Skip to content

AGBES CONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-08 12:10:31
JSON

NIPT: K32807432W
Administrator: Arben Goga, Bashkim Ramaj, Zeni Tërpollari
Objekti i Veprimtarisë: Gërmime dheu në punime eventuale, muraturë e beton arme, prishje dhe punime në tokë të gërmuar, prodhim materiale inerte-gurë, elemente betoni e betonarme të zakonshme, gurë dekorativ, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksion, ndërtim banesa me skelet mbi 8 kate, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë, ndërtim mbi shtesa rrugore, ura, vepra arti, kanalizime, ujësjellësa, izolime mbi dhe nën tokësore nga ujrat, themele të veçanta, punime druri dhe metalike etj. Prodhim asfalto - betoni, grumbullim, transportim dhe riciklim i mbetjeve jo të rrezikshme (mbetje inerte), tregtim të pajisjeve elektronike. Importe- eksporte makineri industriale e ushqimore, linja te ndryshme prodhimi, mjete dhe agregate bujqesore. Ndertime dhe furnizim vendosje te objekteve me karakter bujqesor e blegtoral, thertore etj. Veprimtarite e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis perfshire Auditimin Mjedisor,studim dhe vlersim i mjedisit. 2 Grumbullim transportim dhe riciklim i mbetjeve jo te rrezikshme(mbetjet inerte). Transport te lendeve te rrezikshme si nafta, gazi, dhe nenproduktet e tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: AGBES CONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31.01.2003
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 450 900 000,00
Numri i pjesëve: 900
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Kola Invest & AGBES Construction, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 27.07.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M03205403F, me adrese ne Fier, Rruga Nacionale Fier- Tirane km-1, Lagjia "Sheq i madh Fier", me administratore Arben Goga dhe Jani Kola. AGBES CONSTRUKSION shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.11.2021)

SEASIDE RESIDENCE III, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 27.01.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11401012J, me adrese ne Fier, Rruga Nacionale Fier- Tirane km-1, Lagjia "Sheq i madh Fier", me administrator Robert Peshku. AGBES CONSTRUKSION shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.11.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe FR 0562 D
2) Fier, AUTOMJET MITSUBISH AA 537 NI
3) Fier, SPRINT MERCEDES-BENZ AA 452 YJ
4) Fier, AUTOMJET 4X4 TOJOTA AA 712 IC
5) Fier, Koke terheqese MAN me targe AB 877 CM
6) Fier, KamioncineFord me targe FR4574D
7) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe AA 549 LE
8) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe AA 594 KZ
9) Fier, AUTOMJET 4X4 TOJOTA AA 596 BJ
10) Fier, AUTOMJET MITSUBISH AA 841 VH
11) Fier, Autobot Mercedes Benz 13-17 me targe FR5015D
12) Fier, Furgon Mercedes Benz Sprinter me targe AB 868 BL
14) Fier, PRESE BETONI AA 453 YJ
15) Fier, Kamion Iveco me targe AA 932 YH
16) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe FR 2935 D
17) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe AA 592 KZ
18) Fier, Traler Minerva Euro 20 me targe FR2485D
19) Fier, Autobetoniere MAN me targe AB 988 CM
20) Fier, Kamioncine Daimler Chrysler me targe FR0716D
21) Fier, Shper. Prajmeri/Autobot Iveco Fiat me targe AA 403 MH
22) Fier, Autopomp Betoni Astra me targe FR0789C
23) Fier, Autobetoniere Iveco Magirus me targe FR1720D Fier, Kamion Man me targe AA 573 MU
24) Fier, AUTOMJET 4X4 TOJOTA AA 832 VU
25) Fier, AUTOMJET MITSUBISH AA 809 XT
26) Fier, 4 Rimorkio Cometto S50LT me targe FR1517D
27) Fier, Autobetoniere me targe AA 097 IY
28) Fier, Autobetoniere AA 918 VN Astra
29) Fier, Kamioncine Ford AA 476 KZ
30) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe AA 521 LC
31) Fier, Kamion Iveco me targe AA 935 YH
32) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe FR 3589 D
33) Fier, Autobot uji Iveco 150R 18 me targe FR7268C
34) Fier, Traler Iveco Magirus FR1593D
35) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe FR 2936 D
36) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe FR 0564 D
37) Fier, SPRINTER MERCEDES-BENZ AA 451 YJ
38) Fier, AUTOMJET TOJOTA AA 878 TC Fier, BETONIERE IVECO AA 763 YJ
39) Fier, Kamion Vinc Man me targe AA 405 MU
40) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe FR 0563 D
41) Fier, Kamion Man me targe AA 572 MU
42) Fier, Kamion Man me targe AA 179 NA
43) Fier, Kamion Iveco Magirus me targe FR 2407 D
44) Fier, AUTOBOT UJI ME TARGE AA 511 HB
45) Fier, TERHEQES IVECO MAGIRUS ME TARGE AB 298 BI
46) Fier, AHR 228
47) Fier, KAMIONCINE MERCEDES BENZ AB 823 AA
48) Fier, TERHEQES IVECO MAGIRUS ME TARGE AB 319 BI
49) Fier, Terheqes IVECO MAGIRUS AB334BI
50 ) Fier, Mjeti Gjysem rimorkio Cardi AHR235
51) Fier, Mjeti gjysemrimorkio me targe AGR 145
51 ) Fier, Ghysemrimorkio Cargotrailers me targe AGR145;
52 ) Fier, Autoveture Volswagen AB 184 CA;
53 ) Fier Pompe Betoni Mercedes Benz me targe AB 917 CM Fier
54 ) Autobetoniere MAN me targe AB 895 CM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Më datë 11.04.2013, me anë të vendimit Nr. 136/2 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "AB" sh.p.k, filloi ekzekutimi i Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier Nr. 723, datë 10.04.2012, në ekzekutim të detyrueshëm, duke vendosur sekuestro konservative mbi pasuritë e debitorit, shoqërisë "AGBES CONSTRUCTION" sh.p.k. Objekti i sekuestros është kthimi i shumës ndaj kreditorit “EUROTECH CEMENT” sh.p.k.

II. Më datë 06.05.2013, me anë të kërkesës Nr.136/11 Prot., Nr. Dosje 136, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "AB" sh.p.k., u kërkua heqja e sekuestros konservative mbi pasuritë e debitorit, shoqërisë "AGBES CONSTRUKSION" sh.p.k.

III. Më datë 10.06.2013, me anë të urdhërit Nr. 373/5 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS", u bllokuan kuotat/aksionet/aktivet e bizneseve të regjistruara në emër të debitorit, shoqërisë "AGBES CONSTRUCTION" sh.p.k, dhe u vendos sekuestro mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për shumën e detyrimit prej 1.031.680 kekë ndaj kreditorit KASTRATI sh.a, përfshirë dhe tarifën e plotë përmbarimore.

IV. Më datë 17.06.2013, me anë të urdhërit Nr. 373/15 Prot, Nr. 373 Regj, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “JUS”, u urdhërua heqja e mases se sekuestros konservative nga kuotat, aksionet, aktivet dhe bizneset e shoqërisë “AGBES CONSTRUKSION” sh.p.k.

V. Më datë 23.08.2016, u nënshkrua kontrata e opsionit Nr. 1478 Rep., Nr. 865 Kol. me palë ALPHA Bank (Përfitues i opsionit) dhe Bashkim Ramaj (zotërues i 50% të kapitalit të shoqërisë Agbes Construksion).

VI. Më datë 23.08.2016, u nënshkrua Marrëveshja e Pengut mbi Kuotat Nr. 1474 Rep., Nr. 861Kol. me palë ALPHA Bank dhe Bashkim Ramaj (zotërues i 50% të kapitalit të shoqërisë Agbes Construksion).

VII. Më datë 16.11.2017, me anë të urdhërit Nr. 1086 Prot, lëshuar nga përmbarues Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 16165 Prot., datë 17.11.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë “AGBES COSTRUKSION” shpk.

VIII. Më datë 23.11.2017, me anë të urdhërit Nr. 1149 Prot., Nr. 957 Dosje., lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Privat Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 16465 Prot., datë 23.11.2017, u urdhërua ç’bllokimin e aksioneve apo kredive të shoqërisë “AGBES COSTRUKSION” sh.p.k, të bllokuara me anë të shkresës Nr. 1086 Prot., datë 16.11.2017 të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Z. Altin Vako.

IX. Më datë 12.03.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 930 Rep. Nr. 515 Kol. Dhe marrëveshja siguruese Nr. 930 Rep., Nr. 515 Kol. X. Me date 02.07.2020, u nenshkrua mareveshja kolaterale Nr.1157 Rep., Nr.506 Kol, ndermjet kolateramarresit –Banka e Pare e Investimeve – Albania SHA dhe kolateradhenes – Z. Aben Goga dhe Znj. Anilda Gog ate cilet kane lidhur nje kontrate kredie Nr.1150 Rep., Nr.500 Kol., date 02.07.2020 ku si objekt eshte vendosja e 50% te kuotave te zoteruara ne shoqerine “AGBES CONSTRUKSION”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, SHEQ I MADH

Adresa:
Berat, URA VAJGURORE
Vlorë, Delvinë, Fusha e Luadhit, fshati Senicë.
Tiranë, Farkë, Njësia Administrative Farkë, Rruga e Kopshtit Botanik, Pallati Rinia 04, Kati zero.
Vlore, Lagjia ish-fabrika e Cimentos-Partizani-Karabash dhe Babice te vogel, njesia administrative Qender Vlore
Fier, Patos, Magjistrali Kryesor, Bashkia Patos
Fier, Lushnje, Fshati Stankarbunare dhe Kashtebardhe, Bashkia Lushnje
Vlore, Himare, PALASE, Resorti Turistik "Green Coast", Palase, Bashkia Himare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.11.2021
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Vendim per pushimin e ekzekutimit 23.11.2017
Heqje e sekuestros konservative 06.05.2013
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 17.06.2013
Urdher per venien e sekuestros konservative 23.11.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative 10.06.2013
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 27.11.2010
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 29.10.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 216 117 084,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 193 800 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 230 417 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 149 764 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 60 835 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 325 200 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 98 267 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 41 156 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 854 448,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 57 641 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 174 529 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 142 923 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 23 088 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 50 280 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 256 013 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 108 238 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:867 139 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:805 380 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:625 600 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 354 024 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 849 991 882,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 571 046 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 197 948 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 754 823 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 017 322 102,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 006 959 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 406 437 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 431 302 054,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala