Skip to content

SOTIRAQ PLASARI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-29 08:24:09
JSON

NIPT: K33925036K
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Shitje shumice pakice pjese kembimi per automjete dhe servis makinash. Montim impiante gazi.
Emërtime të tjera Tregtare: SOTIRAQ PLASARI
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 25.03.2003
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 23.05.2013, me ane te urdherit Nr.025-13 Regj, te leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat "Andrea Katundi", u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e debitorit Sotiraq Llambi Plasari me NUIS (NIPT) K33925036K. Keto kuota do te qendrojne te bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana e permbaruesit gjyqesor privat.

II. Me date 21.03.2014, me ane te Urdhrit Nr.025-13 Regj "Per Pushimin e urdhrit te Ekzekutimit”, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Andrea Katundi drejtuar QKR-se, u urdherua pushimi i ekzekutimit te Urdhrit te ekzekutimit te vendimit per denim me gjobe Nr.02 date 18.10.2011 te Agjensia Rajonale e Mjedisit Qarku Korce. Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane do te beje çbllokimin e kuotave te debitorit Sotiraq LLambi Plasari me NIPT K33925036K, bllokuar me shkresen Nr.5362/1 prot date 29.05.2013.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Bulgarec Çifligj Rruga Korçe-Tirane,

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.01.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 524 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 238 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 608 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 805 981,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 200 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 095 479,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 836 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 951 185,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 204 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 300 957,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala