Skip to content

UJESJELLES - KANALIZIME MALLAKASTER ( ish ""Ujesjelles Kanalizime" SH.A Mallakaster")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-14 09:04:18
JSON

NIPT: K47605804N
Administrator: Guri Nuhaj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i shoqërisë brenda territorit të bashkisë së krijuar sipas ligjit nr. 115/2014, "Për ndarjen administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë", është: a)Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatoreve dhe shitja e tij; b)Mireëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm; c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve; ç)Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura; d)Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre. Shoqëria duhet të realizoje çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: UJESJELLES - KANALIZIME MALLAKASTER
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/04/2004
Rrethi: Mallakaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 621 858 000,00
Numri i pjesëve: 621 858
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Laureta Saliaj; Eqerem Beqiraj; Guri Nuhaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 01.Në datë 16.01.2019: Në bazë të Urdhrit Nr.549Reg., Nr.1752Prot., datë 08.01.2019 të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Besnik Dokushi, është urdhëruar: “Bllokimi i kuotave te debitorit Ujësjellës –Kanalizime Mallakastër sh.a, me Nipt-K47605804N, si dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Pala kreditore:OSHEE. Objekti: Përmbushje detyrimi. Kjo masë konservative është hequr në datë 30.01.2019, në bazë të Urdhrit Nr.549 Regj., Nr.1842 Prot., datë 23.01.2019,të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi
02.Në datë 17.01.2019: Në bazë të Urdhrit Nr.548Regj., Nr.1760Prot., datë 08.01.2019 dhe Nr.547Regj., Nr.1756Prot., datë 08.01.2019, protokolluar të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi, është urdhëruar: “Bllokimi i kuotave të debitorit Ujësjellës Kanalizime Mallakastër, me Nipt-K47605804N: pompat e ujit Dukas, Ballsh Qytet, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”.Pala kreditore:OSHEE. Objekti: Përmbushje detyrimi. Këto masa konservative janë hequr në datë 30.01.2019, në bazë të Urdhrit Nr.548 Regj., Nr.1839 Prot., datë 23.01.2019, Nr.547 Regj., Nr.1835 Prot., datë 23.01.2019 të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi.
03.Në datë 05.02.2019: Në bazë të Urdhrit Nr.11-67 Prot., datë 24.01.2019, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Florian Allkja, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/ kuotat e palës debitore shoqëria “Ujesjelles- Kanalizime Mallakaster“ sh.a, me NIPT-K47605804N, me administrator Erjon Zenelaj. Aksionet/kuotat e debitorit do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë”. Pala kreditore: Enti Rregullator i Ujit. Objekti:Pagim gjobe. Kjo mase eshte hequr ne date 18.02.2019 ne baze te Urdhrit Nr.14-67 Prot., datë 13.02.2019, te lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Florian Allkja.
04.Ne date 12.04.2021: Ne baze te Urdherave nr. 4477Regj., nr. 547Prot., datë 02.04.2021 dhe nr. 4473Regj., nr. 548Prot., datë 02.04.2021, te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi, eshte kerkuar nga QKB “Të bëjë verifikimin dhe bllokimin e kuotave të debitorit “UJESJELLES - KANALIZIME MALLAKASTER” SHA pajisur me Nipt K47605804N si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi I këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjeter I cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.” Kjo mase eshte hequr ne date 19.04.2021, ne baze te Urdhrit Nr.4531 Prot., date 12.04.2021, Nr.4527 Prot., date 12.04.2021, dhe Nr.4529 Prot., date 12.04.2021 te lëshuar nga nga Permbarues Gjyqesor Besnik DOKUSHI.
Ndryshime
Shënime: Ne date 22.02.2021: Ne baze te Shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve eshte saktesuar pronesia e shoqerise ne QKB nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mallakaster, Dukas, Qendër –Mallakstër, Bashkia Mallakastër.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 04.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -42 517 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -37 458 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -32 258 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -20 798 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -19 894 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -9 145 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -39 168 276,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:70 883 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:48 945 107,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:46 289 792,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:47 135 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:43 465 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:36 726 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 338 602,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B/ A.Baja