Skip to content

GEGA-G
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-23 09:39:00
JSON

NIPT: K27713604T
Administrator: Ismet Gega
Objekti i Veprimtarisë: Import,eksport,tregtim me shumice e pakice i artikujve industriale,ushqimore,bujqesore,lende te pare,artikuj konsumi,elektrike,tekstile,hidrosanitare,pjese kembimi,dyqane,bar,kafe,hoteleri,shfrytezim mineralesh,lende drusore,administrim pyjesh,tregtim me pakice karburante e vajra lubrifikante.Prodhim i materialeve te ndertimit,inerte,perpunim,import-eksport i tyre.Punime te pergjithshme ndertimi.Punime germimi ne toke.Ndertime civile e industriale.Rikonstruksion e mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasada.Rruge,autostrada,mbikalime,hekurudha,tramvai,metro ,pista aeroportuale.Punime nentokesore,ura e vepra arti.Diga e tunele hidroteknike.Ujesjellesa,gazsjellesa,vajsjellesa,vepra kullimi e vaditje.Ndertime detare e punime thellmi ne uje.Punime e mbrojtje lumore,sistemime hidraulike e bonifikime.Ndertim i impjanteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/stacionet,kabinat e trasformatoreve,linja te TN e te mesem e shperndarjen e energjise.Punime te inxhinierise se mjedisit.Punime speciale ndertimi.Punime per prishjen e ndertimeve.Impiante hidrosanitare,kuzhina,lavanteri,mirembajtjen e tyre.Impiante ngritese e transportues.Punime rifinature te muratures e te lidhura me to,rifinature me materiale druri,plactik,metalik e xhami dhe rifinature te natyres teknike ndertuese.Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut.Sinjalistika rrugore jondricuese. Barriera e mbrojtje rrugore.Ndertime parafabrikat,beton ame,struktura metalike e druri.Punime strukturore speciale. Shtresa e mbistruktura speciale.Punime mbi shina dhe traversa.Impiante teknologjik,termike e kondicionimit.Impiante e linja telefonie e telekomunikacioni.Impiante te brendsheme,..etj.Pastrimi i ujrave detare,liqenore e lumore.Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem e pastrimit te tij.Ndertimi i impianteve te grumbullimit e trajtimit te mbetjeve urbane.Punime topogjeodezike.Sistemet kundra zhurmues per infrastrukture.Shpime gjeologo-inxhinierike,puse e shpime per uje. Projektim, ndertim dhe operim i H.E.C.-ve, ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Projektim, ndertim dhe operim i Parqeve Fotovoltaik, kuperfshihen ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Shoqeria mund te kryej veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: GEGA-G
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/08/2001
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 89 700 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Leje per perdorim te burimeve ujore, baseni Shkumbin -
Çështje Ligjore: Me date 20.05.2019, eshte depozituar Marreveshja Siguruese ndërmjet kredidhenesit Banka Kombetare Tregtare sh.a dhe kredimarresit “Gega-G” shpk, per vendosjen e barrës siguruese per shlyerjen e kredisë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Polis, Mirake, Fshati Mirake, Prane Tunelit

Adresa:
1.Elbasan, Lunik, PREVALL, Kantieri i ndertimit "Hidrocentrali Prevalle", me kordinata: x=4441403, Y=4575279, Z=495.0
2.Elbasan, Polis, MIRAKE, Fshati Mirake, rruga nacionale Elbasan-Librazhd, zk 5696, pasuria nr.938 dhe 964.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Statuti fillestar i Shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 08.09.2008
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 29.07.2010
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 10.07.2012
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 30.12.2015
Marreveshje Siguruese
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 17 717 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 48 964 851,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 276 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 615 087,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 24 635 189,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 67 205 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 24 329 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 45 758 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 897 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 11 508 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 14 716 185,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 7 947 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 2 098 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:74 738 844,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:155 451 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:172 586 623,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:115 837 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:187 027 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:321 640 577,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 202 070 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 131 850 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 125 645 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 152 963 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 167 030 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 113 531 123,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani