Skip to content

4 PLUS MEDIA GROUP (ish ""MISHEL"")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-19 12:03:25
JSON

NIPT: K54109403E
Administrator: Gëzim Koçiu
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi, zoterimi, dhe venia ne funksionim te nje rrjeti transmetimi Televiziv lokal dhe Radio lokale. Prodhimi dhe transmetimi i programeve radiofonike dhe televizive. Import dhe tregtim te paisjeve transmetuese. Import dhe tregtim te paisjeve dhe studiove audiofonike dhe audiovizive elektronike etj. Prodhim dhe tregtim i kasetave dhe disqeve audiovizive. Hapja e nje vidioteke me prodhime audiovizive, etj. Eskluzivisht veprimtari audiovizive.
Emërtime të tjera Tregtare: 4 PLUS MEDIA GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/09/2001
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 23.10.2017, në bazë të Urdhrit Nr.207 Dosje, Nr.3958 Prot, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat "Elvin Hoxha", protokolluar nga QKB me Nr.14831 Prot, datë 23.10.2017, u urdhërua: Vendosjen e masës së sekuestros kosnervative në kuotat/aksionet e palës debitore shoqërisë "4 PLUS MEDIA GROUP" shpk me NIPT K54109403E i liçensuar për subjektin OSHMA "TV 4+" si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar si dhe duke ndaluar tjetërsimin e administratorit Z.Gëzim Koçiu. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga Përmbaruesi Gjyqësor Elvin Hoxha.

II. Me datë 06.11.2017, në bazë Urdherit Nr.4261 Prot, lëshuar nga permbarues z.Elvin Hoxha, protokolluar nga QKB me Nr.15673 Prot., datë 07.11.2017, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe aksionet e shoqerise “4 PLUS MEDIA GROUP”shpk me NIPT-K54109403E si dhe duke ndaluar tjetersimin e administratorit Gezim Koçiu.

III. Me datë 08.02.2018, në bazë të Urdhrit Nr. 208 Prot., lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studi Pema”shpk, protokolluar nga QKB me Nr.1991 Prot., date 20.02.2018 , u urdhërua: Venia e menjehere te mases se sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit, shoqeria “4Plus Media Group” sh.p.k, me NIPT K54109403E,me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv/Fature Tatimore shitje Nr.10, date 19.01.2018 dhe Nr.11 date 19.01.2017, per te cilen eshte leshuar Urdheri Ekzekutimit Nr.398 date 02.11.2017 I Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje.

IV. Me datë 18.06.2018, në bazë të urdhrit Nr.315 Dosje, Nr.3216 Prot., lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Elvin Hoxha, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria “4 PLUS MEDIA GROUP” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K54109403E, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne Regjistrin Tregtar si dhe duke ndaluar tjetersimin e administratorit Gëzim Koçiu. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.

V. Me datë 09.01.2019, në bazë të urdherit Nr. 149/30621-18 Prot., lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit 4 PLUS MEDIA GROUP sh.p.k me NUIS (NIPT) – K54109403E dhe GËZIM KOÇIU si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

VI. Me datë 30.04.2019, në bazë të Urdhrit Nr.1209Dosje, Nr. 6935Prot, protokolluar nga QKB me nr.6462., datë 06.05.2019, "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “ AA BAILIFF “shpk, u urdhërua: Vendosja e sekuestros mbi kuotat që zotëron debitori Gezim Koçi, në subjektin “4 PLUS MEDIA GROUP” , me NUIS(NIPT) K54109403E, duke ndaluar disponimin ose tjetërsimin e tyre, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

VII. Me datë 30.04.2019, në bazë të Urdhërit Nr.6935Prot., Nr.1209 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.8874 Prot., datë 28.06.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA BAILIFF” sh.p.k., u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron debitori Gëzim Koçiu në subjektin shoqëria “4 PLUS MEDIA GROUP” sh.p.k., pajisur Nuis (Nipt)- K54109403E, duke ndaluar disponimin ose tjetërsimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

VIII. Me datë 25.10.2019,
a) në bazë të Urdhrit Nr.207 Dosje, Nr.10919 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat "Elvin Hoxha", protokolluar nga QKB me Nr.13723 Prot, datë 30.10.2019, u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros kosnervative në kuotat/aksionet e palës debitore shoqërisë "4 PLUS MEDIA GROUP" shpk me NIPT K54109403E i liçensuar për subjektin OSHMA "TV 4+", bllokuar me shkresen Nr.207 Dosje, Nr.3958 Prot, datë 23.10.2017.
b) urdhrit Nr.315 Dosje, Nr.10920 Prot., datë 25.10.2019, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Elvin Hoxha, protokolluar nga QKB me Nr.13724 Prot, datë 30.10.2019 ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria “4 PLUS MEDIA GROUP” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K54109403E, bllokuar me shkresen Nr.315 Dosje, Nr.3216 Prot., datë 18.06.2018.

IX. Me datë 25.10.2019, në bazë të urdhrit Nr. 10973 Prot, Nr. 207, 216, 315 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.8512Prot date 22.09.2020 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Bailiff Service E.Hoxha shpk , u urdhërua: Zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative aksionet/kuotat e debitorit Shoqerisë “ 4 Plus Media Group” shpk me Nipt K54109403E i licensuar per subjektin OSHMA “ TV 4+” me administrator z. Gesim Koçiu te bllokuara me shkresën Nr. 3958 Prot datë23.10.2017, Shkresën Nr. 4261 Prot date 06,11,2017 dhe shkresën Nr. 3216 Prot datë18.06.2018 të përmbaruesit gjyqësor Elvin Hoxha.

X. Me datë 24.03.2021, në bazë të urdhrit Nr. 208/7 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore KODRA Bailiff Service shpk , ku është urdhëruar: Heqja nga masa e sekuestros konservative nga Shoqeria “ 4 Plus Media Group” shpk me Nipt K54109403E.

XI. Me datë 30.11.2022, në bazë të Urdhërit Nr. 087619, protokolluar nga QKB me Nr. 33782 Prot., datë 07.12.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Fatos Alimadhi”, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Gëzim Koçiu pranë subjektit shoqëria “4 PLUS MEDIA GROUP” SH.P.K., me Nuis (Nipt)- K54109403E, deri në një urdhër të dytë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Lushnje Lagjja ''18 Tetori'',Rruga e Tiranes,Objekti Nr.5,kati i Trete.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2023
Kontratë Shtije datë 07.02.2006
Kontratë Shitje datë 27.02.2007
Kontratë Shitje Kuotash datë 18.11.2010
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 23.10.2017
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 06.11.2017
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 08.02.2018
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 18.06.2018
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 09.01.2019
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 30.04.2019
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 30.04.2019
Vendim për Pushimin e Ekzekutimit datë 25.10.2019
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 25.10.2019
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 24.03.2021
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 30.11.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 309 169,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 649 743,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -222 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 840 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 397 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 319 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 224 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -470 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 244 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 266 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 257 194,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -811 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 226 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 622 640,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 845 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 067 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 859 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 271 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 867 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 023 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 156 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 985 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 3 516 414,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 694 900,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli