Skip to content

ACREM ( ish "ALBANIA COMMERCIAL REAL-ESTATE MANAGEMENT SYSTEM sh.p.k.")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-13 12:40:26
JSON

NIPT: K72208014O
Administrator: Elda Hysenbelli
Objekti i Veprimtarisë: a. Administrimin e bashkepronesise ne ndertesa;
b.organizimi dhe ofrimi i trajnimeve dhe kurseve me objekt aftesimin profesional per administrimin e bashkepronesise ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr.10112, date 09.04.2009 "Per administrimin e bashkepronesise ne ndertesat e banimit";
c.shitja.blerja dhenia me qira e pasurive te paluajtshme;
d.transporti i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit.menaxhimi i qendrave tregtare,bareve.restorante,ofrimi i sherbimit te konsulences ne fushen e biznesit.menaxhimit.taksave etj;
e.importieksporti, shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve,shitja me shumice e pakice e mallrave industriale e ushqimore;
f.tregtimi i artikujve te ndryshem.importi-eksporti shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike.elektronike.lende te pare per industrine.materiale ndertimi e hidrosanitare.pajisje zyrash,kancelari,pjese kembimi auto e makineri te cdo lloji,pajisje teknologjike etj; Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie apo transaksioni tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprimeve tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/09/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 13.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 31.03.2021, terhequr nga QKB date 13.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “ACREM”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “ACREM”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.01.2009.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Shënime: Administratori ka të drejtë te miratoje kryerjen e blerjeve, shitjeve, nenshkrirnin e kontratave me pale te treta per mallra, pune, sherbime apo cdo lloj marredhenie tjeter e cila nuk eshte nen pergjegjesine direkte te Asamblese se Pergjithshme deri ne vleren e barabarte me 5.000.000 ALL (pese milion leke), per cdo trasaksion apo ne agregat. Mbi kete vlere e deri ne 50.000.000 ALL (pesedhjete milion leke] do te merret miratimi i Zevendes Presidentit Balfin - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k;
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, perballe hyrjes viole, rruga nacionale TiraneElbasan, Farke, Lunder, Tirane.

Adresa:
I. Tirane Petrele MULLET Kompleksi Rolling Hills, Zona Kadastrale nr.2735, Rruga e Vilave, Fshati i Ri Mullet
II. Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.2, rruga Sheh Ahmet Pazari, godina Ambasador 3, kati 2, nr.5
III. Tirane Kashar, Autostrada Tirane - Durres, Kilometri i 6-te, Qendra Tregtare Univers, QTU

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitje Kuotash datë 09.01.2009
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 37 938 207,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 37 327 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 38 599 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 41 043 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 52 897 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 70 459 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 444 981,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 39 668 272,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 77 378 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 56 770 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 30 776 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 22 482 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 16 654 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:293 915 943,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:260 390 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:283 759 378,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:244 951 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:259 025 521,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:273 292 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:240 276 358,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 185 036 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 192 541 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 203 318 523,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 171 057 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 241 672 571,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 228 565 376,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli