Skip to content

STAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-05 14:02:21
JSON

NIPT: K53007401T
Administrator: Astrit Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e transmentimit radio-televiziv lokal.Prodhim, trasnmetim dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me an te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuar per publikun, nepermjet valeve ekektromagnetike, kabllove, sateliteve apo me çdo mjet tjeter.
Emërtime të tjera Tregtare: STAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/09/2004
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 27.06.2019, me ane te Urdhrit Nr.1309/3 Prot., lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” SHPK., protokolluar nga QKB me Nr.9254 Prot., datë 05.07.2019, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aktivet e pales debitore, shoqëria “STAR” SHPK me NUIS (NIPT) K53007401T me perfaqësues ligjor Z. Astrit Hoxha.

II. Me datë 15.08.2019, me ane te Urdhërit Nr.1476/3 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.11197 Prot., datë 26.08.2019, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” sh.p.k., u urdherua heqja menjëherë e masës së sekuestros konservative në aktivet e pales debitore, shoqëria “STAR” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– K53007401T.

III. Me datë 09.11.2020, me ane te Urdhrit Nr.3162 Prot., 2401 Regj., leshuar nga zyra permbarimore "Ardael" SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kapitalin që zotëron debitori shoqeria “STAR” SHPK, me Nuis (Nipt) K53007401T, perfaqësuar nga Astrit Hoxha. Masa e bllokimit te vendoset deri në një urdhër të dytë të kësaj Zyre Përmbarimore.

IV. Me datë 29.01.2021, me ane te Urdhërit Nr.3274 Prot., Nr.2401 Regj., protokolluar nga QKB me Nr.1167 Prot., datë 03.02.2021, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Ardael” sh.p.k., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në akpitalin e palës debitore shoqëria “STAR” sh.p.k., pajisur me Nuis (Nipt)- K53007401T, përfaqësuar nga z. Astrit Hoxha në cilësinë e administratorit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, L.APOLLONIA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 31.03.2010
Urdher per Venie Sekuestro date 27.06.2019
Urdher per Heqje Sekuestro date 15.08.2019
Urdher per Venie Sekuestro date 09.11.2020
Urdher per Heqje Sekuestro date 29.01.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 92 692,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 313 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 56 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -145 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 271 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 153 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 406 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 471 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 510 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 527 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 627 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 480 000,00
Punuar Nga : A.Baja