Skip to content

SALUS TIRANA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-08-03 13:11:48
JSON

NIPT: K82311006T
Administrator: Rition Margariti
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i sherbimeve mjeksore spitalore jo publike; menaxhimin dhe ndertimin e shtepive te perkujdesjes ne territorin e Republikes se Shqiperise per pritjen e te semureve nepermjet ambulatoreve te vet te specialiteteve te ndryshme; menaxhimin dhe ndertimin e hoteleve,pensioneve si dhe te aktiviteteve te tjera komplementare, 2 te lidhura ose te ngjashme me te; ndertimin, blerjen, menaxhimin dhe shitjen e pasurive te paluajtshme edhe per perdorime te ndryshme nga sa me siper. Menaxhimin dhe/ose ndertimin e strukturave per formimin e mjekeve dhe paramjekekeve. Importeksportin dhe tregtimin e materialeve mjekesore dhe farmaceutike dhe te pajisjeve shendetesore. Furnizimin e sherbimeve te mirembajtjes te pajisjeve shendetesore. Kerkimin dhe prodhimin e ilaçeve, materialeve shendetesore dhe pajisjeve mjekesore ne pergjithesi. Menaxhimin e sherbimeve komplementare per aktivitet si me lart si per shembull: sherbime restoranti, farmaci, pastrimi, mbledhjes, trajtimit dhe transformimit te mbeturinave. Ushtrimin e aktivitetit si qendra aeromjekesore (AeMC) dhe ezaminuesaeromjekesore individuale (AME), me qellim kryerjen e ekzaminimeve mjekesore te ekuipazhit ajror (Pilote dhe Ekuipazh i Kabines), duke perfshire ato per pershtatshmerine psikofizike te kontrolloreve te trafikut ajror, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Vleresimi fillestar i pershtatshmerise per leshimin e çertifikatave per klasen 1 dhe 3, vleresimet aero-mjekesore per leshimin e raportit mjekesor per anetaret e ekuipazhit te kabines, vleresimi fillestar i pershtatshmerise per çertifikatat mjekesore te klases 3, ekzaminimet periodike mjekesore per rinovimin/ rivleftesimin e çertifikatave mjekesore te klases 1 dhe 3.
Emërtime të tjera Tregtare: SALUS TIRANA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22.10.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 443 312 000,00
Numri i pjesëve: 11 700 000
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Rition Margariti, Olti Peçini, Anastas Peçini
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
II.6.B - Shërbime spitalore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 04.04.2012, u nenshkrua ''Marreveshje Pengu mbi Aksione'' nr 507 Rep, nr 304 Kol, ne te cilen shprehet se: Aksionari i shoqerise Olti Peçini (Barredhenesi) i cili zoteron 3.950.000 aksioneve ne shoqerine ''Salus Tirana''sha, nga te cilat 310.000 aksione jane vene peng ne favor te Aksionarit tjeter ''Salus Holding'' S.p.A (Barremarresi) e cila zoteron 29.487% te aksioneve ne shoqerine ''Salus Tirana'' sha.

II. Me date 18.07.2014, me ane te Urdhrit Nr.953/3 Prot "Për Vënien e Sekeustros KOnservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, u urdherua venia e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqërise "Salus Tirana" sha me NIPT K82311006T.

III. Me date 30.07.2014, me ane te urdhrit Nr.995/3 Prot "Për Heqjen e Sekeustros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA”, u urdherua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria "SALUS TIRANA" sh.a, pajisur me NUIS (NIPT) - K82311006T.

IV. Me date 22.10.2019, me ane te Vendimit Nr.1967 Prot., Nr.1411 Dosje të Përmbarues Gjyqësor Privat “Altin Vako”, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet që zotëron shoqëria “SALUS TIRANA” SHA me NUIS (NIPT) – K82311006T dhe Z. Rition Margariti në cilësinë e Administratorit.

V. Me date 23.10.2019, me ane te Vendimit Nr. 1979 Prot, leshuar nga permbaruesi gjyqesor Altin Vako, u zhbllokuan aksionet e shoqerise SALUS TIRANA SHA me NUIS (NIPT) K82311006T dhe z. Rition Margariti ne cilesine e adinistratorit te shoqerise, te bllokuara me ane te shkreses Nr. 1967 Prot., date 22.10.2019 te permbaruesit gjyqesor.
Ndryshime
Shënime: * Kapitali i shoqërisë është 11.700.000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 03.08.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga Vidhe Gjata 16, MezezKashar, Km 1, Autostrada TR-DR, Tirane

Adresa:
Tirane, Rruga "Qemal Stafa", Ndertesa nr.51

Faqja Web:
https://salus.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.08.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 16.04.2012
Marreveshje pengu dhe barre siguruese mbi aksionet 04.04.2012
Kontrate shitje e aksioneve 27.07.2012
Kontrate shitje aksionesh 21.01.2019
Kontrate shitje aksionesh 14.08.2018
Vendimi i asamblese per ndryshimin e formes ligjore 22.12.2009
Vendimi i Keshillit te Administrimit per rritjen e kapitalit 13.11.2009
Kontrate shitblerje aksionesh 28.12.2015
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit 30.11.2010
Vendim i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit 30.06.2010
Vendim i asamblese se aksionereve per rritjen e kapitalit 20.09.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -254 324 022,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -66 086 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -39 092 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -99 042 341,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -132 948 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -229 443 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -175 525 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:376 638 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:500 054 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:543 562 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:525 181 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 375 386 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 208 749 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 57 682 301,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala