Skip to content

AGBES CONSTRUKSION Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 13:12:51
JSON

NIPT: K32807432W
Administrator: Arben Goga, Bashkim Ramaj, Zeni Tërpollari
Objekti i Veprimtarisë: Germime dheu ne punime eventuale,murature e beton arme,prishje dhe punime ne toke te germuar,prodhim materiale inerte-gure,elemente betoni e betonarme te zakonshme,gure dekorativ,ndertime civile,industriale,turistike,bujqesore,rikonstruksion,ndertim banesa me skelet mbi 8kate,punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge,ndertim mbi shtesa rrugore,ura,vepra arti,kanalizime,ujesjellesa,izolime mbi dhe nen tokesore nga ujrat,themele te vecanta,punime druri dhe metalike etj. Prodhim asfalto - betoni, grumbullim, transportim dhe riciklim i mbetjeve jo te rrezikshme ( mbetje inerte ), tregtim te pajisjeve elektronike. Importe- eksporte makineri industriale e ushqimore, linja te ndryshme prodhimi, mjete dhe agregate bujqesore. Ndertime dhe furnizim vendosje te objekteve me karakter bujqesor e blegtoral, thertore etj. Veprimtarite e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis perfshire Auditimin Mjedisor,studim dhe vlersim i mjedisit. Grumbullim transportim dhe riciklim i mbetjeve jo te rrezikshme(mbetjet inerte). Transport te lendeve te rrezikshme si nafta, gazi, dhe nenproduktet e tyre."Shitje automjetesh makineri te renda dhe paisje" Transport rrugor brenda vendit te udhetarve dhe mallrave. Transport rrugor nderkombetar te udhetarve dhe mallrave. Transport rrugor brenda dhe jashte vendit te mallrave dhe mjeteve jashte normes.
Emërtime të tjera Tregtare: AGBES CONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/01/2003
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 450 900 000,00
Numri i pjesëve: 900
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Kola Invest & AGBES Construction, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 27.07.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M03205403F, me adrese ne Fier, Rruga Nacionale Fier- Tirane km-1, Lagjia "Sheq i madh Fier", me administratore Arben Goga dhe Jani Kola. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria AGBES CONSTRUKSION me 50% te kapitalit dhe shoqeria KOLA INVEST me 50% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2022)

II. SEASIDE RESIDENCE III, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 27.01.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11401012J, me adrese ne Fier, Rruga Nacionale Fier- Tirane km-1, Lagjia "Sheq i madh Fier", me administrator Robert Peshku. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria ALGEN me 50% te kapitali dhe shoqeria AGBES CONSTRUKSION me 50% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Fier Fier FIER SPRINT MERCEDES-BENZ AA 452 YJ
2. Fier Patos PATOS Magjistrali Kryesor, Bashkia Patos.
3. Fier Fier FIER AUTOBOT UJI ME TARGE AA 511 HB.
4. Fier Fier FIER Autobetoniere MAN me targe AB 988 CM
5. Fier Fier FIER AHR 228
6. Fier Fier FIER Kamion Iveco Magirus me targe AA 549 LE
7. Fier Fier FIER Kamion Iveco Magirus me targe AA 594 KZ
8. Fier Fier FIER Kamion Iveco me targe AA 934 YH
9. Fier Fier FIER TERHEQES IVECO MAGIRUS ME TARGE AB 319 BI
10. Fier Fier FIER Autobot Mercedes Benz 13-17 me targe FR5015
11. Fier Fier FIER Mjeti Gjysem rimorkio Cardi AHR235
12.Fier Fier FIER PRESE BETONI AA 453 YJ
13. Fier Fier FIER AB 369 FZ
14. Fier Fier FIER Kamion Iveco me targe AA 932 YH
15. Fier Fier FIER KAMIONCINE MERCEDES BENZ AB 823 AA
16. Fier Fier FIER Kamion Iveco Magirus me targe AA 592 KZ
17. Fier Fier FIER Kamioncine Ford AA 481 KZ
18. Fier Fier FIER Terheqes IVECO MAGIRUS AB334BI
19. Fier Fier FIER Shper. Prajmeri/Autobot Iveco Fiat me targe AA 403 MH
20. Fier Fier FIER Ghysemrimorkio Cargotrailers me targe AGR145
21. Fier Fier FIER Autopomp Betoni Astra me targe FR0789C
22. Fier Fier FIER Pompe Betoni Mercedes Benz me targe AB 917 CM
23. Fier Fier FIER Autobetoniere Iveco Magirus me targe FR1720D
24. Fier Fier FIER TERHEQES IVECO MAGIRUS ME TARGE AB 298 BI
25. Fier Fier FIER Mjeti gjysemrimorkio me targe AGR 145.
26. Fier Fier FIER Autobetoniere AA 918 VN Astra
27. Fier Fier FIER Kamioncine Ford AA 476 KZ
28. Fier Fier FIER Kamion Iveco Magirus me targe AA 521 LC
29. Fier Fier FIER Kamion Iveco me targe AA 935 YH
30. Fier Fier FIER Autobot uji Iveco 150R 18 me targe FR7268C
31. Fier Fier FIER Autobetoniere MAN me targe AB 895 CM
32. Fier Fier FIER Traler Iveco Magirus FR1593D
33. Fier Fier FIER SPRINTER MERCEDES-BENZ AA 451 YJ
34. Fier Fier FIER BETONIERE IVECO AA 763 YJ
35. Fier Fier FIER Kamion Vinc Man me targe AA 405 MU
36. Fier Fier FIER Koke terheqese MAN me targe AB 877 CM
37. Fier Fier FIER Kamion Iveco Magirus me targe FR 2407 D
38.Fier, MAN AB220IF
39.Fier, Automjet Mercedes Benz AB868BL
40.Fier, Kamion FR 2485 D
41.Fier, Rimorkio AIR 611
42.Fier, Kamioncine Daimler Chrysler me targe AB298DK
43.Fier, Kamion Iveco Magirus me targe AB478KI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Më datë 11.04.2013, me anë të vendimit Nr. 136/2 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "AB" sh.p.k, filloi ekzekutimi i Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier Nr. 723, datë 10.04.2012, në ekzekutim të detyrueshëm, duke vendosur sekuestro konservative mbi pasuritë e debitorit, shoqërisë "AGBES CONSTRUCTION" sh.p.k. Objekti i sekuestros është kthimi i shumës ndaj kreditorit “EUROTECH CEMENT” sh.p.k.

II. Më datë 06.05.2013, me anë të kërkesës Nr.136/11 Prot., Nr. Dosje 136, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "AB" sh.p.k., u kërkua heqja e sekuestros konservative mbi pasuritë e debitorit, shoqërisë "AGBES CONSTRUKSION" sh.p.k.

III. Më datë 10.06.2013, me anë të urdhërit Nr. 373/5 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS", u bllokuan kuotat/aksionet/aktivet e bizneseve të regjistruara në emër të debitorit, shoqërisë "AGBES CONSTRUCTION" sh.p.k, dhe u vendos sekuestro mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për shumën e detyrimit prej 1.031.680 kekë ndaj kreditorit KASTRATI sh.a, përfshirë dhe tarifën e plotë përmbarimore.

IV. Më datë 17.06.2013, me anë të urdhërit Nr. 373/15 Prot, Nr. 373 Regj, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “JUS”, u urdhërua heqja e mases se sekuestros konservative nga kuotat, aksionet, aktivet dhe bizneset e shoqërisë “AGBES CONSTRUKSION” sh.p.k.

V. Më datë 23.08.2016, u nënshkrua kontrata e opsionit Nr. 1478 Rep., Nr. 865 Kol. me palë ALPHA Bank (Përfitues i opsionit) dhe Bashkim Ramaj (zotërues i 50% të kapitalit të shoqërisë Agbes Construksion).

VI. Më datë 23.08.2016, u nënshkrua Marrëveshja e Pengut mbi Kuotat Nr. 1474 Rep., Nr. 861Kol. me palë ALPHA Bank dhe Bashkim Ramaj (zotërues i 50% të kapitalit të shoqërisë Agbes Construksion).

VII. Më datë 16.11.2017, me anë të urdhërit Nr. 1086 Prot, lëshuar nga përmbarues Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 16165 Prot., datë 17.11.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë “AGBES COSTRUKSION” shpk.

VIII. Më datë 23.11.2017, me anë të urdhërit Nr. 1149 Prot., Nr. 957 Dosje., lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Privat Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 16465 Prot., datë 23.11.2017, u urdhërua ç’bllokimin e aksioneve apo kredive të shoqërisë “AGBES COSTRUKSION” sh.p.k, të bllokuara me anë të shkresës Nr. 1086 Prot., datë 16.11.2017 të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Z. Altin Vako.

IX. Më datë 12.03.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 930 Rep. Nr. 515 Kol. Dhe marrëveshja siguruese Nr. 930 Rep., Nr. 515 Kol.

X. Me date 02.07.2020, u nenshkrua mareveshja kolaterale Nr.1157 Rep., Nr.506 Kol, ndermjet kolateramarresit –Banka e Pare e Investimeve – Albania SHA dhe kolateradhenes – Z. Aben Goga dhe Znj. Anilda Gog ate cilet kane lidhur nje kontrate kredie Nr.1150 Rep., Nr.500 Kol., date 02.07.2020 ku si objekt eshte vendosja e 50% te kuotave te zoteruara ne shoqerine “AGBES CONSTRUKSION”.

XI. Me date 24/06/2022, u nenshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1949 Rep dhe Nr. 745Kol datë 22.06.2022 midis Barrëdhënës: Arben Goga dhe znj. Anilda Goga dhe barrëmarrës:Banka e Parë Investimeve-Albania sha për shleyerjen e një kontrate kredie bankare me nr. 1947 Rep dhe 743 kol date 22.06.2022 midis barrëmarrësit në këtë kontratë dhe shoqërisë AGBES CONSTRUKSION shpk.

XII. Me date 29/12/2022, u nenshkrua marreveshja siguruese Nr. 4527 Rep. Nr. 1507 Kol. date 23.12.2022 .

XIII.Me date 23.06.2023, eshte depozitua Marreveshja Siguruese (Marreveshje Kolaterali financiar) Nr. 2388 Rep., Nr. 732 Kol., date 23.06.2023 me Kolateralmarres Banka e Pare e Investimeve dhe Kolaterladhenes Arben Goga, Anilda Goga dhe AGBES CONSTRUKSION.
Ndryshime
Shënime: Ish adresa dytesore(Nipte sekondare):
1.Berat, URA VAJGURORE
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, SHEQ I MADH

Adresa:
1. Vlore Finiq FINIQ Rruga Nacionale Sarande-Gjirokaster km 7, perballe fushes se aviacionit (ish reparti Ushtarak), Vrion".

2. Tirane Farke FARKE Njesia Administrative Farke, Rruga e Kopshtit Botanik, Pallati Rinia 04, Kati zero.

3. Vlore Himare PALASE Resorti Turistik "Green Coast", Palase, Bashkia Himare.

4. Vlore Vlore VLORE Lagjia ish-fabrika e Cimentos-Partizani-Karabash dhe Babice te vogel, njesia administrative Qender Vlore.

5.Berat, Ura Vajgurore, Qafa e Gjoksit, 1 km larg fshatit Konizbalt, Bashkia Dimal, Leja minerare nr.742/2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Vendim per pushimin e ekzekutimit 23.11.2017
Heqje e sekuestros konservative 06.05.2013
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 17.06.2013
Urdher per venien e sekuestros konservative 23.11.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative 10.06.2013
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 27.11.2010
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 29.10.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Marreveshje Siguruese date 22.06.2022
Marreveshje Siguruese date 23.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Marreveshje Siguruese date 23.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 159 409 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 277 333 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 216 117 084,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 193 800 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 230 417 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 149 764 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 60 835 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 325 200 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 98 267 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 41 156 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 854 448,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 57 641 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 174 529 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 142 923 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 23 088 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 50 280 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 656 439 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 704 886 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 256 013 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 108 238 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:867 139 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:805 380 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:625 600 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 354 024 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 849 991 882,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 571 046 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 197 948 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 754 823 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 017 322 102,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 006 959 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 406 437 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 431 302 054,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani