Skip to content

ALTEC SHPK (ish ""ALTEC" SHPK")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-03 07:23:22
JSON

NIPT: K57923807W
Administrator: Arben Aliaj
Objekti i Veprimtarisë: Mirembajtje dhe rikonstruksion godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike, punime rifiniture te muratures dhe cdo gje tjeter te lidhura me to, veshje fasadash, rifinitura me material gipsi, druri, plastike, metalike, alumini, duralumini, inoxi, xhami fibra karboni etj dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Import-eksport, tregti me shumice e pakice, sherbime per montim , riparim dhe mirembajtje per impjante teknologjike, sisteme termike , sisteme te aspirimit dhe kondicionimit, kondicionere, paisje elektroshtepiake, aspiratore te fuqive te ndryshme per perdorim civil dhe industrial, aksesore per aspirim, delageshtues, jonizues ajri, kaldaja te te gjitha llojeve, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe radiatore elektrike, panele diellore dhe fotovoltaike, sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se ajrit ne ambjente te ndryshme. Sherbime ne fushen e projektimit per objekte banimi, industriale, turistike, bujqesore pejsazhi, lulishte, vepra arti, dekori interiere, mobilim, arredim sisteme te ngrohje ftohjes aspirimit etj. Punime dhe sherbime ne fushen e ndertimit per objekte civile, industriale, turistike, bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime mbi shina dhe traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe mirembajtja e tyre. Punime karpentiere me material druri dhe metali. Tregetim materiale dhe punime per hidroizolime te te gjitha llojeve, siperfaqesore dhe nentokesore per objekte civile, industriale etj.Tregetim montim dhe mirembajtje periodike per sisteme telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi. Shitje me shumice dhe pakice si dhe sherbimet e nevojshme per mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen nga rrezatimet X-RAY, tregetim montim dhe mirembajtje e pajisjeve dhe sistemeve te dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri, pajisje dhe sisteme te vezhgimit te mbikqyrjes dhe alarmit etj. Instalimi i impianteve ngritese dhe transpotuese ashensore, shkalle levizese etj. Punime sistemimi dhe sherbime mirembajtje ne siperfaqe te gjelberta parqe e lulishte duke perfshire edhe instalimin e impianteve vaditese. Import-export, tregetimi me shumice dhe pakice i mallrave industriale, ushqimore, kancelari, sherbime katering, perpunim, prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore bujqesore dhe blektorale, tregetim veshmbathje, konfeksione, rroba dhe uniforma pune, vegla pune , lende drusore, dyer e dritare, plastike, duralumini, metalike etj.Transport mallrash brenda dhe jashte vendit per nevojat e veta dhe per te tretet. Subjekti do te ushtroje edhe cdo aktivitet tjeter qe garanton te ardhura te ligjeshme per shoqerine dhe qe eshte i lejuar nga legjislacioni ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, ne fushen e ndertimit sherbimeve dhe tregetise ne perputhje me lejet dhe licencat qe do te disponoje nga organet kopetente. Zotëron, transferon, merr, përdor, fabrikon ose instalon pajisje dhe materiale rrezatuese X-RAY. Kryen kerkime radiologjike, punime minerare, bluarje, ekstraktim, pasurim, shitje, transferim, importeksport, dhenie me qira në ruajtje të lëndëve dhe materialeve radioaktive. Trajton mbetje radioaktive, ushqime dhe produkte të tjera të ndotura me lëndë radioaktive. Trajton, tregton, miremban dhe punon me materiale per mbrojtjen nga rrezatimet radioaktive.Zotëron, transferon, merr, përdor, fabrikon ose instalon pajisje dhe materiale rrezatuese XRAY. Kryen kerkime radiologjike, punime minerare, bluarje, ekstraktim, pasurim, shitje, transferim, importeksport, dhenie me qira në ruajtje të lëndëve dhe materialeve radioaktive. Trajton mbetje radioaktive, ushqime dhe produkte të tjera të ndotura me lëndë radioaktive. Trajton, tregton, miremban dhe punon me materiale per mbrojtjen nga rrezatimet radioaktive. Tregtim të materialeve elektrike, hidraulike, ndërtimore, izoluese, kimike, termike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALTEC SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/01/2006
Rrethi: Mallakaser
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 8 200 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: 1. Numri i ceshtjes: CN-528029-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1. Depozitim i Urdherit Nr.1151 Prot, dt.24.03.2011, per venien e mases sekuestros konservative ne aksionet e shoqerise "ALTEC" shpk. Aksionet do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e shoqerise Permbarimore "ZIG" shpk.
2. Numri i ceshtjes: CN-595202-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kërkesës Nr.089-11 Regj Nr.8297 Prot, datë 09.09.2011, per heqjen e sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore shoqerisë "ALTEC" shpk, me NUIS(NIPT)K57923807W të vendosur me shkresën Nr.1151 Prot, datë 24.03.2011.
3. Numri i ceshtjes: CN-931275-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.435/4Regj, Nr.TR-491Prot, dt. 05.11.2012, "Per Vendosjen e Sekuestros Konservative” leshuar nga Studio Permbarimore Gjyqesore Kreon drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Venien e mases se sekuestros konservative ne aksionet e pales debitore Arben Teki Aliaj, dtl.18.03.1970.Vendosjen e mases se sekuestros konservative per shoqerine “ALTEC” shpk dhe moskryerjen e veprimeve te cilat mund te ndryshojne te dhenat e regjistrit te shoqerise.
4.Numri i ceshtjes: CN-321980-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdherit, Nr.435/3 Regj, Nr.TR-48 Prot, date: 13.01.2014, leshuar nga Studio Permbarimore “ KREON”, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Venia e mases se sekuestros konservative ne shoqerine “ ALTEC ”sh.p.k, me NUIS(NIPT) K57923807W dhe moskryerjen e veprimeve te cilat mund te ndryshojne te dhenat e regjistrit te shoqerise.
5. Numri i ceshtjes: CN-885785-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.435/4 Regj., Nr.192 Prot., date 30.01.2015, lëshuar nga Studio Permbarimore Gjyqesore “KREON” , ku është urdhëruar: “Heqja e mases se sekuestros conservative nga aksionet e pales dorezanese, shoqeria “ALTEC” sh.p.k NUIS- (NIPT) K57923807W me perfaqesues ligjor Arben Aliaj. Per ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit nr.8335, date 13.07.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
6. Numri i ceshtjes: CN-955684-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimeve date 20.03.2015, ku eshte vendosur ndryshimi i selise se shoqerise dhe hapja e mbyllja e disa adresave dytesore.Depozitim i Urdhrit, Nr.435 Regj, Nr.559 Prot, date: 30.03.2015, leshuar nga Studio Permbarimore “KREON”, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros konservative ne shoqerine “ ALTEC ”sh.p.k, me NUIS(NIPT) K57923807W me perfaqesues Arben Aliaj per ekzekutimin e Urdhrit te Ekzekutimit 8335 dt.13.07.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

7.Sipas Urdherit te lëshuar date 27.08.2019, eshte vendosur : bllokimi i kuotave si dhe ne te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave nga debitori ALTEC SHPK, me NIPT- K57923807W , me administrator Arben Aliaj. Bllokimin e shitjes se aksioneve dhe tjetersimit te aktivitetit.

8.Sipas Vendimit Nr.569/10, date 16.09.2019 eshte vendosur: Pushimin e Ekzekutimit të Urdhrit të Ekzekutimit Nr.935, datë 20.05.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, pasi është përmbushur detyrimi ndaj kreditorit. Zhbllokimi menjëherë nga sekuestro konservative pronat e luajtshme apo të paluajtshme, së bashku me depozitat, kreditë apo llogaritë bankare të Shoqëria “Altec” SHPK me NUIS(NIPT) K57923807W, me administrator Arben Aliaj.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mallakaser, Ballsh, "MalIakaster", Njesia Administrative "Fratar", Fshati "Ninesh", Rruga "Qender", Godina Nr.15

Adresa:
1. Tirane, Vaqarr, Prush, Zona kadastrale nr.3064, me numer pasurie 35/8

2. Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, Njesia bashkiake Nr. 7, Nr. pasurie 3/273-N2, zona kadastrale Nr. 8210, volumi 39, faqe 235

3. Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga e Durresit, prane gjimnazit Qemal Stafa, Nr. 240/1, ne zonen kadastrale 8350, Nr. pasurie 1/212+1-1

Faqja Web:
http://www.altec-al.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.09.2021
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Kontrate Shitblerje Kuotash date 01.11.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2010
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyrat Financiare viti 2019
Pasqyrat Financiare viti 2020
Pasqyrat Financiare viti 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 514 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 041 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 348 321,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 729 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 198 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 131 205,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 293 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 264 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 201 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 073 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 279 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 066 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:73 210 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:32 481 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:41 257 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:53 367 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:21 197 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:52 068 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:20 112 657,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 038 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 17 025 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 16 107 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 858 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 19 264 553,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 20 542 815,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja