Skip to content

EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI (Ish N.T.P. Eurokos-Dega në Shqipëri)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-06-09 15:02:08
JSON

NIPT: K91727010A
Administrator: Ismet Rexhaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim i ulët dhe i lartë, ndërtim komplet i objekteve ndërtimore, i autostradave, rrugëve, vepra arti, ura, aeroporteve, objekteve sportive, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizime, ujësjellës, gërmimet dhe sondazhet, ndërtimin e linjave të tensionit të lartë dhe të ulët, vepra social kulturore, pallate etj. Projektime në fushën e ndërtimit. Rikonstruksione objektesh. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve të ndërtimit, inerte, beton, asfalt. Import dhe eksport me pakicë dhe shumicë të mallrave ushqimore, industriale, bujqësore e blegtorale. Tregtim me pakicë karburantesh dhe të vajrave lubrifikant të të gjitha llojeve. Administrim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të banimit. Shërbime transporti mallrash brenda dhe jashtë (ndërkombëtar) vendit, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 27.05.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 191 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: EUROKOS HOLDING SH.P.K., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.06.2006 sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me numër unik identifikues 810520115, numër biznesi 70363247 dhe numër fiskal 600032247, me kapital 100.000 euro, me adresë në Kosovë, Prishtinë, Migjeni, Nr.23/1, me drejtor Ylber Shamolli (Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, datë 09.06.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 29.08.2019, me ane te Urdhrit Nr. 9152 Prot te Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve, u urdherua te mos lejohet tjetersimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore per subjektin " EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI " me NUIS (NIPT) K91727010A deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

II. Me date 06.12.2019, me ane te Urdhrit Nr. 9152/1 Prot te Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve, u urdhreua lirimi nga masa e sigurimit te detyrimit tatimor te tatimpaguesit "EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI" me NUIS (NIPT) K91727010A pasi ka shlyer te gjitha detyrimet tatimore.

III. Me date 27.11.2020, me ane te Urdhrit Nr.262/2 Prot, Nr.262 Regj "Urdher per Venien e Sekuestros", leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution Office", protokolluar nga QKB me Nr.10878 Prot, date 01.12.2020, u urdherua venia e Sekuestros ne aktivet e pales debitore "Eurokos Holding" shpk me NIPT K91727010A.

IV. Me date 18.01.2021, me ane te aktit “Urdher i korrigjuar per venien e sekuestros” Nr.262/5 Prot., Nr. 262 Regj, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” (TEO) SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore, EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI pajisur me NUIS ( NIPT) - K91727010A.

V. Me date 12.02.2021, me ane te Urdhrit Nr.262/8 Prot, Nr.262 Regj, "Vendim Pushimi", leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution Office", u urdherua heqja e te gjitha sekuestrove ne aktivet e pales debitore " EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI " me NIPT K91727010A.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 100000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi Zogu i I, Godina Nr. 2, Ap. 7, Shk. 1, kati 3

Adresa:
1) Berat, Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges ''Muzak Topia''- segmenti nga rrethrotullimi te ish rezervat e shtetit deri tek lapidari ne kala, Berat, ambjent i hapur
2) Tirane, Berxull, Njesia Administrative Berxull, Magazine + Ekspozitor + Zyra, 2 kate, me pasurine me nr.1114/2, ZK 1167, Bashkia Vore
3) Shkoder, Ndertim Rruga Bypass-i perendimor Shkoder Loti I, Shkoder, ambjent i hapur 2
4) Vlore, Rehabilitimi i Rruges Vlore - Orikum (10.6 km), ambjent i hapur
5) Vlore, Sarande, Ndërtimi, asfaltimi+rrjeti inxhinierik i rruges nr.1, Lëkures Sarande Lot 1+2, Ambjent i hapur.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2021
Statuti i shoqerise meme
Çertifikata e regjistrimit te shoqerise meme
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 06.08.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 137 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 40 606 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 310 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 061 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 027 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 748 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 983 748,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 21 720 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 804 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 360 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:305 734 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:775 129 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:337 537 553,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:182 582 929,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:304 996 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 136 444 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 83 370 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 306 572 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 158 670 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 100 054 743,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala