Skip to content

BT International Engineering Services Limited & Arun Construction Joint Stock Company
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-12 10:31:12
JSON

NIPT: K42115802W
Administrator: Rezart Taçi
Objekti i Veprimtarisë: Eksport— importi i karburanteve dhe nenprodukteve te tyre, hidrokarbureve ne pergjithesi; Perpunim, rafinim i naftes dhe produkteve te saj; Shitje me pakice te karburanteve te te gjitha llojeve; Blerjen, importimin, eksporrim, shitjen e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, dhe vajrave minerale te paperpunuar; Blerjen, importimin, eksportimin, transportimin, edhe per llogari te te treteve, depozitimin, perzierjen, trajtirnui, shitjen, shperndarjen me shumice te qymyrit, gazit, lubrifikanteve, produkteve te naftes dhe naftokimike, duke perfshire ketu dhe bitumet; Blerjen, shitjen, qeradhenien, ndertimin dhe administrimin e impianteve, depozitave dhe administrinmn e ndertesave dhe pasurive te veta te paluajtshme; Gjithashtu shoqeria do te mund te kryeje te gjitha ato 2 veprime qe organet drejtuese i konsiderojne te nevojshme, ose te dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise, perfshi ketu edhe leshimi i dorezanive dhe i garancive te tjera. Shoqeria do te kryeje akrivitetin e saj pas marries dhe ne perputhje me licensat apo lejet perkatese.
Emërtime të tjera Tregtare: BT International Engineering Services Limited & Arun Construction Joint Stock Company
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.07.2004
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mustafa Taçi; Omer Satin; Drita Aliçka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane me Nr. 2348 Akti, Nr. 4494, date 01.06.2010, eshte përcaktuar hapja e procedures se falimentimit per personin e trete "BT INTERNATIONAL & ARUN INSAATI" sh.a, detyrimi nga ana e QKB-se, per publikimin e ketij vendimi ne faqen zyrtare te internetit te QKB-se, ne lidhje me hapjen e procedures se falimentimit per shoqerine tregtare "BT INTERNATIONAL & ARUN INSAATI" sh.a, me NUIS (NIPT) K42115802W me seli ne Tirane. Emerimin si administrator te falimentimit te ekspertit Eleni Filipi.

II.Sipas Urdherit te lëshuar date 04.11.2013, eshte vendosur: masa e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori Rezart Taçi si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, DESHMORET E 4 SHKURTIT 6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.11.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2009
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 978 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -2 105 500,00
Punuar Nga : L.Kanani