Skip to content

KORÇA GAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-14 13:08:35
JSON

NIPT: K63813001E
Administrator: Defrim Dervishi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtim i të gjitha llojeve të bombolave të gazit. Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtimi i ngrohësve, i kaldajave, kaloriferëve, fuçive, bombolave, sistemime të ngrohjes dhe të gatimit si dhe sistemime qendrore të pajisjeve për gazin natyror. Studim, ndërtimi dhe instalimi i sistemeve qendrore dhe të pajisjeve të gazit natyror në industri, ne tregti, ne institucione dhe organizma dhe për përdorimin shtëpiak si dhe mbushjen e bombulave.
Emërtime të tjera Tregtare: KORÇA GAS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.12.2005
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 25 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Pranvera Shahinas, Saimira Dervishi, Valter Mysllinj,
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Korce, Kamion Bot Benz me targa AA 604 XO.
2) Korce, Mjeti me Tip Man me Targa AA 532 LV
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 20.04.2017, me ane te urdhrit Nr. 4/25-0074-16 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “BESA” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e subjektit “KORÇA GAS” sh.a, pajisur me NUIS (NIPT) - K63813001E, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 11.10.2019, me ane te urdhrit Nr.242/03 074-16 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “KORÇA GAS” SHA me nipt K63813001E dhe Defrim Dervishi si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, KORCE - DRENOVE

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.09.2021
Akti i themelimit
Vendosje e sekuestros konservative 20.04.2017
Urdher per heqjene e sekuestros konservative 11.10.2019
Vendim i asamblese se aksionereve per zmadhimin e kapitalit 28.09.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 856 023,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 702 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 770 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 351 186,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 835 294,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 741 023,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 415 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 109 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 513 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:69 492 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:99 242 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:97 631 372,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:116 101 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:105 072 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:131 513 266,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 144 520 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 188 696 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 230 737 670,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala