Skip to content

Chicken Farm
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-08 12:04:52
JSON

NIPT: K72816801U
Administrator: Pjer Pojanaku
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi dhe menaxhimi i impianteve te rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te pulave dhe mishit te pules apo te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj.Zhvillimi i teknologjive te reja ne fushen e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te pulave dhe mishit te pules apo te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj.ImportEksport te ketyre produkteve, kryesisht pula te gjalla dhe ato te mishit te pules, te plota apo pjese te tyre, por edhe produkte te tjera te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj, si psh. mish viçi, derri, lope etj. Gjithashtu shoqeria mund te kryeje aktivitet edhe ne fushen e prodhimit, Import- Eksport te nenprodukteve te mishit te te gjithe llojeve te kafsheve si psh. Sallameve, qofteve, kotoletave gjysem te gatshme e te gatshme.Import-Eksport te produkteve me te cilat ushqehen te gjitha llojet e kafsheve.Import-Eksport te makinerive dhe mjeteve qe sherbejne per impiantet e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregitmit te pulave dhe mishit te pules apo te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj.ImportEksport te manikerive dhe mjeteve qe sherbejne per prodhimin e nenprodukteve te mishit te te gjithe llojeve te kafsheve si psh. sallameve, qofteve, kotoletave, gjysem te gatshme etj.ImportEksport te makinerive dhe mjeteve qe sherbejne per prodhimin e produkteve me te cilat ushqehen te gjitha llojet e kafsheve.Furnizimin dhe tregtimin ne pikat e konsumit dhe tregjet e vendit te te gjithe produkteve qe permenden ne objektin e veprimtarise se Shoqerise.Importimi i desifektanteve Ushqimore, Vaksinave te ndryshme te shpendeve, kafsheve dhe te gjitha produktet e tjera medicinale te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit te saj primar, rritjes se shpendeve.
Emërtime të tjera Tregtare: Chicken Farm
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 07/02/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 454 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Nefail Leka; Sokol Meqemeja; Artur Haxhiu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.3.C - Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla
II.3.A - Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 07/08/2012, me ane te Urdhrit Nr.10838 Prot, Dosje Nr.569, date 03.08.2012, leshuar nga shoqeria permbaruese private “E.P.S.A”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi kuotat qe zoteron prane cdo subjekti tregtar debitori Sokol Meqemeja, duke ndaluar tjetersimin apo disponimin e tyre.

II. Me date 01/05/2013, me ane te Urdhrit Nr.5620 Prot.,datë 30.04.2013, lëshuar nga Shoqëria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k., u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Sokol Meqemeja e kerkuar me shkresen Nr.10838 dt.03.08.2012 si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota".

III. Me date 14/01/2014, me ane te Urdhrit Nr. 76 Prot. datë 10.01.2014, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, për vendosjen e masës së sekuestros konservative, në kuotat e shoqërisë "Chicken Farm" sh.a, me NUIS (NIPT) - K72816801U dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër, i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

IV. Me date 11/04/2014, me ane te Urdhrit Nr. 2825, Nr. 4573 Prot., datë 08.04.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Strati Bailiff’s Service“ sh.p.k u urdheru vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara pranë jush që pala debitore Z.Sokol Luan Meqemeja në këto shoqëri: “ Chicken Farm ” Sh.A, me Nuis ( Nipt) K 72816801 U. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

V. Me date 19/02/2015, me ane te vendimit Nr.520/1 Prot., Nr.1327 Regj., datë 13.02.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k., u vendos per pushimin e Urdherit Ekzekutiv Nr.7803 Akti, date 23.12.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

VI. Me date 24/02/2015, me ane te Urdhrit Nr.598 Prot., Nr.1327 Regj., datë 19.02.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania”sh.p.k u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur në zbatim të shkresës Nr.76 Prot., datë 10.01.2014, për debitorët “Chicken Farm” Sh.A me Nuis (Nipt) K72816801U.

VII. Me date 04/12/2015, me ane te Urdhrit Nr.10324 Prot., datë 01.12.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "E.P.S.A" shpk, protokolluar nga QKR, me Nr. 10914 Prot., datë 02.12.2015, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin: Shoqëria “Chicken Farm” shpk., me NUIS(NIPT) – K72816801U, me përfaqësues ligjor Z. Artan Meqemeja, deri në një urdhër të dytë nga Përmabaruesi gjyqësor.

VIII. Me date 27/06/2016, me ane te Urdhrit Nr.1587 Prot, Nr.1195/1 Dosje, datë 20.06.2016, protokolluar nga QKB me Nr.3170 Prot, datë 22.06.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “TDR Group", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “Chicken Farm” sh.p.k, me NIPT K72816801U.

IX. Me date 27/09/2016, me ane te Vendimit Nr.672/3 Prot., Nr. 672 Regj., datë 26.08.2016, "Për Pushumin e ekzekutimit”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"ENFORCEMENT GROUP", drejtuar QKB, u vendos pushimi i ekzekutimit te Urdherit te Ekzekutimit Nr.7803 Akti date 23.12.2013 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, me kerkese me shkrim te kreditorit.

X. Me date 14/10/2016, me ane te Urdhrit, Nr. 49 Regj ,Nr. 599 Prot, Nr. 50 Regj, Nr. 595 Prot, datë : 11.10.2016, protokolluar nga QKB, me Nr. 8308 Prot, Nr. 8309 Prot, date: 12.10.2016 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore “B.S.E”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne personin juridik, shoqeria “ Chicken Farm”sha, me NUIS K72816801U, ne pjeset, kuotat, aktivet.Pjeset, kuotat, aktivet do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte.

XI. Me date 07/12/2016, me ane te Urdhrit Nr.196 Regj. Nr.1257 Prot., date 21.11.2016 protokolluar nga QKB me Nr.10623 Prot., date 05.12.2016, leshuar nga Permbarues gjyqesor Leke Dodaj, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat apo aksionet qe zoteron debitori "Chicken Farm" sh.a me NiptK72816801U me qellim mostjetersimin e tyre.

XII. Me date 16/02/2017, me ane te Urdhrit Nr.1566Prot, Nr196Regj , date 14.02.2017 protokolluar nga QKB me Nr.222Prot., date 14.02.2017, leshuar nga permbarues Lekë Dodaj u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat apo aksionet qe zoteron pala debitore Shoqeria “Chiken Farm”sh.a Nipt K72816801U me qellim mostjetersimin e tyre.

XIII. Me date 06/08/2018, me ane te Urdhrit Nr. 2825, Nr. 5988 Prot., datë 30.07.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Strati Bailiff’s Service“ sh.p.k u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që pala debitore Z.Sokol Luan Meqemeja zoteron ne shoqërine : “ Chicken Farm ” Sh.A, me Nuis ( Nipt) K72816801U.

XIV. Me date 26/09/2018, me ane te Urdhrit Nr.1084Prot., datë 18.09.2018, protokolluar nga QKB me Nr.10670 Prot., date 20.09.2018 lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore Z. Sokol Meqemeja ne shoqerine “Chicken Farm” sh.a., me NUIS- K72816801U me administrator Z. Artan Meqemeja, ne masen 100%.

XV. Me 07/12/2018, me ane te Urdhrit Nr.1285Prot., datë 30.11.2018, lëshuar nga Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" shp.k., drejtuar QKB-së, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur me anë të shkresës Nr.1084 Prot., datë 18.09.2018, mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore Z. Sokol Meqemeja në shoqërinë “Chicken Farm” sh.a., me NUIS (Nipt)-K72816801U, me administrator Z. Artan Meqemeja, në masën 100%.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Yzberisht, Rruga 3 Deshmoret,Kombinati Ushqimor

Adresa:
Tirane, Kashar, Yzberisht, Rruga Tre Deshmoret, prane Frigo Food

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.09.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 12.12.2008
Kontrate Shitje Aksionesh date 29.12.2008
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 12 826 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 226 220,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 717 464,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 266 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 514 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 384 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 675 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -152 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 468 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 660 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 30 704 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 8 880 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 2 884 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:13 339 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 200 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 166 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 125 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 800 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 82 846 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 225 085 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 269 028 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 292 456 017,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 213 341 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 252 811 588,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja