Skip to content

E VENTO srl Albania (ish "E-VENTO s.r.l. ALBANIA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-22 13:42:46
JSON

NIPT: K81419015N
Administrator: Florian Peri
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, projektim, studim, investim ne sektorin e hidroenergjitikes dhe ellektroenergjitikes.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “G. P. G. COMPANY”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 12/01/1996 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J64324443V, me adrese aktuale në Lushnje, Lagjja 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut., dhe me administrator Besmir Çako. Ortakët e shoqërisë janë Paqsor Buzi 50% dhe Gëzim Dani 50%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 05.07.2022, terhequr datë 22.04.2024, Pronaret perfitues te subjektit “E VENTO srl Albania”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Paqsor Buzi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues për 40% të pronësisë, pasi zotëron 50% të kapitalit të “G.P.G Company” – shoqëri mëmë për 80% të kapitalit të “E VENTO srl Albania”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 11.05.2022.

Gëzim Dani, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues për 40% të pronësisë, pasi zotëron 50% të kapitalit të “G.P.G Company” – shoqëri mëmë për 80% të kapitalit të “E VENTO srl Albania”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 11.05.2022.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime:
Licencuar në Veprimtarinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike (Eolike):
Licencë Nr. 60, Seria NPM08P, Vendim i Bordit të ERE Nr. 84 datë 17.07.2008

Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga “Ibrahim Rugova” Nr. 5, Pallati Sky Tower, kati 8/1, Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.04.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 835 Akti, Nr.7591 Vendimi, Përjashtimi i Ortakëve datë 09.10.2015
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 11.05.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 22.04.2024
VENDIM Nr. 84 Date 17.07. 2008 PER LICENSIMIN E SHOQERISE “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K
VENDIM Nr. 2, Datë 10.01.2018 MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “E VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., MBAJTËSE E LICENCËS NR. 60, SERIA NPM08, “PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE”
VENDIM Nr. 219, datë 27.10.2021 MBI SHTYRJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUSHTEVE TË VENDIMIT NR. 110, DATË 26.04.2021, NGA SHOQËRIA “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., VENDIMIT 111, DATË 26.04.2021, NGA SHOQËRIA “E-VENTO S.R.L. ALBANIA” SH.P.K., SI DHE VENDIMIT NR. 112, DATË 26.04.2021, NGA SHOQËRIA “HERA” SH.P.K.
VENDIM Nr. 249, datë 13.12.2021 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 111, DATË 26.04.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 32, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 84, DATË 17.07.2008, I NDRYSHUAR”
VENDIM Nr. 269, Datë 14.10.2022 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 249, DATË 13.12.2021 “MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 111, DATË 26.04.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 32, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 84, DATË 17.07.2008, I NDRYSHUAR”
VENDIM Nr. 210, Datë 27.06.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 249, DATË 13.12.2021, I NDRYSHUAR, NE LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUSHTEVE TË LICENCIMIT NGA SHOQËRIA “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K.
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli