbimeve te ndryshme telefonike, te internetit, etj.Ofrimin e sherbimit te konsulences se aktivitetit ekonomiko-financiar dhe hartimin e raporteve financiar. Ofrimin e sherbimit si komisioner Agjent Tregtare,aplikim imazhi grafik video, audio, printim CD, DVD. Import eksport,instalim,mirembajtje dhe tegtim i sistemeve te vezhgimit,akses kontrolli,sistemeve kunder zjarrit,UPS,radio nderlidhje.Ndertimi i linjave elektrike, mbitokesore, ajrore, nentokesore,kabllore per energjine elektrike,linja fuqie dhe telekomunikacionit,nenstacione elektrike te larta e te mesem etj. Import Eksport I paisjeve me perdorim te dyfishte. Personalizim i kartave ID. "Zhvillim, implementim, mirembajtje, projektim te sistemeve dhe programeve ne fushen e teknologjise se informacionit". Projektim, ndertim dhe implementim i Data Center. Sherbimi Co-Location. Sherbime transmetimi te dhenash, informacione dhe sherbime te lidhur me internetin, etj. Tregtim dhe mirembajtje e gjeneratoreve. "Projektim, Ndertim dhe Implementin Sistem BMS, Scada, RTU". Veprimtari ne fushen e ndertimit, prodhim, montim te cdo lloj qofshin civile, industriale apo bujqeosre, ndertim linja elektrike, hidraulike, ujesjellesa, kanalizime, rruge, prita, ura, tunele, vepra arti e restaurime. Import-eksport dhe perdorimi i pajisjeve me rreze X. Tregtim pulla dhe objekte koleksioni. Import eksport perdorim dhe mirembajtje e gjeneratoreve me rreze X.
Emërtime të tjera Tregtare: Advanced Business Solutions - ABS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/03/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 687 578 955,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femer; Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Ne pamundesi te ushtrimit te funksioneve te tij ne menyre te perkohshme, secili prej Administratoreve mund te autorizoje me shkrim Administratorin tjeter te shoqerise, per te kryer nje apo disa veprime te caktuara, ashtu sic do te parashikohet ne menyre te detajuar ne kete autorizim.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga ''Murat Toptani'', Godina Eurocol, Kati 8

Adresa:
Tirane, Paskuqan kartela Nr.1540548, Vol.4 ,Faqe 104, Zona Kadestrale Nr.2884, Numer Pasurie 565/2 date 007.11.2014

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per dhurimin e kuotave date 15.03.2010
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 29.06.2010 per rritjen e kapitalit themeltar
Vendim i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit 29.06.2011
Vendimi i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit date 06.12.2017
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 27.01.2019 per rritjen e kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit themeltar 30.06.2014
Vendim i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit themeltar 12.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 19.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 271 339 190,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 356 120 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 370 815 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 222 478 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 137 619 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 110 722 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 57 323 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 547 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 20 186 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 24 432 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 084 846 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 042 413 156,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 153 110 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:813 507 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:590 896 199,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:456 451 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:335 041 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 94 615 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 131 381 924,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 131 381 924,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja