Skip to content

Balfin Property Franchising
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-14 10:09:01
JSON

NIPT: K82229006O
Administrator: Shpetim Spahija
Objekti i Veprimtarisë: Shitja,blerja,dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Ndermjetesim per blerje ,shitje dhe dhenie me qira te pasurive te paluajtshme.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore tregetimi i artikujve te ndryshem.Importi,exporti,shitja me shumice dhe pakice e pajisjeve elektrike,elektronike,lende te pare per industrine,materiale ndertimi e hidrosanitare,pajisje zyrash,kancelari,pjese kembimi auto dhe makineri.
Emërtime të tjera Tregtare: Balfin Property Franchising
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/10/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 28 927 650,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 14.04.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 20.09.2011, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u vendos ndërprerja e aktivitetit te shoqerise dhe fillimi i proçedurave te likuidimit te shoqerise, dhe u caktua si likuidator i shoqërisë Z.Shpetim Spahija. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me datë 23.04.2014, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua raporti i likudimit dhe nisja e procedurave të çregjistrimit, si dhe u largua likuiduesi Shpetim Spahija. Statusi i shoqërisë ishte "Shoqeri ne Likuidim e Siper" u be "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres,Km 6,QTU

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 01.08.2009
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 16.06.2011
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Likuidim Shoqerie datë 20.09.2011
Raport Likuidimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Përgjithshme, Çregjistrim Shoqerie datë 23.04.2014
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 001 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -20 047 949,00
Punuar Nga : P. Nikolli