Skip to content

"ALPIN" SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 15:16:56
JSON

NIPT: K68404710V
Administrator: Roze Dedvukaj
Objekti i Veprimtarisë: Perpunim,ambalazhim,tregtim i ujit me shumice dhe pakice,tregtim me pakice i hidrokarbureve. Prodhim dhe ambalazhim pije freskuese me gaz dhe pa gaz. Pije energjike. Tregeti me pakice te gazit lengshem, dhe bombulave GLN. Tregtim me shumice dhe pakice, import dhe eksport te artikujve te ndryshem industriale, i artikujve ushqimore dhe i materialeve te ndertimit.
Emërtime të tjera Tregtare: "ALPIN" SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/03/2006
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 21 481 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Shkoder Shkrel Malesi e Madhe, Shkrel, AHR 903 gjysemrimorikio, sehwarzmuller, ngjyre e verdhe
2) Shkoder Rrethina HOT I RI Shkodër, Hot i Ri, AA246LO, ATP, Daimler Chrysler, ngjyre e bardhe
3) Shkoder Shkrel REC ATP, AA249LO, Daimler Chrysler, ngjyre e bardhe
4) Shkoder Rrethina HOT I RI Rruga Ded Gjon Luli, Hot i Ri, AA 986 XJ ATP, Volkswagen Caddy, ngjyre e bardhe
5) Shkoder AA 247 LO, ATP, Daimler Chrysler, ngjyre e bardhe
6) Shkoder Shkrel REC ATP, AA563RO, Daimler Benz, ngjyre e zeze
7) Lezhe, AA 248 LO, ATP, Daimler Chrysler, ngjyre e bardhe
8) Shkoder Koplik SH 2719 D, Ford, ngjyre e bardhe
9) Shkoder Koplik SH 2304 E, Furgon, Ford, ngjyre e bardhe
10) Shkoder Shkrel REC Kamion, AA487UP, Iveco Magrius, ngjyre jeshile
11) Shkoder Shkrel REC Mosel, Reç, Opel AA 713 KC, ngjyre Gri
12) Shkoder Shkrel REC RTM, ADR 390, Pacton, ngjyre blu
13) Tirane Rruga Sabaudin Gabrani, AB 058 DS, ATP Renault Kango, ngjyre e bardhe
14) Tirane AA 712 KC, ATP, Daimler Chrysler, ngjyre e bardhe
15) Shkoder Koplik AA 504 AN, Kamion Ford ngjyre e bardhe
16) Tiranë, Rruga Sabaudin Gabrani, AA321JP, ATP Volkswgen, ngjyre gri
17) Shkoder Koplik Gjysem Rimorkio, AER039, ngjyre blu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me datë 08.11.2013, u nënshkrua Kontrata e Hipotekes, Nr. 2743 Rep., Nr.1207 Kol, midis hipotekuesve Nikolin Dedvukaj, Roze Dedvukaj dhe shoqerise “Alpin” sh.p.k dhe perfitues i hipotekes Raiffeisen Bank sh.a me objekt: Hipotekuesit per te garantuar shlyerjen e plote dhe te pakushtezuar te detyrimeve te garantuara krijojne ne menyre te pakthyeshme kete hipoteke mbi pasurite.

II. Me datë 19.11.2014, u nënshkrua Kontrata e Pengut Nr. 1802 Rep., dhe Nr. 3584 Kol., mbi kuotat e pjesmarrjes në shoqëri ndërmjet "Raiffeisen Bank" sha si Pengmarrës dhe Pengdhënës Roze Dedvukaj, sipas së cilës pengdhënësit japin peng Aksionet/Kuotat në favor të pengmarrësit, si një garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakthyeshme të detyrimeve tl garantuara.

III. Me datë 06.07.2016, u nënshkrua Kontrata e Pengut , Nr. 293 Rep. Nr.634 Kol midis Roze Dedvukaj (Pengdhenes) shoqëria “Alpin” dhe shoqeria “Dedvukaj” ( Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarres /Kredidhenes) me objekt dhenien e Aksioneve/Kuotave në favor të kredidhënësit në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura me to në favor të kredidhënësit, Rraiffesen Bank dhe çdo aksion/kuote e re e shoqërisë ose të drejtat e lidhura me to që mund të zotërohen në të ardhme nga pengdhënësi.

IV. Me datë 25.07.2019, u nënshkrua Marrëveshja e Financimit, Nr. 2775 Rep., Nr. 1509 Kol., ndërmjet Banka e Bashkuar e Shqipërisë SH.A ( Financuesi) dhe Shoqërisë "ALPIN" SHPK me (NUIS) K68404710V (Klienti i Financuar), përfaqësuar nga administratorja dhe ortakja e vetme Roze Fran Dedvukaj ku është vendosur ndër të tjera: Vendosja e Barres siguruese mbi aksionet , pasurite e luajtshme, ekzistuese dhe të ardhme perfshire makinerite dhe pajisjet e biznesit te shoqërisë “ALPIN" SHPK me (NUIS) K68404710V.

V. Me datë 01.10.2020, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Nr.2469 Rep., Nr. 1106 Kol, e lidhur midis shoqërisë “ALPIN" SHPK” sh.p.k., (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “BANKA e BASHKUAR e SHQIPËRISË” sh.a, (barrëmarresi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për financimin e akorduar nga “BANKA e BASHKUAR e SHQIPËRISË” sh.a, mbi objektin e mëposhtëm: Barrëdhënësi znj. Roze Dedvukaj dhe shoqëria “ALPIN" SHPK” sh.p.k, vendos barrë mbi 100 % të kuotave që znj. Roze Dedvukaj zotëron në shoqërinë “ALPIN" SHPK” sh.p.k.

VII. Me datë 18.03.2021, u nënshkrua Marrveshja Siguruese, nr.761Rep., nr. 298Kol., midis “UNION BANK” SHA (barrëmarrës) dhe Roze Dedvukaj (Barrëdhënës). Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për financimin e akorduar nga “UNION BANK” sh.a, mbi objektin e mëposhtëm: Barrëdhënësi znj. Roze Dedvukaj dhe shoqëria “ALPIN" SHPK” sh.p.k, vendos barrë mbi 100 % të kuotave që znj. Roze Dedvukaj zotëron në shoqërinë “ALPIN" SHPK” sh.p.k.

VIII. Me datë 13.06.2022, me anë të shkresës, Nr.616/5 Prot., i Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qendror, u kërkua: vendosja e masës se sigurimt tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit subjektit “ALPIN" SHPK, me Nuis (Nipt) K68404710V, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

IX. Me datë 13.07.2022, me anë të shkresës Nr. 6168 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Verior, u urdhërua: Lirimi nga masa e sigurimit të detyrimit tatimor për tatimpaguesin "ALPIN" SHPK me NUIS ( NIPT) K68404710V.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder Shkrel REC Mosel, Reç Malesi e Madhe, nr pasurie 546/3, zona kadastrale 3079

Adresa:
I. Shkoder Rrethina HOT I RI Shkoder, Hot i Ri, Rruga Ded Gjon Luli, zona kadastrale 1965, nr. pasurie 258/12
II. Tirane Rruga Sabaudin Gabrani, nr. pasurie 5/119, zona kadastrale 8240
III. Shkoder Rrethina HOT I RI Rruga Ded Gjon Luli, fshati Hot i Ri, Shkoder, zona kadastrale 1965, nr pasurie 258/12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë Shitje e Kuotave datë 02.02.2008
Kontratë Shitblerje e Kuotave të Kapitali Themeltar datë 07.07.2008
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Shitja e Kuotave datë 05.02.2009
Kontratë Dhurimi e Pasurisë së Luajtshme Kuota (Aksione) datë 13.11.2013
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 25.09.2019
Kontratë Hipoteke datë 08.11.2013
Marrëveshje Siguruese datë 19.11.2014
Kontratë Pengu datë 06.07.2016
Marrëveshje Financimi datë 25.07.2019
Marrëveshje Siguruese datë 01.10.2020
Marrëveshje Siguruese datë 18.03.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 637 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -17 856 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 451 290,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 579 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 623 524,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 189 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 258 467,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 469 106,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 462 082,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 367 590,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 578 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 100 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 246 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 544 794,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:42 516 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:26 983 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:37 554 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:46 309 074,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:39 346 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:40 108 460,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:31 487 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:27 966 516,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 477 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 19 649 498,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 9 505 994,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 25 476 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 19 005 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 8 722 235,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli