Skip to content

AV INTERNATIONAL GROUP (Ish "A&V-GAS")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-17 09:12:09
JSON

NIPT: K92223503O
Administrator: Orledia Bare, Elida Kajana (perfaqesuese ligjore sipas Prokurës së Përgjithshme 04.08.2021)
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin, përpunimin, depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë mjetet e transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci e transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci doganore. Ndërtim, montim, 2 vënie në funksion dhe shfrytëzim të impiantit të përpunimit (përzierësit) “bleding” të gazit të lëngëzuar të naftës. Përpunimi i produkteve të GLN-së dhe përfitimi i një produkti të përzier “GLN Mix”. Depozitimi dhe tregtimi i produktit të përpunuar “GLN Mix”. Përpunimi i nënprodukteve të naftës. Tregtimi me shumicë i naftës bruto dhe nënproduktet e saj. Tregtimi me shumicë i naftës, benzinës, solarit, mazutit, vajgur avionësh, etj. Transportin kombëtar dhe ndërkombëtar të naftës, benzinës, gazit dhe të nënprodukteve apo derivateve të tyre me të gjitha mjetet e transportit detar dhe tokësor. Transport kombetar dhe nderkombetar te Jet A1 ( vajgur i avioneve), naftes, benzines , gazit dhe nenprodukteve apo derivateve te tyre me te gjitha mjetet e transportit detar dhe tokesor, per qellime vetjake apo per llogari te paleve te treta Shqiptare dhe te huaja.
Emërtime të tjera Tregtare: AV INTERNATIONAL GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/10/2009
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 537 000 000,00
Numri i pjesëve: 26 850
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: A&H&V POWER, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 28/06/2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L23028203L, me adresë në Elbasan, Lagja Kala, Rruga Spiro Gjini, nr.24, me administrator Hertis Kapidani. AV INTERNATIONAL GROUP zoteron 55% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023)

AV GAS Distribution, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 01/02/2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L11409508E, me adresë në Tirane, Vaqarr VAQARR Rruga Vaqarr-Arbane, km 1, zona kadastrale 3.712, nr pasurie 21/38, volumi 13, fq 109, me administrator Besmir Bare. AV INTERNATIONAL GROUP zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Petraq Balliu, Indrit Zahiri, Albina Pinderi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres Gjysëm - rimorkio trailer GLN me targa ABR970
Durres Mjeti targa AA 446 XS
Durres Çisterna me targë AGR 596
Durres Porto Romano, Mjeti me targë AA 682 MM
Durres Mjeti me targë AA118SN
Durres Çisterna me targë AGR 597
Durres Porto Romano, Mjeti me targë AA 642 MM
Durres Mjeti targa AA 445 XS
Durres Porto Romano, Çisterna me targë ADR 998
Durres Koke terheqese me targe AB196DT
Durres Mjeti targa AA 448 XS
Durres Gjysemrimorkio me targe AIR871
Durres Gjysem rimorkio me targe AIR 852
Durres Gjysem rimorkio me targe AIR 856
Durres Porto Romano, Çisterna me targë 4 ADR 999
Durres Gjysëm - rimorkio me targa AFR 860
Durres Çisterna me targë AGR 595
Durres Koke terheqese me targe AB685DV
Durres Mjeti me targë AA117SN
Durres Koke terheqese me targe AB725DV
Durres Kokë Tërheqëse me targa AA 447 XS
Durres Autobot nafte me targe AA377TJ
Durres Mjeti me targe AB 447 HU
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
XII.5 - Leje mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 13.01.2014, u nenshkrua kontrata e pengut ndermjet Raiffeisen Bank sh.a si kredidhenes, shoqerise “A&V – Gas” sh.a si kredimarres dhe Z. Piro Bare si pengdhenes, si kusht paraprak per dhenien e kredise.

II. Me date 25.11.2014, u nenshkrua kontrata e pengut mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri Nr.2485 Rep. Nr.1382/4, lidhur midis pengdhenesit/ kredidhenes Raiffeisen Bank sh.a., kredimarresit shoqerise "A & V-Gas" sh.a, pengdhenesit z.Piro Bare dhe pranuesit te kontrates se pengut zj.Orledia Bare.

III. Sipas i prokures se pergjithshme Nr.20. Rep. Nr.09/8 Kol. Date 07.01.2015, perfaqesuesja ligjore e shoqerise “A&G- GAS” sh.a Zj.Orledia Bare emeron si perfaqesues te pergjithshem Z.Fredi Gjergji ku u jep ketij te fundit te drejte dhe kopetence te plote qe te perfaqesoje shoqerine “A&G- GAS” sh.a , te kryejte te gjitha veprimet e nevojshme administrative dhe finaciare duke e perfaqesuar shoqerine prane institucioneve shqiptare , private dhe shteterore per te gjitha llojet e ceshtjeve apo problemeve qe mund te lindin per shoqeriene “A&G- GAS” sh.a. Te perfaqesoje ne te gjitha bankat e nivelit te dyte qe operojne ne shqiperi. Te perfaqesoje shoqerine prane zyrave noteriale per te lidhur me te trete ne emer te shoqerise.

IV. Sipas Deklaratës Noteriale, Nr. 67 Kol., Nr.24 Kol, datë 08.01.2016, deklaruesi Raiffeisen Bank sh.a. heq dorë nga pengu mbi kuotat, pasi detyrimet e shoqërisë "A & V-Gas" sh.a., janë mbyllur.

V. Sipas prokures se posaçme Nr. Rep Nr.225 Kol., date 22.02.2011, u emerua si perfaqesues i posaçem z. Piro Bare me kompetenca sipas aktit te depozituar.

VI. Me date 29.03.2017, u lidh Marreveshja Siguruese mbi aksionet e shoqerise A&V-GAS, Nr.1911 Rep. Nr.649/3, date, lidhur midis Barremarresit:Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a. dhe barredhenesit:shoqeria AV GAS Distribution sh.a., shoqeria "A & V-Gas" sh.a., Piro Bare, Orledia Bare.

VII. Me date 09.07.2019, u nenshkrua Kontrata e Pengut Nr. 3441 Rep. Nr. 1755/2 Kol e lidhur midis Piro Bare (Penglënës) dhe “Banka e Tiranës” SHA (Pengmarres /Kredidhenes), si kusht per shlyerjen e kredise se akorduar ndaj shoqerise AV International Group sha, ne shumen 2.290.423 (dy milion e dyqind e nentedhjete mije e katerqind e njezet e tre) euro.

VIII. Sipas Deklaratës Noteriale për Fshirje Barre Siguruese mbi aksionet e shoqerise A&V-GAS sot AV INTERNATIONAL GROUP, Nr. 3481 Rep. Nr.1906/2, date 09.07.2019, Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a., deklaron se shoqeria AV GAS Distribution sh.a., shoqeria "A & V-Gas" sh.a., kane marrë financime nga Banka e Bashkuar e Shqiperise dhe si garanci eshte dhene Barre Siguruese mbi aksionet Nr.1911 Rep. Nr.649/3, date 29.03.2017. Meqenese klienti ka shlyer nje pjese te financimeve u kerkua fshirja e barrerave siguruese sipas te dhenave ne kete deklarate.

IX. Ne daten 18.12.2019, u nenshkrua Kontrata e Pengut, Nr.652 Rep, Nr.330 Kol, midis Bankës së Tiranës dhe Z.Piro Bare mbi lënie peng të 100% të aksioneve që zotëron z.Piro Bare në shoqërinë AV INTERNATIONAL GROUP. Kontrata e pengut do te sherbeje si garanci per shlyerjen e kredise bankare qe banka i ka akorduar shoqerise AV International Group sha ne shumen 2.200.000 (dy milion e dyqind mije) USD.

X. Ne daten 04.08.2021, sipas Prokurës së Përgjithshme Nr.4299 Rep., dhe Nr.2417 Kol, zj. Orledia Bare administratore shoqërisë, autorizon zj. Elida Kajana për të përfaqësuar pranë cdo institucioni administrative e bankar me të drejta të plota sipas të dhënave në prokurë.

XI. Ne daten 24.01.2022, u lidh Kontrata e Pengut Nr.338 Rep, Nr.199 Kol, midis Bankës së Tiranës dhe Z.Piro Bare mbi lënie peng të 100% të aksioneve që zotëron z.Piro Bare në shoqërinë AV INTERNATIONAL GROUP.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Porto Romano, 700 metra ne veri te Hidrovorit

Adresa:
Durres Nikel RINAS Terminali i depozitimit dhe shpërndarjes së karburantit të Avionëve JET A1, Aeroporti "Nënë Tereza", TIA Rinas, Nr.Pasurie 201/10, Zona Kadastrale 3183

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 07.10.2023
Statuti i shoqerise
Vendimi i aksionarit te vetem per zmadhimin e kapitalit, date 26.05.2011
Vendim i aksionerit te vetem per zmadhimin e kapitalit date 17.07.2013
Kontrate pengu date 13.01.2014
Vendim i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te ekspertit per zmadhim kapitali, date 07.09.2015
Prokure e Pergjithshme, date 07.01.2015
Kontrate pengu mbi aksionet date 09.07.2019
Kontrate pengu mbi aksionet date 18.12.2019
Prokure e pergjithshme date 04.08.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 157 447 868,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 64 830 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 51 282 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 25 176 567,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 64 557 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 120 304 107,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 67 648 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 84 381 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 179 417 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 284 625 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 267 871 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 84 640 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -9 257 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:16 648 542 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 222 753 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 641 299 505,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 242 065 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 288 832 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 182 522 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 262 941 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 789 492 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 687 670 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 845 376 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 344 684 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 916 296 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 190 416 207,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A. Lala/L.Kanani