Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sokol Meqemeja
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

''FRIGO FOOD'' (Ish APOLLO)

J91501001C
(Import-eksport te artikujve te ndryshem.Germime dheu,hapje rrugesh,hapje kanalesh, shpime, tunele, mbikalime, nenkalime, autostrada, diga, vepra bonifikuese dhe ujore, ujesjellesa, linja mbitokesore dhe nentoke)

Tiranë 9978557 ALL

Chicken Farm

K72816801U
(Krijimi dhe menaxhimi i impianteve te rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te pulave dhe mishit te pules apo te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj.Zhvillimi i te)

Tiranë -5675801 ALL

ENERGY DEVELOPMENT GROUP (Ish FRIGO FOOD ENERGY INVEST)

K82124007R
(Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike te heceve, financimin, venien ne pune, administrimin, prodhimin, shperndarjen, eks)

Tiranë -5975400 ALL

IMOBILIARE SERVIS

M12409006H
(Aktivitet ne fushën imobiliare, shit-blerje, posedim, dhënie me qira, administrim, rehabilitim, promovim, menaxhim i pasurive të paluajtshme duke përfshirë: zona rezidenciale, zyra, parqe biznesi, qendr)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni