Skip to content

IKONA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-17 08:18:26
JSON

NIPT: K27222201B
Administrator: Lefter Sota
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumice dhe me pakice i mallrave industriale si produkte metalurgjike, celiqeve, materialeve te ndertimit, hidraulike, qeramikes, hidrosanitare, elektroshtepiake, xhamave, prodhimeve prej druri dhe materialeve elektrike, shitja, rishitja, importimi dhe rieksportimi i tyre, brenda dhe jashte vendit. Grumbullim skrapi, hekuri, bakri alumini, leter, qelqi, plastike etj. Perpunimi, selektimi, paketimi,shkaterrimi,shitja, rishitja,importimi dhe rieksportimi i tyre brenda dhe jashte venditPerpunimi , prerja, saldimi, lidhja, montimi ne objekt, i hekurit te ndertimit, shitja, rishitja ,importimi dhe rieksportimi i tyre, brenda dhe jashte vendit.Perpunimi, prerja, saldimi, bulonimi, montimi, i eleve metalike, profileve metalike te rrumbullaket dhe drejtkendore, tubo celiku, profile metalike te Kojeve HEA, HEB, IPE, IPNUPN etj. llamarina te llojeve dhe te spesoreve te ndryshme, te madhesive dhe sasive te ndryshme, qe sherbejne per ndertimin e kapanoneve metalike, mbulimit te cative, konstruksionit per ura, porte, aeroporte, konstruksion anijesh etj. shitja, rishitja, importimi dhe rieksportimi i tyre, brenda dhe jashte vendit. Prodhim trare precomprese per soleta, beton , blloqe betoni, bordura betoni, pllaka betoni, trare dhe kollona betoni, tombino, tubo 2 betoni etj, armatura, ulluqe, tjegulla betoni etj. shitja, i rishitja, importimi dhe rieksportimi i tyre, brenda dhe jashte vendit.Tjetersimi ne skap,shkaterrimin/demolimin e mjeteve motorike te te gjitha kategorive per skrap.Shkaterrimi i mjeteve motorike te nxjerra jashte perdorimit, pastrimi nga mbetjet e rrezikshme si vajra, karburante,bateri,etj.Shitja, rishitja,importimi dhe rieksportimi i tyre, brenda e jashte vendit.Perpunimi i skorieve te aluminit dhe te tjera mbetje nga industria metalurgjike shitja,rishitja,importimi dhe rieksportimi i tyre brenda e jashte vendit.Perpunimi i mbetjeve urbane, shitja rishitja dhe rieksportimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Copetimi,prerja, ndarja e metaleve nepermjet impiantit te copetimit-prerjes dhe ndarjes se metaleve.Shitja,rishitja,importimi dhe rieksportimi i tyre, brenda e jashte vendit
Emërtime të tjera Tregtare: IKONA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/08/2002
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 392 968 840,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: IKONA ROAD SAFETY, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 24/10/2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62304036E, me adresë në Tirane, Vaqarr, Lagjja e Vjeter, me likuidatore Lumturi Velaj dhe ortak te vetem shoqerine IKONA shpk. Shoqeria eshte ne likuidim e siper (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.10.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Vaqarr, Kokë Tërheqëse Tip VOLVO, ngjyra Jeshile me Targë TR 7611 U
Vlore, Kamion Iveco Magirus me ngjyre te kuqe, targa AA 092 DV
Vlore Rimorkio Capperi VL 3155 C
Tirane Vaqarr Mercedes Benz me targe TR 2035 G
Tirane Vaqarr Mercedes Benz AA 068 RI
Tirane Fiat Iveco TR 7532 L
Vlore Koke terheqese Scania VL 4008 C
Vlore Rimorkio Rolfo VL 0672 B
Tirane Vaqarr Kamion Mercedes Benz, Tipi 617 ngjyre blu me targe: AA 022 VT
Tirane Mercedes Benz TR 2128 J
Tirane Vaqarr Mercedes Benz AA 745 RD
Tirane Vaqarr Gjysëm Rimorkio Tipi FRUEHAUF, Ngjyra e Kuqe me Targë TR 1143 P
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Sipas urdhërit Nr.801-13 Regj., Nr.10748 Prot., datë 22.05.2014, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat që dorëzanësi Lefter Panajot Sota zotëron në shoqërinë “IKONA“ sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - K27222201B. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë.

Me date 12.11.2014, u lidh Marrëveshja e Barrës Siguruese mbi aksione, Nr.729 Rep, Nr.288 Kol, datë midis Z.Lefter Sota, Bardhënësi dhe Shoqëria Bankare "Banka Societe Generale Albania", Barrëmarrësi, si garanci per shlyerjen e kredise bankare ne shumen totale prej 1.200.000 (nje milion e dyqind mije) euro.

Sipas urdherit Nr. 801-13 Regj, Nr. 24033 Prot, date: 17.06.2015, leshuar nga shoqeria permbarimore “ ZIG ”, u hoq sekuestro konservative nga kuotat e pales dorezanese Lefter Panajot Sota, ne shoqerine “ IKONA”shpk, me NUIS K27222201B, sekuestro e cila eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr.10748 Prot, date: 22.05.2014

Sipas urdherit, lëshuar nga "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, u hoq sekuestro konservative nga kuotat e pales debitore Lefter Sota ne shoqerine “Ikona” me Nuis-NIPT K27222201B Sekuestro e cila eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr.10748 Prot., datë 22.05.2014.

Sipas urdherit Nr. 2451 -17 Regj., Nr. 35152 Prot., date 11.11.2017 dhe Nr. 2453 -17 Regj., Nr. 35420 Prot., date 13.11.2017, protokolluar nga QKB me Nr.16203 Prot., Nr.16204 Prot., date 20.11.2017 lëshuar nga “Sherbimi Permbarimor FS sh.p.k.” ku ështe urdhëruar: Vendosjen e sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales Lefter Sota ne subjektin “IKONA” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K27222201B. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte. Objekti I sekuestros eshte kthim shume ndaj kredidhenesit Banka Societe Generale Albania.

Sipas Urdherit Nr. 2451 -17 Regj., Nr. 05615 Prot., date 11.05.2018 dhe Nr. 2453 -17 Regj., Nr. 05611 Prot., date 11.05.2018, lëshuar nga “Sherbimi Permbarimor FS sh.p.k.”, u urdherua lirimi I kuotave/aktiveve te debitorit Lefter Sota ne subjektin “IKONA” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K27222201B, te bllokuara me ane te shkresave Nr. 35152 Prot., date 11.11.2017 dhe Nr. 35420 Prot., date 13.11.2017 “Urdher per Vendosjen e Sekuestros Konservative” te Sherbimit Permbarimor FS sh.p.k.

Me date 08.03.2022, u miratua marrja e Overdraftit prane Union Bank per nevojat e Biznesit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Vaqarr Lagjja e vjetër, Vaqarr

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.10.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Urdher per venien e sekuestros konservative date 23.05.2014
Marreveshje barre siguruese mbi aksione date 12.11.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 15.07.2015
Urdher per venien e sekuestros konservative date 11.11.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 01.07.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per miratimin e overdraftit date 08.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 597 825 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 363 384 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 208 155 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 126 083 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 123 380 718,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 79 999 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 49 844 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 146 991,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 886 456,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 005 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 19 022 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 23 423 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 18 005 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 16 969 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:6 643 941 924,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:5 304 860 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 966 321 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 616 289 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 128 453 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 338 442 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 805 000 513,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 586 637 656,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 361 390 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 217 709 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 661 435 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 045 859 759,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 500 420 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 437 054 494,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala