Skip to content
Projektimi ,ndertimi, operimi, mirëmbajtja, rehabilitimi dhe transferimi i segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier

Shoqeria Koncesionare AFL (ish "AFL")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 13:32:28

NIPT: M31409051C
Administrator: Avni Sinakoli
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i Kontrates se Koncesionit e cila do te nënshkruhet ndermjet Ministrise seInfrastruktures dhe Energjise dhe Bashkimit te Perkohshem te Shoqerive (Ortaket e Shoqerise )te shpallur fitues ne procedurën konkurruese sipas Formularit te Njoftimit te Fituesit date14.11.2022 leshuar nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, me qellim projektimin,ndertimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier ("Kontrata e Koncesionit"), perfshire por pa u kufizuar ne projektimin, ndertimin,operimin dhe mirembajtjen, ne funksion te Koncesionit/partneritetit publik privat ne zbatim teparashikimeve te Kontrates Koncesionare per kete koncesion.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqeria Koncesionare AFL
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18/01/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 642 000,00
Numri i pjesëve: 8
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KUPA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 06/03/2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51615512C, me adresë në Tirane Kamez KAMEZ Rruga Berisha, Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze, me administrator Qamil Kupa dhe ortak Shkelqim Kupa (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.11.2023)

Ante-Group, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 06/06/1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62904100D, me adresë në Berat, Lagjia “ Barrikada “, Zona Kadastrale Nr.8501, Godina me Nr. Pasurie 3/423-ND, me administrator Elma Doçi, Eni Begolli, Kristo Puleshi, Gjysho Merko. Ortaket e shoqerise jane: Bardhus Bushaj (49%), Enka Qefalia (12.75%), Kristjan Merko (12.75%), Entela Merko (12.75%), Gjysho Merko (12.75%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.11.2023)

AGBES CONSTRUKSION, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 31/01/2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K32807432W, me adresë në FIER SHEQ I MADH, me administrator Arben Goga, Zeni Tërpollari, Bashkim Ramaj dhe ortake Arben Goga (50%) dhe Bashkim Ramaj (50%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.11.2023)

SPHAERA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 18/02/1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81809003U, me adresë në Tirane QAZIM VATHI 106, me administrator Ajkid Topore dhe ortak te vetem Ajkid Topore. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.11.2023)

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 08/08/1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62026003M, me adresë në Tirane Vore PICAR Autostrada Tiranë-Durrës, Km 12, Picar Vorë, Ndërtesë tre kate me numër Pronësie 495978 dhe me numër Pasurie 40/57, me administrator Skender Allkja, Ledio Allkja dhe ortak te vetem Skender Allkja. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.11.2023)

FUSHA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 18/02/1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61922018S, me adresë në Tirane Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me administrator Shkëlqim Fusha, dhe ortak te vetem Shkëlqim Fusha. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.11.2023)

ALBAVIA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 20/03/1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81527001Q, me adresë në Tirane, Rruga Sulejman Delvina,Pallati Fati,shk.1,ap.19, me administrator Shkëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi, Vanina Latifi dhe ortake Shkëlqim Rakipaj (48%) dhe Hasan Hafizi (52%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.11.2023)

KLODIODA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 23/05/2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51813002H, me adresë në Tirane Rruga e Barrikadave, Nr.118, kati 3, Zyra Nr.2, me administrator Ylli Karapici, dhe ortak te vetem Ylli Karapici (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.11.2023)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.03.2023, terhequr nga QKB date 27.11.2023, Pronar perfitues, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Shkëlqim Fusha , shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues per 42.2% te kapitalit pasi zoteron 100% te shoqerise Fusha, shoqeri meme per AFL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.02.2023.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Data e Pranimit: 14.11.2022
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 320.000.000 Euro (Oferta fituese pa TVSH)
Shënime: I. Me date 02.08.2022, u shpall njoftimi per dhenien me koncesion/PPP per Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim i segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier.

Vendndodhja e objektit te kontratës: Gjurma e kësaj rruge fillon pranë nyjës së Milotit dhe përfundon pranë rrethrrotullimit të Thumanës. Aksi shtrihet në rrugën kombëtare SH1(A1):

II. Me date 30.09.2022, u mbajt procedura konkurruese per koncesionin, ku mori pjese nje ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

• Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Fusha” sh.p.k. / NUIS J61922018S, “Agbes Construksion” sh.p.k. / NUIS K32807432W, “Albavia” sh.p.k. / NUIS J81527001Q, “Kupa” sh.p.k / NUIS K51615512C, “Ante-Group” sh.p.k. / NUIS J62904100D, “Klodioda” sh.p.k. / NUIS K51813002H, “A.L.T.E.A. & Geostudio 2000” sh.p.k / NUIS J62026003M dhe “Sphaera” sh.p.k / NUIS J81809003U, me vlerë investimi 320,000,000 Euro pa TVSH.

III. Me date 14.11.2022, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise lajmëron Bashkimin e Përkohshëm të Shoqërive “Fusha” sh.p.k. / NUIS J61922018S, “Agbes Construksion” sh.p.k. / NUIS K32807432W, “Albavia” sh.p.k. / NUIS J81527001Q, “Kupa” sh.p.k / NUIS K51615512C, “Ante-Group” sh.p.k. / NUIS J62904100D, “Klodioda” sh.p.k. / NUIS K51813002H, “A.L.T.E.A. & Geostudio 2000” sh.p.k / NUIS J62026003M dhe “Sphaera” sh.p.k / NUIS J81809003U me adresë: rruga “Murat Toptani”, përballë Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, Tiranë, se oferta e paraqitur më datë 30 Shtator 2022, për marrjen me koncesion/PPP projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitim dhe transferimin e segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier, është pranuar.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Murat Toptani" nr.3-Tirane

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.11.2023
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 27.11.2023
Akti i themelimit
Statuti i shoqerise
Shtojce - Kushtet Teknike te kontrates
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates date 02.08.2022
Njoftimi i fituesit date 14.11.2022
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani