Skip to content

International Hospital (Ish HYGEIA HOSPITAL - TIRANA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-08 15:36:14
JSON

NIPT: K71822007C
Administrator: Mario Karaj
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise; konsulence ne ke te fushe; organizimi i qendrave te trainimit dhe programe per edukimin e trainimin e doktoreve, infermiereve dhe personeli administrativ; aktivitet tregtar per import export mjete mjekesore, aparatura e paisje, mjete farmaceutike; sherbime logjistike per materiale/ lende farmaceutike te perdorura ne strukturat e diagnostikimit.Funksiniomi dhe administrimi i farmacive te shitjes me pakice dhe tregtimi me pakice i barnave dhe produkteve farmaceutike, funksionimi dhe administrimi i restoranteve dhe i lokaleve,Bar kafe.Ofrimin e sherbimeve mjekesore spitalore jopublike,ne perputhje me ligjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet per sherbimet shendetesore transkufitare. Aktivitetet ne fushen e sherbimeve te lavanderise (duke perfshire larje / tharje / palosje, marrje dhe dorezim) per entitetet private ose publike (te tilla si, duke perfshire por pa u kufizuar tek spitalet, infrastrukture mjekesore, industri te ndryshme, etj), import-eksport te materialeve dhe makinerive qe lidhen me fushen e sherbimeve te lavanderive, si dhe cdo aktivitet tjeter ne sherbim te fushave te aktivitetit te mesiperm.
Emërtime të tjera Tregtare: International Hospital
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 25.04.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 063 156 463,00
Numri i pjesëve: 9 651 203
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AMERICAN HOSPITAL, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 17.02.2006 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61821002C, me adresë në Tiranë, Njesia bashkiake nr 6, rruga Sabaudin Gabrani, godina nr 2, zona kadastrale 8240, pasuria nr 2/154, me administrator Klodian Allajbeu ortak te vetem Balkan Alliance Healthcare B.V(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.12.20230)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Osvelda Qafa, Iris Allajbeu, Mario Karaj, MIHAI-CATALIN ILIESCU, Onejda Ymeraj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
II.6.B - Shërbime spitalore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 19.07.2013, me ane te Urdhrave Nr.680 Dosje, Nr.7885 Prot, dhe Nr.679 Dosje, Nr.7892 Prot, leshuar nga shoqeria Permbarimore Private “E.P.S.A”, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori “Shyqyri Duraku” si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejatve qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 29.07.2013, me ane te Urdherit te Shoqerise Permbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k., Nr 8201 Prot., Nr Dosje 679-680 date, drejtuar QKR, u urdherua mbyllja e nje adrese dytesore te shoqerise "Hygeia Hospital" sh.a. me Nr Nipt K71822007C.

III. Me date datë 20.08.2013, me ane te Urdhrit nr. 8825 Prot, Nr.Dosje 711, te shoqerise Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Shyqyri Duraku, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

IV. Me date 30.09.2013, me ane te Urdhrit Nr. 9769 Prot., Nr.Dosje 722, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k., u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Shyqyri Duraku, dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota”.

V. Me datë 26.11.2013, me ane te Urdhrit Nr.11160 Prot., Nr. Dosje 679-680-681- 682, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruesve private "E.P.S.A” sh.p.k., u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat/aksionet si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave qe mund te zoteroje debitori Shyqyri Alush Duraku te kerkuar nepermjet shkresave Nr. 7885 Prot dt. 19.07.2013, nr. 7892 Prot dt. 19.07.2013, nr.7889 dt. 19.07.2013 dt.19.07.2013.

VI. Me date 30.04.2014, me ane te urdherit Nr.3301 Prot. Nr. 721-722 Dosje, leshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, për lejimin vetëm të regjistrimit të vendimit nr.1, date 24.04.2014 te Keshillit te Administrimit dhe vendimit nr.1, date 24.04.2014 te asamblese të shoqërisë “HYGEIA HOSPITAL - TIRANA” sh.a.”

VII. Me datë 22.05.2014, me ane te urdhrit Nr. 4424 Prot., Nr. Dosje 711, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A“ sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros vetëm mbi kuotat e debitorit Shyqyri Duraku që ka pranë çdo shoqërie tregtare e kërkuar me shkresën Nr.9769 Prot., datë 30.09.2013 dhe Nr. 8825 Prot., datë 20.08.2013.

VIII. Me datë 22.05.2014, me ane te urdhrit Nr. 4395 Prot., Nr. Dosje 722, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A“ sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros vetëm mbi kuotat e debitorit Shyqyri Duraku që ka pranë çdo shoqërie tregtare e kërkuar me shkresën Nr.9769 Prot, datë 30.09.2013.

IX. Me datë 02.06.2014, me ane te Urdhrit Nr.33/4 Prot, lëshuar nga Studio Permbarimore "Speed Solution", u urdherua Qendra Kombetare e Regjistrimit te vendose sekuestro konservative mbi aktivet e shoqerise HYGEIA HOSPITAL - TIRANA, me NUIS (NIPT) K71822007C".

X. Me date 03.06.2014, me ane te urdhrit Nr.33/8Prot, Nr.33 Regj, lëshuar nga Studio Përmbarimore “SPEED SOLUTION” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “ HYGEIA HOSPITAL - TIRANA “ sh.a, me NIPT K71822007C, të vendosur me anë të shkresës nr.33/4, datë 02.06.2014.

XI. Me date 07.04.2016, me ane te aktit noterial Nr. 806 rep., Nr.360 Kol, u ndryshua marreveshja Nr.1 e marreveshjes se pengut dhe/ose barres siguruese mbi aksionet Nr.4045/1172, date 20.12.2010.

XII. Me date 08.05.2018, me ane te Urdhrit Nr. 6266 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë, u urdherua bllokimi i kuotave dhe aksioneve te regjistruara ne emer te debitorit shoqeria “HYGEIA HOSPITAL – TIRANA” SHA, me NIPT K71822007C dhe vendosjen e sekuestros mbi kuotat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave.

XIII. Me date 11.06.2018, me ane te urdhrit Nr. 8139 Prot, leshuar nga Zyra Permbarimore Tirane, u urdherua heqja e mases se bllokimit te vendosur mbi kuotat dhe aksionet e regjistruara ne emer te debitorit subjektit “HYGEIA HOSPITAL - TIRANA” sh.a, me NUIS (NIPT) - K71822007C, me shkresen Nr. 6266 Prot, date 08.05.2018.

XIV. Sipas Urdhrit Nr. 214, Nr.82 Prot datë 28.03.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Enirjeta Zisi, protokolluar nga QKB me Nr.8494 Prot datë 30.03.2022, ku është urdhëruar: “Vënien e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara të palës debitore shoqëria “International Hospital” SHA me NUIS (NIPT) K71822007C. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë”.

XV. Sipas Urdhrit Nr. 214, Nr.119 Prot datë 08.04.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Enirjeta Zisi, protokolluar nga QKB me Nr.10512 Prot datë 13.04.2022, ku është urdhëruar: “Heqjen e mases se sekuestros konservative ne aktivet e regjistruara prane jush te pales debitore : Shoqeira “Internatinoal Hospital” Shpk me numer Nipti K71822007C Adresa : Tirane Kashar MEZEZ KM 01 i rruges dytesore Autostradad Tirane-Durres, Fushe Mezez., per ekzekutimin e Urdherit te ekzekutimit Nr.2875 date 25.01.2022 e Gjykates se rrethit Gjyqesor Tirane .. Per veprimet apo mosveprimet tuaja, na vini ne dijeni shkreserisht Brenda afatit ligjor .

XVI. Sipas Deklaratës Noteriale Nr. Rep. 1252, Kol. 395 dt. 04.05.2023, u regjistruan garancite ne favor te BERZH per garantimin e huase huadhenesit sipas marreveshjes së huasë : Nje barrë siguruese mbi aksionet në kapitalin e huamarresit përmes marrëveshjes barrë siguruese mbi aksionet Nr. 4045 Rep., Nr. 1172 Kol., sipas të dhënave të marrëveshjes.

XVII. Projekt-marreveshja e bashkimit me perthithje

Me date 03.11.2023, u hartua marreveshja bashkimit me perthithje te shoqerise American Hospital Sh.a ( shoqeria perthithese) me shoqerine International Sh.a ( shoqeria e perthithur). Te gjitha aktivet dhe detyrimet e shoqerise International Hospital do t’i transferohen American Hospital sh.a ne perfundim te procesit te bashkimit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar MEZEZ KM 01 i Rruges dytesore te Autostrades Tirane-Durres, Fushe-Mezez.

Faqja Web:
http://hygeia.al/al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.08.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Ndryshim marreveshje nr. 1 i marreveshjes se pengut 20.12.2010
Kontrate shitje aksionesh 03.12.2014
Marreveshje transferimi aksionesh 22.08.2018
Raport mbi zmadhimin e kapitalit ligjor 29.07.2008
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 20.11.2013
Urdher per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit 20.08.2013
Vendimi i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit 01.09.2015
Vendim i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit 29.05.2018
Vendimi i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit 23.02.2012
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.12.2023
Marreveshje bashkimi me perthithje date 03.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -4 747 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -3 693 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -51 904 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -41 260 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -481 830 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -453 168 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -376 361 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -542 367 549,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 050 123 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -680 689 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -950 983 393,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 936 138 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 207 895 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 747 595 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 636 042 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 418 229 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 672 627 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 754 926 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 493 045 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 941 478 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 706 751 206,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 508 235 350,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala