Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Astrit Hoxha
Rezultate gjithsej: 7

STAR

K53007401T
(Ne fushen e transmentimit radio-televiziv lokal.Prodhim, trasnmetim dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me an te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuar per p)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ARDIT - 06

K63027403V
(Punime dheu, muratura.Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit,tregti te materialeve te skrapit, pastrim mbetjesh urbane dhe teknollogjike. Import export shumice pakice mallra ind. e ush)

Fier 23046361 ALL

AAM -2016

L63503405C
(Tregtim me shumicë e pakicë, import eksport të artikujve ushqimorë, artikuj bujqësor dhe blegtorale, pajisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtëpiake, konfeksione, metrazhe, lëndë kimike, d)

Fier ALL

GEO MATIK-2000

L71312501M
(Studim dhe Projektim. Bazament e gjeodezie për rivelime në të gjitha shkallet..)

Durrës ALL

LORE 2019

L94005601F
(Ushtrim i veprimtarisë së transferimit të parave në emër dhe për llogari të subjektit financiar jo-bankë AK-INVEST sh.a. Këmbim valutor.)

Pogradec ALL

''EUROPA GROUP ''

M21803504C
(Import-eksport dhe tregtia me shumicë dhe pakicë e vajrave lubrifikante si dhe produkteve të ngjashme. Ne perputhje me legjisladonin shqiptar dhe licencat e Shoqerise te leshuara nga autoritetet kompetent)

Durres ALL

E&A INVESTIMENT VLORE

M26501206O
(Investim financim aktivitetesh dhe veprimtarish te ndryshme, si ne fushen e ndertimit, prodhimit, etj.)

Vlore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni