Skip to content

EUROPETROL DURRES ALBANIA (ish "Europetrol SG Sh.a")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-07 09:00:33
JSON

NIPT: K24010212N
Administrator: Frident Kuqi
Objekti i Veprimtarisë: Perpunimi,transporti dhe tregtimi me shumice i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj.Krijimin,shfrytezimin e depove te karburanteve te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate nga Shoqeria.Blerjen ose marrjen me kontrate e perdorimin nga shoqeria te mjeteve perkatese te transportit si dhe shfrytezimin e cfardolloj menyre transporti,si tokesore dhe detare.Cdo aktivitet qe drejteperdrejte ose ne perdorim industrial lidhet me naften ose nenprodukte t e saj.Importimi i te gjitha mjeteve,paisjeve te nevojshme per kryerjen e aktivitetit te shoqerise.Ndertime civile e industriale. Sherbime juridike ( Avokatie ). Perpunimi,transporti dhe tregtimi me pakice i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj.Shitje Blerje autovetura, kamione, makineri te renda industriale etj.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROPETROL DURRES ALBANIA SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/01/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 057 020 717,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arlind Fida; Bektash Çali; Gerian Kuqi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: Sipas urdherit Nr.2775 Prot., Nr.776/1, date 15.12.2014 lëshuar Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “TDR GROUP" sh.a , u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria EUROPETROL Durrës ALBANIA sh.a pajisur me NUIS (NIPT)- K24010212N dhe Frident Kuqi në cilesine e administratorit. 2. 17.12.2014 Numri i ceshtjes: CN-767309-12-14

Sipas urdhrit Nr. 2810 Prot, Nr.776/1 Dosje, datë 23.12.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “TDR GROUP"" sh.p.k, u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë “EUROPETROL Durrës ALBANIA" sh.a, me NIPT K24010212N, dhe Z.Frident Kuqi, në cilësinë e administratorit, të bllokuar me shkresën Nr.2774 Prot, datë 15.12.2014, të shoqërisë Përmbarimore Private “TDR Group".

Sipas urdhrit Nr.1379/6 -1004-15 Prot, datë 29.09.2015, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat “ KODRA BAILIFF SERVICE " sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, shoqëria " EUROPETROL Durrës ALBANIA" sh.p.k, me NUIS(NIPT) K24010212N,. Ky aktiv të qëndroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Sipas Urdhrit Nr.1379/13-1004-15 Prot., datë 09.10.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE" shpk, protokolluar nga QKR, me Nr. 8955 Prot., datë 12.10.2015, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron debitori “EUROPETROL Durrës ALBANIA" Sha, me NUIS(NIPT) K24010212N.

Sipas Urdhrit Nr.12-Prot, Nr. 24-Dosje datë 05.01.2016, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ ELVIN HOXHA ", protokolluar nga QKR me Nr.79 Prot., datë 06.01.2016, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet që zotëron debitori Shoqëria “ EUROPETROL DURRES ALBANIA “ Sh.a me NUIS(NIPT) K24010212N, për ekzekutimin e Urdherit Ekzekutiv Nr. 1330 31100-06225-80 Akti, datë 21.10.2015, të Gjykates së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Sipas urdhrit Nr. 24 Dosje Nr.20 Prot., datë 05.01.2016, protokolluar nga QKR me Nr.119 Prot., date 07.01.2016, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Elvin Hoxha” person fizik , u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të kuotave të zotëruara nga debitori “Euro Petrol”,me Nuis (Nipt) K24010212N, të vendosur me shkresë Nr.12 Prot., date 05.01.2016.

Sipas Urdhrit Nr. 369/6Prot. Nr. 369 Regj , date 24.05.2016 protokolluar nga QKB me Nr.1733Prot., date 24.05.2016, leshuar nga shoqëria përmbarimore “SPEED SOLUTION”, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “EURO PETROL DURRËS ALBANIA”me Nipt K24010212N me administrator Frident Kuqi.

Sipas Urdhrit Nr.369/10 Prot ,Nr. 369 Regj ., date 27.05.2016 protokolluar nga QKB me Nr.2057 Prot., date 30.05.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “SPEED SOLUTION" sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “EURO PETROL DURRËS ALBANIA”sh.a me nipt K24010212N me administrator Frident Kuqi, me anë të shkresës Nr. 369/6 Prot, date 24.05.2016.

Sipas Urdherit Nr.494/4 Prot, date 26.08.2016, lëshuar nga Permbarues gjyqesor Z Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr.6537 Prot., datë 29.08.2016, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron debitori "Euro Petrol Durres Albania " Sh.a me NUIS K24010212N deri ne nje urdher te dyte.

Sipas urdhrit Nr. 494/4 Regj. date 15.09.2016, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr. 7395 Prot. date 21.09.2016, per heqjen e sekuestros mbi aksionet qe zoteron debitori, subjekti "Euro Petrol Durres Albania" Sh.a, me NUIS (NIPT) K24010212N.

Me date 26.06.2017, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 1321 Kol., midis Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres/Kredidhenes), Z. Frident Kuqi (Barrdhenes), Znj. Zamira Kuqi (bashkeshorte e Barrdhenesit /dhenes pelqimi per nenshkrimin e kesaj Marreshjeje), Kredimarresit shoqeria “EUROPETROL DURRES ALBANIA” sha dhe shoqeria “SKENDERI G” shpk, si kusht per dhenine e kredive nga kredidhenese Raiffeisen Bank sha.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Nr. 2, Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 5, Shkalla 1, Apartamenti 1

Adresa:
-Durres, Ne zonen kadastrale 3184, nr pasurie 68/15, adrese Porto-Romano
-Durres, Spitalle, Prane Ures se Dajlanit, Zona Kadastrale 8517, Nr.Pasurie 173/154

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.10.2023
Statuti i Shoqerise
Raport i Rritjes se Kapitalit date 26.09.2017
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 31.12.2021
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 25.08.2022
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 30.03.2023
Marreveshje siguruese date 26.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2021
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 55 278 055,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 90 777 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 96 081 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 55 945 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 15 971 464,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 123 594 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 79 830 502,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 115 767 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -223 408 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 183 527 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 78 137 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 383 988 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 264 472 285,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 42 510 179,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 68 252 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:19 807 075 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:18 507 736 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 037 537 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:17 010 216 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:16 682 409 191,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:21 717 550 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 065 582 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 586 324 033,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 601 302 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 22 528 032 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 348 038 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 30 870 980 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 20 539 109 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 9 806 884 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 6 630 843 165,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja / A.Lala