Skip to content

A & E ENGINEERING sh.p.k
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-28 14:13:01
JSON

NIPT: K72113010E
Administrator: Entela Çano
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim materiale ndërtimi, inertesh. Ndërtim godina banimi me fondet e veta të shoqërisë ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndërtime me karakter social kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndërtime, projektime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostradash, punime të sinjalizimit rrugor etj. Ndërtime vepra të mëdha hidroteknike, portuale, aeroportuale e të kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime për ujë. Kryerje punimesh të inxhinjerisë civile të të gjitha llojeve të veprave të artit, riparim dhe mirëmbajtje të veprave egzistuese izolime mbi dhe nëntokësore nga ujrat sipërfaqësore të sipërfaqeve të gjelbëra si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve të betonit, të konglomerateve bituminoze dhe të copëzimit. Shërbime të natyrës së projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, rilevime, topografike, punime topogjodezike, qëndrueshmëri dhe përforcim themelesh, ndërtim digë të lartë. Asistencë teknike, juridike etj. Shërbime të natyrave të ngjashme për të cilat shoqëria do të pajiset me liçencat përkatëse. Shërbime në planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha, tunele rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vlerësime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike të trojeve për objekte civile, për objekte të mëdha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha, i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmeri të ulët. Shërbime të natyrës së projektimeve, mbikqyrje, kolaudim të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, studime të sizmiologjisë inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje të ndërtimit dhe mbylljes së venddepozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Shërbimet e Ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis (Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit në mjedis). Shërbime konsulence ligjore dhe përfaqësim në gjykatë të subjekteve në fushën e ndërtimit. Shërbimet e Avokatisë.Ne fushen e dhenies me qera te autoveturave dhe mjeteve te tjera te transportit per pasagjere. Ne fushen e importit te autoveturave te perdorura dhe te reja si dhe tregtimin e tyre dhe te pjeseve te nderrimit te tyre.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/09/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.07.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 23.04.2008
Kontrate shitje kuotash 09.04.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 49 079 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 23 480 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 966 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 17 001 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 223 205,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 013 654,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 525 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 404 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 849 860,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 642 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 105 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 049 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 280 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:153 699 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:85 924 332,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:81 740 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:68 067 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:41 409 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:35 032 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 520 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 984 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 299 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 18 760 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 343 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 19 576 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 27 780 506,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli