Skip to content

ALPEN PULITO (Ish ALPEN PULISH)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-16 09:54:45
JSON

NIPT: K61516506H
Administrator: Agim Pashaj, Rahmi Dajlani
Objekti i Veprimtarisë: Shërbim higjeno-sanitar (larje fasadash, dyshemesh, ambjente tregtare, publike, jo publike, industriale), si dhe import, eksport të gjithçka që lidhet me këtë aktivitet. Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtjen dhe gjelbërimin e hapësirave të gjelbërta , pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra ose ndërtesa , shërbime D.D.D. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis, hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer auditimin mjedisor për hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert për të vlerësuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi. Pastrim urban Largimi (Evadimi), transport i mbetjeve urbane. Sherbim dezinfektimi, dezinsektimi, deratizimi. Import, eksport kimikate ne fushen e detergjenteve, pastrimit, materiale makineri dezifenktimi, biocide, pesticide, materiale te sigurise ne pune dhe materiale te prodhimit industrial.
Emërtime të tjera Tregtare: ALPEN PULITO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/12/2005
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres, Lagjja nr. 14, rruga Asti Gogoli, automjet me targe AA 310 NH
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
II.8.C - Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetër
Çështje Ligjore: I. Me date 24.07.2017, me ane te Urdhrit Nr. 696 Prot, leshuar nga zyra permbarimore E.G Bailiff Service, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore, shoqeria "Alpen Pulito" Shpk, me NUIS (NIPT) K61516506H, per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendimit GJyqesor Nr. 1991, date 15.12.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres

II. Me date 25.07.2017, me ane te Vendimit 123 “Mbi Masen e Sigurimit te Padise” leshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres, u vendos te pranohet kerkesa e pales paditese shoqeria ALPEN PULITO sh.p.k duke pezulluar veprimet e permbaruesit gjyqesor Enuar V.Merko deri ne perfundim te ketij gjykimi.

III. Me date 17.07.2018, me ane te Urdhrit Nr. 876 Prot, leshuar nga zyra permbarimore E.G Bailiff Service, u hoq masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore, shoqeria "Alpen Pulito" Shpk, me NUIS (NIPT) K61516506H, vendosur me urdherin Nr. 696 Prot. date 24.07.2017.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja nr. 14, Rruga Tirana, Shkozet, Zona Kadastrale 8516, Godina nr pasurie 16/201, Kati i pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.10.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash kapitali date 16.10.2007
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 053 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 200 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 379 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 292 321,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 335 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 123 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 474 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 280 627,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 140 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:35 866 884,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:29 520 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:29 520 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:25 867 759,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:34 912 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:54 604 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 54 921 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 40 168 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 35 415 540,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala